Kaupunginvaltuusto, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 45 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös vuoden 2017 talousarviota koskevassa asiassa 

TRE:1450/02.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 14.11.2016 § 62 hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen 31.10.2016 § 102 kaupungin vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaksi päätöksestä lähemmin ilmenevin muutoksin ja täydennyksin.

Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valittaja on muun ohella vaatinut, että kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valittaja on lisäksi vaatinut, että päätöksen täytäntöönpano on keskeytettävä siltä osin kuin se koskee Kansi ja Areena-hankkeen, raitiotiehankkeen ja maauimalahankkeen valmistelua. Valittaja on vaatinut myös, että kaupunki on velvoitettava korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa 500 eurolla.

Tampereen kaupunginhallitus on antanut asiassa lausunnon ja vaatinut, että valitus hylätään täytäntöönpanon kielto- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

Hallinto-oikeus on 24.2.2017 antamallaan välipäätöksellä nro 17/0187/3 hylännyt päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen 29.10.2018. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen. Hallinto-oikeuden mukaan kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksensä harkintavaltansa rajoissa, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä päätös ole muutoinkaan valituksessa mainituilla perusteilla lainvastainen. Koska valitus on hylätty, ei valittajalle tule korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 20.12.2018 saadun tiedon mukaan päätöksestä ei ole valitettu. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Liite sisältää henkilötietoja, minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.10.2018 nro 18/0675/3 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.10.2018 nro 18/0675/3 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Ville Tuominen, Tero Tenhunen, Riikka Viitaniemi, Lassi Anttila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)