Kaupunginvaltuusto, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 LISÄPYKÄLÄ: Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen 8.4.2019 (lisäpykälä) 

TRE:1773/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kh 11.3.2019:

Pirkanmaan liitto on 4.3.2019 pyytänyt kaupunkia valitsemaan edustajansa Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen, joka pidetään 8.4.2019. Edustajainkokouksen tehtävänä on valita maakuntavaltuusto, jonka toimikausi kestää seuraaviin kuntavaaleihin.

Pirkanmaan liiton perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen yhden jäsenen kunnassa asuvaa alkavaa 10 000 asukasta kohden, kuitenkin enintään kolme jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tampereen kaupunki nimeää edustajainkokoukseen kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen 8.4.2019 nimetään kolme jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Asia käsitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 11.3.2019.

Päätös

Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen 8.4.2019 valittiin seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Leena Kostiainen, varajäsenenään Ilkka Sasi,

Aila Dündar-Järvinen, varajäsenenään Kirsi Kaivonen,

Juhana Suoniemi, varajäsenenään Olga Haapa-aho.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi ehdotti, että Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen 8.4.2019 valitaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Leena Kostiainen, varajäsenenään Ilkka Sasi,

Aila Dündar-Järvinen, varajäsenenään Kirsi Kaivonen,

Juhana Suoniemi, varajäsenenään Olga Haapa-aho.

Tiedoksi

Valitut, Pirkanmaan liitto, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.