Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

§ 195 Keskustelu Tampereen strategiasta 2030, vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmasta sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat 

TRE:511/02.02.01/2021

Perustelut

1. Tampereen strategian 2030 ja vuoden 2022 talousarvion esittely

Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen

2. Keskustelu

Esityslistan pykälistä 195-198 käydään keskustelu samanaikaisesti seuraavasti:

Ryhmäpuheenvuorot 10 minuuttia, valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä. Ryhmäpuheenvuorojen aikana mahdollisesti tehdyt muutos- ja ponsiehdotukset sekä kirjallisina että sähköisenä sihteeristölle: otsikko, sivu ja esitetty muutos tai ponsi.

Kokoomuksen ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä
Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Tampereen vihreä valtuustoryhmä
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
Keskustan valtuustoryhmä
Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot, joiden aikana mahdollisesti tehdyt muutos- ja ponsiehdotukset sekä kirjallisina että sähköisenä sihteeristölle: otsikko, sivu ja esitetty muutos tai ponsi.

Muutos- ja ponsiehdotukset pykäliin 196-198 on tehtävä pykälän 195 keskustelun aikana. Muutos- ja ponsiehdotuksia ei saa tehdä enää käsiteltäessä pykäliä 196-198. Pykälien 196-198 kohdalla suoritetaan vain mahdolliset äänestykset ja todetaan päätökset.

3. Yksityiskohtainen käsittely

Käsittely esityslistan §:n 198 osalta käydään talousarviokirjassa olevan jaottelun mukaisesti:

Sisällysluettelo

Esipuhe s. 3-4

YLEISPERUSTELUT s. 7-42

Talous- ja strategiaprosessi s. 9

Tampereen kaupungin organisaatio s. 9-10

Taloudelliset lähtökohdat s. 11-13

Talouden kehitysnäkymät s. 11
Kuntatalous s. 12
Kaupungin talous s. 13

Toimintaympäristö s. 14-18

Väestö s. 14
Työ s. 16
Asuminen s. 18

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta s. 19-22

Talousarvion osat s. 19
Talousarvion sitovuus s. 19
Tilivelvollisen valvontavastuu s. 22

Henkilöstö s. 23-24

Tampereen strategia 2030 s. 25-28

Vuoden 2022 toiminnan tavoitteet s. 25
Strategiset painopisteet ja vuositavoitteet s. 26

Tuottavuuden tila s. 29-30

Tampereen kaupungin kehitysohjelmat s. 31-34

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma s. 32
Hiedanranta-kehitysohjelma s. 33
Tampere Junior -kehitysohjelma s. 34

Uudet kehitysohjelmat s. 35-36

Elämystalouden kehitysohjelma s. 35
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma s. 36
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma s. 36

Kehittämistoiminta Tampereen kaupungilla s. 37

Ilmastobudjetti s. 38-39

Riskienhallinta ja turvallisuus s. 40-41

Hankinnat s. 42-43

KÄYTTÖTALOUSOSA JA INVESTOINNIT YKSIKÖITTÄIN s. 44-96

Sivistyspalvelujen palvelualue s. 45-49

Sivistys- ja kulttuurilautakunta s. 45

Varhaiskasvatus ja esiopetus s. 48
Perusopetus s. 48
Kulttuuri s. 49
Liikunta ja nuoriso s. 49

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue s. 50-54

Sosiaali- ja terveyslautakunta s. 50

Ikäihmisten palvelut s. 53
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut s. 53
Vastaanottopalvelut s. 54
Psykososiaalisen tuen palvelut s. 54
Sairaalapalvelut s. 54

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue s. 55-75

Elinvoima- ja osaamislautakunta s. 55

Ammatillinen koulutus s. 58
Lukiokoulutus s. 58
Työllisyys- ja kasvupalvelut s. 59
Vetovoima ja edunvalvonta s. 59
Elinkeinopalvelut s. 60
Kehitysohjelmat s. 60

Asunto- ja kiinteistölautakunta s. 61

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka s. 64
Talonrakennushankkeet s. 65

Kaupunkiympäristön palvelualue s. 76-83

Yhdyskuntalautakunta s. 76

Kaupunkiympäristön suunnittelu s. 79
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito s. 79
Kestävä kaupunki s. 80

Joukkoliikennelautakunta s. 81

Joukkoliikenne s. 83

Konsernihallinto s. 84-86

Konsernihallinto s. 84

Yhteiset erät s. 86

Taseyksiköt s. 87-94

Pirkanmaan pelastuslaitos s. 87

Vahinkorahasto s. 90

Liikelaitokset s. 91-96

Tampereen Vesi Liikelaitos s. 92
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos s. 94

LASKELMAT s. 97-113

Tuloslaskelma s. 98-106

Verotulot s. 101
Valtionosuudet s. 104
Korkotulot ja -menot s. 105
Muut rahoitustulot ja -menot s. 106

Investoinnit s. 107-109

Rahoituslaskelma s. 110-111

Antolainauksen muutokset s. 112
Korollisten velkojen muutokset s. 113

LIITTEET s. 114-134

Konsernin toiminta ja talous s. 115
Investoinnit kohteittain 2022-2031 s. 126
Täydentäviä tietoja s. 134

Lounastauko pidetään kello 12.30-13.30, päivällinen kello 16.30-17.30.

Päätös

Merkittiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan ehdottama käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että repliikkipuheenvuoroja ei sallita tässä kokouksessa.

Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen teki seuraavat muutosehdotukset §:ään 196:

Kohta "Yhdenvertaiset yksilöt" s. 5-7.

S. 5 lisätään "Kiinnitämme erityistä huomiota kotoutumisen onnistumiseen."

S. 7 lisätään tavoitteeksi “Kaupunkilaisten yhdenvertaisuus on parantunut.” ja mittareiksi “Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen” sekä ”kokemus syrjinnästä”.

Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen teki seuraavat muutosehdotukset §:ään 198:

Ei käsitellä valtuustoaloitetta "Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Valtuustoaloite kulttuuribussien käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa - Aila Dündar-Järvinen, TRE:5210/08.00.01/2019" talousarvion yhteydessä. Asiaan tulee saada sivistys- ja kulttuurilautakunnan vastaus.

Lisäksi todetaan, että valtuustoaloite "Maksuttoman aamupalatarjoilun tarjoamiseksi haastavilla alueilla toimiviin peruskouluihin - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä, TRE:1492/12.00.01/2021" on aineistossa mukana teknisenä virheenä, koska asiaa ei ole käsitelty lautakunnan kokouksessa.

Kohta "Tampereen strategia 2030" s. 25-28. Lisätään vuoden 2022 toiminnan tavoitteeksi:
"Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla. Joukkoliikenneyhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle kehitetään."

Kohta: "Kehittämistoiminta Tampereen kaupungilla" s. 37 lisätään:
"Perustetaan vuoden 2022 aikana köyhyystyöryhmä päivittämään köyhyysohjelmaa ja edistämään pienituloisten tamperelaisten palveluita ja hyvinvointia."

Kohta "Sivistyspalvelujen palvelualue" s. 45-49
S. 49 Kohta "Kulttuuri", "Toiminnan keskeiset muutokset" lisätään:
"Hietasen hautamonumentin 1918 vakaumuksensa puolesta sortuneiden työläisten muistolle (Punaisten muistomerkki) nimien keruun tutkimustyö loppuunsaatetaan ja muistomerkistä puuttuvien punavankien muisto huomioidaan vaihtoehtoisella, itsenäisellä teoksella. Tavoitteena on muistomerkin toteuttaminen 2023."

"Suunnitellaan perustettavaksi Lotta Svärd -muistomerkki ja osoitetaan sille paikka. Tavoitteena on muistomerkin toteuttaminen 2023."

Kohta "Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue" s. 50-54
S. 53 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, toiminnan keskeiset muutokset. Ensimmäisen virkkeen perään lisätään:
"Nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi voidaan kokeilla esim. walk in -palvelua. Tavoite on toteuttaa terapiat matalan kynnyksen palveluina perustuen näyttöön perustuviin hoitoihin ja toimintamalleihin. Näitä voivat tuottaa julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt."

S. 54 Vastaanottopalvelut, toiminnan keskeiset muutokset lisätään:
Terapiapalvelusetelit laajennetaan koskemaan psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien antamia lyhytterapioita kaikille ikäryhmille.

Kohta: "Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue" s. 55-75
S. 55 Vuoden 2022 toiminnan tavoitteet lisätään:
"Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla. Joukkoliikenneyhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle kehitetään."

Kohta: "Kaupunkiympäristön palvelualue" s. 76-83
S. 83 Joukkoliikenne, toiminnan keskeiset muutokset lisätään:
"Vuoden 2022 aikana käynnistetään pormestariohjelman mukaisesti selvitys tasataksan toteutuksesta ja sen rahoituksesta."

Kohta "LIITTEET" s. 114-134, Konsernin toiminta ja talous
S. 118 Tamperen Sähkölaitos -konserni, lisätään
"Sähkölaitos jatkaa polttoon perustumattomien ja hiilinegatiivisten kaukolämpöratkaisujen edistämistä syksyllä julkaistun selvityksensä pohjalta"

Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen puheenvuoron jälkeen käytiin keskustelu, joka aloitettiin ryhmien suuruusjärjestyksessä seuraavasti:

Kokoomuksen ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen puheenvuorossaan tekemiä muutosehdotuksia.

Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen puheenvuorossaan tekemiä muutosehdotuksia.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä 1. varapuheenjohtaja Brigita Krasniqi käytti ryhmäpuheenvuoron.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva teki ryhmäpuheenvuorossaan seuraavat muutosehdotukset §:ään 198:

Sivu 14. Toimintaympäristö.
Väestö-alaotsikon viimeiseksi kappaleeksi: "Tampereen kaupunki lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanottamisen. Mikäli kiintiöpakolaisten vastaanottoa jatketaan, pyritään vastaanottamaan pakolaisia kulttuurinen etäisyys huomioiden."

Sivu 28. Alustavat vuositavoitteet.
Talousarvion toiminnan tavoite 2022. Nro 38 "Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma on laadittu ja toteutus on käynnistetty." Muutetaan muotoon: "Talous tasapainotetaan."

Sivu 33. Hiedanranta-kehitysohjelma
Toiminnan painotukset vuonna 2021. Toisen sarakkeen lopussa kolmanneksi viimeinen rivi alkaen "kaupungin painotuksina alueella on…" poistetaan kolme lausetta, joista viimeinen loppuu sanoihin "…edelleen Lentävänniemen suuntaan."

Lisätään poistettujen kolmen lauseen tilalle teksti: "Kaupunki päättää olla toteuttamatta Näsisaarta alueen pohjavedelle aiheutuvan riskin johdosta. Raitiotien 2-osan toteuttamista Santalahdesta eteenpäin siirretään 5 vuodella. Näsisaaren täyttöä varten tarkoitetun murskeen jatkokäsittelyä ja myyntiä tutkitaan."

KUSTANNUSVAIKUTUS: Sulkavuoren kiviaineksen jalostaminen myyntiin lisää kaupungin tuloja tulevien vuosien kuluessa arviolta noin 8 milj. euroa. Numeromuutokset viedään budjettiin virkamiestyönä.

Sivu 38. Ilmastobudjetti
Sivun ensimmäinen lause muutetaan muotoon: "Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä."

Ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään seuraava lause: "Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa toteutetaan vain sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät merkittävästi nosta asumisen, elämisen, liikkumisen ja yrittämisen hintaa."

Päästöbudjetti-kappale. Poistetaan tekstistä seuraavat lauseet: "Liikenteen päästöt laskevat hitaasti. Mitä pidempään tämä jatkuu, sitä rajumpi muutos tarvitaan tavoitteeseen pääsemiseksi."

Päästöbudjetti-kappale. Lisätään kappaleen loppuun seuraavat lauseet: "Tampere ei edistä ilmasto- tai muistakaan syistä lihan ja maidon käytön rajoittamista tai lopettamista, etenkään kasvavassa iässä olevien lasten tai haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten yksiköissään, tai kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa."

KUSTANNUSVAIKUTUS: Nolla.

Sivu 43. Hankinnat.
Kohtaan "Kaupungin hankinnan periaatteet ovat:" viimeiseksi kohdaksi lisätään lause: "Tampereen kaupunki pyrkii lain sallimin keinoin mahdollistamaan ja varmistamaan alueellaan toimivien pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen tarjouskilpailuihin, ja niissä menestymisen."

Sivu 46. Sivistys- ja kulttuurilautakunta.
Lisätään "Tuottavuus"-osan loppuun uusi kappale: "Tampere edistää liikkumista tarjoamalla uimahallin käyttäjämaksut puoleen hintaan kaikille 65-vuotta täyttäneille klo 9-14 välisenä aikana matkakortilla maksettaessa."

KUSTANNUSVAIKUTUS: miinus 100 000 euroa. Numeromuutokset viedään budjettiin virkamiestyönä.

Sivu 49. Liikunta ja nuoriso.
Toiminnan keskeiset muutokset -laatikko. Laatikon ylimmässä neljänneksessä sanoihin "…Hakametsän Sport Campuksen suunnittelutyö jatkuu" jälkeen lisätään uusi virke: "Ympärivuotisessa käytössä olevien valaistujen kuntoportaiden rakentamisen suunnittelutyö käynnistetään."

Sivu 53. Ikäihmisten palvelut.
Toiminnan keskeiset muutokset -laatikkoon, omaksi kokonaisuudekseen viimeisen kohdan "allasjumppa" jälkeen. Lisätään seuraava teksti: "Kaupunki tukee omaishoitajia ja omaishoitoa tehokkaaksi havaituilla keinoilla."

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Toiminnan keskeiset muutokset -laatikkoon. "Vahvistetaan lastensuojelun aikuissosiaalityötä"- virkkeen jälkeen lisätään teksti: "Lastensuojelun rekrytointiongelmaan etsitään aktiivisesti ratkaisuja."

Sivu 58. Ammatillinen koulutus.
Toiminnan keskeiset muutokset -taulukkoon viimeiseksi uudeksi kohdaksi: "Maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan varmistetaan muun muassa sillä, että kotoutumissuunnitelmaan sisältyvää laadukasta suomen kielen ja kulttuurin opetusta on tarjolla riittävästi, ja edistymistä mitataan selkeillä testeillä."

Lukiokoulutus. Laatikko: Toiminnan keskeiset muutokset. Lisätään viimeisen lauseen: "Lisäksi laaditaan lähivuosina suunnitelma lukiopaikkojen kasvattamisesta" jälkeen lause: "Lukiopaikat lisätään pääsääntöisesti yleislinjoille."

Sivu 65. Talonrakennushankkeet vuosina 2022-2025
Taulukon teksti "Kaupin urheilupuisto (huoltorakennus, stadion, jalkapallokatsomo)" poistetaan ja tilalle tulee teksti: "Kaupin urheilupuisto (ympärivuotinen jalkapallohalli pukutilat ja katsomot noin 3000-4000 katsojalle)". Toteutetaan voimassa olevan budjetin puitteissa.

Sivu 69 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kaupin urheilupuiston katsomot -kappaleen otsikko ja teksti poistetaan ja ne korvataan seuraavasti. Uusi otsikko: "Ympärivuotisen jalkapallohallin toteuttaminen Kaupin urheilupuistoon". Uusi teksti: "Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin rakentaminen aloitetaan syksyllä 2021 ja se otetaan käyttöön kesällä 2022. Kaupin tekonurmi 3:n paikalle rakennetaan uusi ympärivuotiseen toimintaan ja kaikille seuroille tarkoitettu jalkapallohalli, johon sijoittuvat myös pukuhuoneet ja aputilat sekä katsomo noin 3000-4000 katsojalle. Liikenne- ja pysäköintiratkaisut toteutetaan uuden asemakaavan mukaisesti vuosina 2021–2022."

Sivu 76. Yhdyskuntalautakunta
Henkilöautolla tulee päästä liikkumaan sujuvasti koko kaupungin alueella. Kadunvarsipysäköinnin määrää ei vähennetä.

Sivu 85. Konsernihallinto.
Talous. "Ensimmäiseksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale: Investointikatto, joka sisältää kaikki investoinnit, otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa."

KUSTANNUSVAIKUTUS: Positiivinen riippuen toimenpiteistä.

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Milka Hanhela käytti ryhmäpuheenvuoron.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaska käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen puheenvuorossaan tekemiä muutosehdotuksia.

Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Pursiainen käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen puheenvuorossaan tekemiä muutosehdotuksia.

Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi kello 12.30-13.30. Tauon jälkeen jatkettiin keskustelua.

Jouni Sirén teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen §:ään 198:

"Hiedanranta-kehitysohjelma s. 33. Vaitinaron eritasoliittymän suunnittelua ei jatketa ennen kuin on saatu Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Näsijärven vesistötäyttöä koskevasta valituksesta."

Kokous keskeytettiin päivällistauon ajaksi kello 16.40-17.30.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)