Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 197 Tuloveroprosentti, kiinteistöveroprosentti ja muiden verojen perusteet vuodelle 2022 

TRE:7300/02.03.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §).

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää keväällä 2022.

Kaupungin verotulot kertyvät kunnan tuloverosta (kunnallisvero), osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta.

Tuloveroprosentti
Kaupungin vuoden 2022 talousarvio on valmisteltu nykyisen 20,25 tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2022 verotuloarviota tehtäessä on ollut käytettävissä alustavat tiedot vuoden 2020 verotuksesta, jonka mukaan vuonna 2020 verotettavat tulot kasvoivat Tampereella 3,0 prosenttia ja koko maassa 2,1 prosenttia. Verotettavien tulojen arvioidaan kasvavan Tampereella 4,1 prosenttia vuonna 2021 ja 4,2 prosenttia vuonna 2022.

Kunnallisveroja on vuonna 2021 kertymässä noin 894 milj. euroa. Vuonna 2022 kunnallisveroja arvioidaan kertyvän noin 934 milj. euroa.

Osuus yhteisöveron tuotosta
Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna 116,2 milj. euroa, mikä on 30,9 milj. euroa vuotta 2020 enemmän. Vuonna 2022 yhteisöverotilitysten arvioidaan vähenevän 29,2 milj. eurolla ja yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 87 milj. euroa. Yhteisöverojen kertymäarvio perustuu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton arvioon kunnille vuonna 2022 tilitettävistä yhteisöveroista ja kaupungin jako-osuusarviosta.

Kuntien määräaikaisesti vuosille 2021 ja 2022 korotettua yhteisövero-osuutta lasketaan 10 prosenttiyksiköllä  verovuonna 2022, sillä koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten arvioidaan päättyvän. Kuntien yhteisöverotilitysten arvioidaan olevan 1,97 mrd. euroa vuonna 2021.

Valtiovarainministeriö vahvistaa vuonna 2022 käytettävät kuntien jako-osuudet joulukuussa 2021 ja osuudet voivat poiketa nykyisistä jako-osuuksista. Kaupungin jako-osuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Kiinteistöveroprosentit
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2022 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)


Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa kiinteistöveroprosentit on pidetty vuoden 2021 tasolla.

Esitettävät kiinteistöveroprosentit ovat:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25
 • vakituiset asuinrakennukset 0,65
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10
 • yleishyödylliset yhteisöt 0,40
 • voimalaitokset 3,00
 • rakentamaton rakennuspaikka 5,00


Kiinteistöveroja on vuonna 2021 kertymässä noin 91 milj. euroa. Vuonna 2022 kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 95 milj. euroa. Verottajan toteuttama kiinteistöveron joustava valmistuminen vaikeuttaa kiinteistöverotilitysten arviointia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Verovuodelle 2022 vahvistetaan seuraavat verot:

 • Tuloveroprosentiksi 20,25.
 • Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,25.
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,65.
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,10.
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,40.
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 3,00.
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 5,00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Verovuodelle 2022 vahvistetaan seuraavat verot:

 • Tuloveroprosentiksi 20,25.
 • Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,25.
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,65.
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,10.
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,40.
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 3,00.
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 5,00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Anniina Ylä-Mattila, verohallinto

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.