Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 198 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat 

TRE:511/02.02.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Talousarvion rakenne ja sisältö
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 110 §:ssä on kunnan talousarviosta säädetty seuraavaa:

’Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.’

Ehdotus kaupungin vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaksi on laadittu ottaen soveltuvin osin huomioon talousarvion laadintaa koskevat säännökset ja ohjeet.

Tampereen kaupungin talousarvio koostuu seuraavista osista: yleiset lähtökohdat, käyttötalousosa ja investoinnit yksiköittäin, laskelmat sekä liitteet.

Organisaatiomuutoksia ja talousarviorakenteen muutoksia
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta, mikä näkyy taloussuunnitelmakaudella vuosien 2023–2025 laskelmissa.

Talousarvio 2022
Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös ja vuoden 2021 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2021–2025 koskevat taloudelliset ennusteet.

Tuloperusteet ja tilikauden tulos
Vuoden 2022 talousarvio on valmisteltu nykyisen 20,25 tuloveroprosentin ja nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaan.

Verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 14,8 milj. euroa (1,3 prosenttia) vuoden 2021 toteumaennusteesta. Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 40 milj. euroa ja kiinteistöverotulojen 4,0 milj. euroa. Yhteisöverotulojen arvioidaan vähenevän 29,2 milj. eurolla, kun kuntien koronapandemian vuoksi kahdelle vuodelle korotettu yhteisöveron jako-osuus laskee 10 prosenttiyksiköllä.

Valtionosuudet ovat kasvamassa noin 7,4 milj. eurolla. Kasvu aiheutuu veromenetysten kompensaatiosta ja muiden opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien 14,4 milj. euron kasvusta. Valtiovarainministeriön alaiset peruspalvelujen valtionosuudet vähenevät 7,0 milj. eurolla.

Verorahoitus (verotulot+valtionosuudet) kasvaa vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna 22,0 milj. euroa eli 1,5 prosenttia.

Talousarviossa koko kaupungin yhteenlasketut nettomenot kasvavat vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna 60,6 milj. euroa (4,5 %). Vuoden 2022 talousarviossa pysyvien vastaavien myyntivoittojen arvioidaan 53,8 milj. euroa. 

Vuosina 2023-2025 tavoitteena on pitää nettomenojen vuotuinen kasvu verorahoituksen kasvua pienempänä, jotta tuloslaskelma saadaan nostetuksi ylijäämäiseksi.

Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 83,6 milj. euroa ja tilikauden tulos on 26,6 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 76 prosenttia.

Investoinnit
Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut ulkoiset bruttoinvestoinnit ovat 234,8 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 234,4 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on talousarviossa 135,8 milj. euroa negatiivinen. Investointien tulorahoitusprosentti on 36.

Suurimmat investointimenot (netto) ovat talonrakennushankkeiden 96,9 milj. euron, yhdyskuntalautakunnan 60,0 milj. euron, Tampereen Vesi Liikelaitoksen 21 milj. euron sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan 12,3 milj. euron investoinnit. Viiden tähden keskustan kehitysohjelman investointeihin varataan 10,4 milj. euroa.

Lainamäärä
Lainamäärä kasvaa 114 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä nousee ensi vuoden lopussa 4 363 euroon. Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu lähivuosina. Taloussuunnitelmakaudella vuosikatteen tasoa suhteessa investointeihin on nostettava.

Toiminnan tavoitteet
Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman 2021–2025 pohjalta laadittu Tampereen strategia 2030 hyväksyttäneen kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Vuosi 2022 on uuden strategian ensimmäinen toteutusvuosi.

Strategialuonnoksen visio on Tekemisen kaupunki. Strategia jakautuu neljään painopisteeseen: yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja sekä tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Painopisteille on luotu vuoteen 2030 tähtäävä tavoitetila sekä valtuustokaudelle kohdistuvat linjaukset, tavoitteet ja mittarit. Lisäksi strategia sisältää painopisteiden toteuttamista tukevan, rohkeasti uudistuva kaupunki -painopisteen sekä kaupunkitasoiset asiakaskokemusta koskevat linjaukset.

Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita perustuen Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti strategian painopisteille sekä näitä tarkentaville valtuustokauden tavoitteille. Tavoitteissa korostuvat uuden strategian mukaiset, toiminnan pitkän aikavälin vaikuttavuutta tavoittelevat teemat, joita ovat kokonaisuudessaan mm. tamperelaisten yhdenvertaisuuden edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, kestävän kaupunkikehityksen edistäminen sekä yritystoiminnan ja tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen. Uusia tavoitteita on kohdistettu mm. keskustan saavutettavuudelle, lukioihin siirtymiselle, pientalotonteille, lasten ja nuorten kokemalle hyvinvoinnille koulussa, oppimistuloksille, luonnon monimuotoisuudelle ja hiilineutraalisuuden edistämiselle, kansainvälisille osaajille, talouden tasapainottamiselle sekä Tampereen houkuttelevuudelle työnantajana. Lisäksi tavoitteissa huomioidaan vuonna 2023 toteutuva sote-uudistus.

Talousarviossa asetetaan toiminnan tavoitteita kaupunkitasoisesti sekä erikseen lautakunnille, liikelaitoksille ja konserniyhteisöille. Myös liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteet toteuttavat Tampereen strategiaa.

Strategian sisältöjä tarkennetaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaiselle toiminnalle laadittavissa palvelusuunnitelmissa. Palvelusuunnitelmat laaditaan valtuustokaudelle 2022–2025. Palvelusuunnitelmien sisällöt tarkentuvat vuosisuunnitelmissa. Johtokunnat tarkentavat strategian sisältöjä vuosittain laadittavissa palvelu- ja vuosisuunnitelmissa.

Tavoitteet hyväksytään lopullisessa muodossaan osana talousarviota 15.11.2021.

Vuoden 2022 toiminnan tavoitteiden lopulliset muotoilut ovat listatekstin liitteenä olevalla korjauslistalla.

Taloussuunnitelma 2022–2025
Talousarviokirjaan sisältyy taloussuunnitelma vuosille 2022–2025. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittu karkealla tasolla. Investoinneista esitetään taloussuunnitelmakauden investoinnit sekä alustavat arviot vuosille 2026–2031.

Taloussuunnitelmakaudella palvelutarpeiden kasvu ja suuret investointitarpeet asettavat paineita kaupungin rahoitusaseman vakaana pitämiselle. Tilikauden tuloksen tasapainottaminen edellyttää, että verorahoitus kasvaa toimintakatetta enemmän. Hyvinvointialueen perustamisen kaikkia talouteen kohdistuvia vaikutuksia ei vielä ole tiedossa. Taloussuunnitelmakaudella toiminnan rakenteellisilla muutoksilla ja palveluverkon tiivistämisellä on menojen kasvuvauhtia saatava hidastetuksi.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset heilahtelevat taloussuunnitelmakaudella voimakkaasti sote-uudistuksen vaikutuksesta. Taloussuunnitelmakauden verotulojen arviointi onkin hyvin ongelmallista. Verotulot ja valtionosuudet ja toimintamenot putoavat sote-uudistuksen myötä vuonna 2023 voimakkaasti. Kunnallisverotilitykset vähenevät vielä 2024, mutta kääntyvät sen jälkeen noin 4 prosentin kasvuun. Yhteisöverotilitykset putoavat vuosina 2022 ja 2023, jonka jälkeen yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan maltillisesti.

Kuntatalouden vuodesta 2022 on tulossa vaikea. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta noin 1,1 miljardilla eurolla vuonna 2022. Koronatukien poistumisen jälkeen valtion toimenpiteiden kuntataloutta heikentävä vaikutus noin 400 milj. euroa, mikä on 2000-luvun suurin summa. Valtiovarainministeriö arvioi optimistisesti, että kuntien toimintamenojen kasvu hidastuu 3,0 prosenttiin vuonna 2022, kun suurin osa koronapandemian aiheuttamista lisäkustannuksista vähenee rokotekattavuuden parantuessa. Kuntien toimintakatteen arvioidaan kuitenkin heikkenevän voimakkaasti, sillä toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 5,5 prosenttia.

Kuntalain 110 §:n mukaan ’taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.’ Tampereen kaupungin taseessa on edellisiltä tilikausilta kertyneitä ylijäämiä 517 303 616,30 euroa.

Investoinnit 2022–2025
Taloussuunnitelmakauden investointitaso pysyy suurena. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut nettoinvestoinnit nousevat taloussuunnitelmakaudella noin 970 milj. euroon. Keskimääräinen investointitaso on taloussuunnitelmakaudella 243 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden suurimmat investointimenot ovat talonrakennushankkeiden 422 milj. euron investoinnit ja yhdyskuntalautakunnan 231 milj. euron investoinnit.

Korkean investointitason aiheuttamaa lisärahoitustarvetta katetaan osittain omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja omaisuuden myynnillä. Omaisuuden myynnistä saatavia tuloja tulee ensisijaisesti kohdistaa suunniteltujen investointien omarahoitusosuuden vahvistamiseen ja velanottotarpeen vähentämiseen.

Lainamäärän kehitys 2022–2025
Lainamäärä on kasvamassa taloussuunnitelmakaudella 1,482 miljardiin euroon ja asukaskohtainen lainamäärä on nousemassa vuoden 2025 loppuun mennessä 5 790 euroon. Lainamäärän kasvua kuitenkin saadaan hidastetuksi kehittämällä ja myymällä peruspalveluiden tuottamiseen liittymättömiä kiinteistöjä, yhtiöitä ja osuuksia. Myytävää omaisuutta eikä tavoitetasoa taloussuunnitelmassa ole yksilöity.

Talousarviokirjan toimitus
Esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaksi on jaettu kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 25.10.2021 talousarvion esittelytilaisuudessa sekä lähetetty postitse 26.10.2021.

Talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja muut talousarvioon liittyvät asiat
Kaupunginvaltuusto on 26.9.2005 päättänyt, että aloitteiden käsittelyohjeistusta ja sen noudattamista tarkennetaan, jotta vastaukset aloitteisiin tulisivat nopeammassa tahdissa käsittelyyn. Päätöksen mukaan ’jos aloitteessa edellytetään määrärahaa, se käsitellään talousarvion yhteydessä’.

Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet aloitteita tällaisina talousarvioaloitteina. Lisäksi joihinkin lauta- ja johtokunnille kuulumattomiin aloitteisiin on viranhaltijavastaukset. Aloitteet, tiivistelmä vastauksista sekä vastaukset kokonaisuudessaan on koottu liitteeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Ikonen Anna-Kaisa, Pormestari, Anna-Kaisa.Ikonen@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma hyväksytään.

Talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden Yleisperustelut-osan Talousarvion sitovuus -luvussa määriteltyjen sitovuussäännösten mukaisesti.

Konsernijohtajalle annetaan oikeus päättää organisaatiomuutoksiin liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien määrärahojen siirroista.

Konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle annetaan seuraavat oikeudet:

  • oikeus ottaa vuoden 2022 mahdollisiin muutettuihin talousarvioihin sisältyvä lainamäärä
  • oikeus ottaa vuoden 2022 aikana lyhytaikaisia lainoja 60 milj. euron määrään saakka maksuvalmiuden turvaamiseksi
  • oikeus myöntää lyhytaikaisia antolainoja konserniyhteisöille yhteensä enintään 30 milj. euron määrään saakka
  • oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin taseeseen sisältyviä ottolainoja.


Talousarvion liitetietoihin sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 110 §:n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi.

Konsernihallinnon talousyksikkö oikeutetaan tekemään talousarvioasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet sekä niihin liitteessä annetut vastaukset merkitään tiedoksi. Aloitteet eivät anna aihetta muihin kuin liitteessä mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma hyväksytään.

Talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden Yleisperustelut-osan Talousarvion sitovuus -luvussa määriteltyjen sitovuussäännösten mukaisesti.

Konsernijohtajalle annetaan oikeus päättää organisaatiomuutoksiin liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien määrärahojen siirroista.

Konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle annetaan seuraavat oikeudet:

  • oikeus ottaa vuoden 2022 mahdollisiin muutettuihin talousarvioihin sisältyvä lainamäärä
  • oikeus ottaa vuoden 2022 aikana lyhytaikaisia lainoja 60 milj. euron määrään saakka maksuvalmiuden turvaamiseksi
  • oikeus myöntää lyhytaikaisia antolainoja konserniyhteisöille yhteensä enintään 30 milj. euron määrään saakka
  • oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin taseeseen sisältyviä ottolainoja.


Talousarvion liitetietoihin sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 110 §:n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi.

Konsernihallinnon talousyksikkö oikeutetaan tekemään talousarvioasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet sekä niihin liitteessä annetut vastaukset merkitään tiedoksi. Aloitteet eivät anna aihetta muihin kuin liitteessä mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Valtuustoaloitetta "Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Valtuustoaloite kulttuuribussien käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa - Aila Dündar-Järvinen, TRE:5210/08.00.01/2019" ei käsitellä talousarvion yhteydessä. Asiaan tulee saada sivistys- ja kulttuurilautakunnan vastaus.

Lisäksi todettiin, että valtuustoaloite "Maksuttoman aamupalatarjoilun tarjoamiseksi haastavilla alueilla toimiviin peruskouluihin - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä, TRE:1492/12.00.01/2021" on aineistossa mukana teknisenä virheenä, koska asiaa ei ole käsitelty lautakunnan kokouksessa.

Sivuille 25-28 kohtaan "Tampereen strategia 2030" lisätään vuoden 2022 toiminnan tavoitteeksi: "Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla. Joukkoliikenneyhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle kehitetään."

Sivulle 37 kohtaan "Kehittämistoiminta Tampereen kaupungilla" lisätään: "Perustetaan vuoden 2022 aikana köyhyystyöryhmä päivittämään köyhyysohjelmaa ja edistämään pienituloisten tamperelaisten palveluita ja hyvinvointia."

Sivulle 49 kohtaan "Kulttuuri", "Toiminnan keskeiset muutokset" lisätään:

"Hietasen hautamonumentin 1918 vakaumuksensa puolesta sortuneiden työläisten muistolle (Punaisten muistomerkki) nimien keruun tutkimustyö loppuunsaatetaan ja muistomerkistä puuttuvien punavankien muisto huomioidaan vaihtoehtoisella, itsenäisellä teoksella. Tavoitteena on muistomerkin toteuttaminen 2023."

"Suunnitellaan perustettavaksi Lotta Svärd -muistomerkki ja osoitetaan sille paikka. Tavoitteena on muistomerkin toteuttaminen 2023."

Sivulle 53 kohtaan Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, toiminnan keskeiset muutokset. Ensimmäisen virkkeen perään lisätään: "Nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi voidaan kokeilla esim. walk in -palvelua. Tavoite on toteuttaa terapiat matalan kynnyksen palveluina perustuen näyttöön perustuviin hoitoihin ja toimintamalleihin. Näitä voivat tuottaa julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt."

Sivulle 54 kohtaan Vastaanottopalvelut, toiminnan keskeiset muutokset lisätään: "Terapiapalvelusetelit laajennetaan koskemaan psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien antamia lyhytterapioita kaikille ikäryhmille."

Sivulle 55 kohtaan Vuoden 2022 toiminnan tavoitteet lisätään: "Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla. Joukkoliikenneyhteyksiä Tampere Pirkkalan lentoasemalle kehitetään."

Sivulle 83 kohtaan Joukkoliikenne, toiminnan keskeiset muutokset lisätään: "Vuoden 2022 aikana käynnistetään pormestariohjelman mukaisesti selvitys tasataksan toteutuksesta ja sen rahoituksesta."

Liitteet-osioon sivulle 118 Tampereen Sähkölaitos -konserni, lisätään: "Sähkölaitos jatkaa polttoon perustumattomien ja hiilinegatiivisten kaukolämpöratkaisujen edistämistä syksyllä julkaistun selvityksensä pohjalta."

Kokouskäsittely

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen oli tehnyt seuraavat muutosehdotukset:

Ei käsitellä valtuustoaloitetta "Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Valtuustoaloite kulttuuribussien käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa - Aila Dündar-Järvinen, TRE:5210/08.00.01/2019" talousarvion yhteydessä. Asiaan tulee saada sivistys- ja kulttuurilautakunnan vastaus.

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska ja Sirpa Pursiainen

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi todetaan, että valtuustoaloite "Maksuttoman aamupalatarjoilun tarjoamiseksi haastavilla alueilla toimiviin peruskouluihin - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä, TRE:1492/12.00.01/2021" on aineistossa mukana teknisenä virheenä, koska asiaa ei ole käsitelty lautakunnan kokouksessa.

Kohta "Tampereen strategia 2030" s. 25-28. Lisätään vuoden 2022 toiminnan tavoitteeksi: "Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla. Joukkoliikenneyhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle kehitetään."

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska, Sirpa Pursiainen ja Ilkka Sasi

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta: "Kehittämistoiminta Tampereen kaupungilla" s. 37 lisätään: "Perustetaan vuoden 2022 aikana köyhyystyöryhmä päivittämään köyhyysohjelmaa ja edistämään pienituloisten tamperelaisten palveluita ja hyvinvointia."

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska ja Sirpa Pursiainen

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

S. 49 Kohta "Kulttuuri", "Toiminnan keskeiset muutokset" lisätään:

"Hietasen hautamonumentin 1918 vakaumuksensa puolesta sortuneiden työläisten muistolle (Punaisten muistomerkki) nimien keruun tutkimustyö loppuunsaatetaan ja muistomerkistä puuttuvien punavankien muisto huomioidaan vaihtoehtoisella, itsenäisellä teoksella. Tavoitteena on muistomerkin toteuttaminen 2023."

"Suunnitellaan perustettavaksi Lotta Svärd -muistomerkki ja osoitetaan sille paikka. Tavoitteena on muistomerkin toteuttaminen 2023."

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska, Sirpa Pursiainen, Sofia Vikman ja Ilkka Sasi

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

S. 53 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, toiminnan keskeiset muutokset.

Ensimmäisen virkkeen perään lisätään: "Nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi voidaan kokeilla esim. walk in -palvelua. Tavoite on toteuttaa terapiat matalan kynnyksen palveluina perustuen näyttöön perustuviin hoitoihin ja toimintamalleihin. Näitä voivat tuottaa julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt."

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska ja Sirpa Pursiainen

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

S. 54 Vastaanottopalvelut, toiminnan keskeiset muutokset lisätään:

"Terapiapalvelusetelit laajennetaan koskemaan psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien antamia lyhytterapioita kaikille ikäryhmille."

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska ja Sirpa Pursiainen

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

S. 55 Vuoden 2022 toiminnan tavoitteet lisätään: "Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla. Joukkoliikenneyhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle kehitetään."

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska ja Sirpa Pursiainen

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

S. 83 Joukkoliikenne, toiminnan keskeiset muutokset lisätään: "Vuoden 2022 aikana käynnistetään pormestariohjelman mukaisesti selvitys tasataksan toteutuksesta ja sen rahoituksesta."

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska ja Sirpa Pursiainen

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

S. 118 Tampereen Sähkölaitos -konserni, lisätään: "Sähkölaitos jatkaa polttoon perustumattomien ja hiilinegatiivisten kaukolämpöratkaisujen edistämistä syksyllä julkaistun selvityksensä pohjalta."

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Jouni Ovaska ja Sirpa Pursiainen

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Pormestari Ikosen muutosehdotus hyväksyttiin äänin 10-57.

Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavat muutosehdotukset Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa:

Sivu 14. Toimintaympäristö.

Väestö-alaotsikon viimeiseksi kappaleeksi: "Tampereen kaupunki lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanottamisen. Mikäli kiintiöpakolaisten vastaanottoa jatketaan, pyritään vastaanottamaan pakolaisia kulttuurinen etäisyys huomioiden."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 57-10.

Sivu 28. Alustavat vuositavoitteet.

Talousarvion toiminnan tavoite 2022. Nro 38 "Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma on laadittu ja toteutus on käynnistetty." Muutetaan muotoon: "Talous tasapainotetaan."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 57-10.

Sivu 33. Hiedanranta-kehitysohjelma

Toiminnan painotukset vuonna 2021. Toisen sarakkeen lopussa kolmanneksi viimeinen rivi alkaen "kaupungin painotuksina alueella on…" poistetaan kolme lausetta, joista viimeinen loppuu sanoihin "…edelleen Lentävänniemen suuntaan."

Lisätään poistettujen kolmen lauseen tilalle teksti: "Kaupunki päättää olla toteuttamatta Näsisaarta alueen pohjavedelle aiheutuvan riskin johdosta. Raitiotien 2-osan toteuttamista Santalahdesta eteenpäin siirretään 5 vuodella. Näsisaaren täyttöä varten tarkoitetun murskeen jatkokäsittelyä ja myyntiä tutkitaan."

KUSTANNUSVAIKUTUS: Sulkavuoren kiviaineksen jalostaminen myyntiin lisää kaupungin tuloja tulevien vuosien kuluessa arviolta noin 8 milj. euroa. Numeromuutokset viedään budjettiin virkamiestyönä.

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 56-10, 1 tyhjää.

Muutosesitys 1, sivu 38. Ilmastobudjetti

Sivun ensimmäinen lause muutetaan muotoon: "Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä."

Ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään seuraava lause: "Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa toteutetaan vain sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät merkittävästi nosta asumisen, elämisen, liikkumisen ja yrittämisen hintaa."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 56-11.

Muutosesitys 2, sivu 38. Ilmastobudjetti

Päästöbudjetti-kappale. Poistetaan tekstistä seuraavat lauseet: "Liikenteen päästöt laskevat hitaasti. Mitä pidempään tämä jatkuu, sitä rajumpi muutos tarvitaan tavoitteeseen pääsemiseksi."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 56-11.

Muutosesitys 3, sivu 38. Ilmastobudjetti

Päästöbudjetti-kappale. Lisätään kappaleen loppuun seuraavat lauseet: "Tampere ei edistä ilmasto- tai muistakaan syistä lihan ja maidon käytön rajoittamista tai lopettamista, etenkään kasvavassa iässä olevien lasten tai haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten yksiköissään, tai kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa."

KUSTANNUSVAIKUTUS: Nolla.

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 54-10, 3 tyhjää.

Sivu 43. Hankinnat.

Kohtaan "Kaupungin hankinnan periaatteet ovat:" viimeiseksi kohdaksi lisätään lause: "Tampereen kaupunki pyrkii lain sallimin keinoin mahdollistamaan ja varmistamaan alueellaan toimivien pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen tarjouskilpailuihin, ja niissä menestymisen."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 54-10, 3 tyhjää.

Sivu 46. Sivistys- ja kulttuurilautakunta.

Lisätään "Tuottavuus"-osan loppuun uusi kappale: "Tampere edistää liikkumista tarjoamalla uimahallin käyttäjämaksut puoleen hintaan kaikille 65-vuotta täyttäneille klo 9-14 välisenä aikana matkakortilla maksettaessa."

KUSTANNUSVAIKUTUS: miinus 100 000 euroa. Numeromuutokset viedään budjettiin virkamiestyönä.

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 57-10.

Sivu 49. Liikunta ja nuoriso.

Toiminnan keskeiset muutokset -laatikko. Laatikon ylimmässä neljänneksessä sanoihin "…Hakametsän Sport Campuksen suunnittelutyö jatkuu" jälkeen lisätään uusi virke: "Ympärivuotisessa käytössä olevien valaistujen kuntoportaiden rakentamisen suunnittelutyö käynnistetään."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 57-10.

Sivu 53. Ikäihmisten palvelut.

Toiminnan keskeiset muutokset -laatikkoon, omaksi kokonaisuudekseen viimeisen kohdan "allasjumppa" jälkeen. Lisätään seuraava teksti: "Kaupunki tukee omaishoitajia ja omaishoitoa tehokkaaksi havaituilla keinoilla."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 55-10, 2 tyhjää.

Sivu 53. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

Toiminnan keskeiset muutokset -laatikkoon. "Vahvistetaan lastensuojelun aikuissosiaalityötä"- virkkeen jälkeen lisätään teksti: "Lastensuojelun rekrytointiongelmaan etsitään aktiivisesti ratkaisuja."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 52-10, 5 tyhjää.

Sivu 58. Ammatillinen koulutus.

Toiminnan keskeiset muutokset -taulukkoon viimeiseksi uudeksi kohdaksi: "Maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan varmistetaan muun muassa sillä, että kotoutumissuunnitelmaan sisältyvää laadukasta suomen kielen ja kulttuurin opetusta on tarjolla riittävästi, ja edistymistä mitataan selkeillä testeillä."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 57-10.

Sivu 58. Lukiokoulutus.

Laatikko: Toiminnan keskeiset muutokset. Lisätään viimeisen lauseen: "Lisäksi laaditaan lähivuosina suunnitelma lukiopaikkojen kasvattamisesta" jälkeen lause: "Lukiopaikat lisätään pääsääntöisesti yleislinjoille."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 57-10.

Sivu 65. Talonrakennushankkeet vuosina 2022-2025

Taulukon teksti "Kaupin urheilupuisto (huoltorakennus, stadion, jalkapallokatsomo)" poistetaan ja tilalle tulee teksti: "Kaupin urheilupuisto (ympärivuotinen jalkapallohalli pukutilat ja katsomot noin 3000-4000 katsojalle)". Toteutetaan voimassa olevan budjetin puitteissa.

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 56-10, 1 tyhjää.

Sivu 69 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kaupin urheilupuiston katsomot -kappaleen otsikko ja teksti poistetaan ja ne korvataan seuraavasti. Uusi otsikko: "Ympärivuotisen jalkapallohallin toteuttaminen Kaupin urheilupuistoon". Uusi teksti: "Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin rakentaminen aloitetaan syksyllä 2021 ja se otetaan käyttöön kesällä 2022. Kaupin tekonurmi 3:n paikalle rakennetaan uusi ympärivuotiseen toimintaan ja kaikille seuroille tarkoitettu jalkapallohalli, johon sijoittuvat myös pukuhuoneet ja aputilat sekä katsomo noin 3000-4000 katsojalle. Liikenne- ja pysäköintiratkaisut toteutetaan uuden asemakaavan mukaisesti vuosina 2021–2022."

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 56-10, 1 tyhjää.

Sivu 76. Yhdyskuntalautakunta

Henkilöautolla tulee päästä liikkumaan sujuvasti koko kaupungin alueella. Kadunvarsipysäköinnin määrää ei vähennetä.

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 57-10.

Sivu 85. Konsernihallinto

Talous. "Ensimmäiseksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale: Investointikatto, joka sisältää kaikki investoinnit, otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa."

KUSTANNUSVAIKUTUS: Positiivinen riippuen toimenpiteistä.

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, muutosesitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus hylättiin äänin 57-10.

Jouni Sirén oli tehnyt seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

"Hiedanranta-kehitysohjelma s. 33. Vaitinaron eritasoliittymän suunnittelua ei jatketa ennen kuin on saatu Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Näsijärven vesistötäyttöä koskevasta valituksesta."

Kannatus: Liban Sheikh

Puheenjohtajan äänestysesitys: Toivomusponsiehdotuksen hyväksyminen JAA, ehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Sirénin toivomusponsiehdotus hylättiin äänin 4-58, 5 tyhjää.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset), aloitteiden tekijät

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.