Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 78 Ammatillista koulutusta koskevan yhteistoiminta-alueen sopimuksen hyväksyminen 

TRE:1463/00.01.05/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki, Ikaalisten kaupunki, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven kaupunki ovat 1.1.2013 alkaen sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa. Sopimuksen tarkoituksena on järjestää sopijakunnissa voimassa olevan lainsäädännön mukaista ammatillista koulutusta Tampereen kaupungille myönnetyssä järjestämisluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti.

Sopijakunnat ovat muodostaneet ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta laajennetussa kokoonpanossaan. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä.

Sopijakunnat ovat tehneet sopimuksen hyväksymistä koskevat päätöksensä 1.6.2020 mennessä lukuun ottamatta Ruoveden, Pälkäneen ja Vesilahden kuntia. 

Sopimus yhteisestä toimielimestä on tarpeen päivittää ammatillisen koulutuksen lainsäännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Sopimuksen perustarkoitus säilyy ennallaan. Päivitetty sopimusluonnos on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuston päätettäväksi:

Liitteenä oleva ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus hyväksytään edellyttäen, että Ruoveden, Pälkäneen ja Vesilahden kunnat ovat hyväksyneet sopimuksen ennen 1.7.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Liitteenä oleva ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus hyväksytään edellyttäen, että Ruoveden, Pälkäneen ja Vesilahden kunnat ovat hyväksyneet sopimuksen ennen 1.7.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ikaalisten kaupunki, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Teppo Rantanen, Jaakko Stenhäll, Outi Kallioinen, Tuula Hoivala, Pirjo A Järvinen, Juha Perämaa, Piritta Haapahuhta, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat