Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 81 Asemakaava nro 8770, Lielahti, Hiedanrannan keskustan raitiotiekaava 

TRE:887/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.09.2019 päivätyn ja 2.12.2019 ja 23.3.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8770. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8770
Diaarinumero: TRE:887/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Asemakaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn reitistöä. Katualue toimii runkona tulevan Hiedanrannan kaupunginosan infran rakentamiselle riippumatta raitiotien rakentamispäätöksestä.

Asemakaavassa muutetaan nykyistä teollisuustonttia katualueeksi. Muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Valmisteluvaiheen jälkeen maakuntamuseon kanssa on neuvoteltu ja täydennetty rakennuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia ja selvitysaineistoa. Kaava-alueen rajoja on tarkennettu ja nimistöä lisätty.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta valtuuston päätettyä sen rakentamisesta. Raitiotien osalta kaavan toteuttaminen on riippuvainen myös vesilain mukaisesta lupamenettelystä, josta ei ole vielä lainvoimaista päätöstä.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8770 (päivätty 26.09.2019, tarkistettu 2.12.2019 ja 23.3.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
 
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi: Omaehtoinen kulttuuritoiminta on olennainen osa Hiedanrannan alueen identiteettiä. Siksi yhdyskuntalautakunta esittää, että selvitetään, millaisia tiloja Kuivaamon nykyiset toimijat tarvitsevat ja millaisia korvaavia tiloja heille voidaan osoittaa Hiedanrannan alueelta.

Kokouskäsittely

Jouni Sirén ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Jouni Sirén teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Omaehtoinen kulttuuritoiminta on olennainen osa Hiedanrannan alueen identiteettiä. Siksi yhdyskuntalautakunta esittää, että selvitetään, millaisia tiloja Kuivaamon nykyiset toimijat tarvitsevat ja millaisia korvaavia tiloja heille voidaan osoittaa Hiedanrannan alueelta."

Ehtousta kannattivat Kaisa Vatanen ja Sonja Harmaala.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Sirénin toivomusponnen.

Jari Vaarma poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut.12.2019 päivätyn ja 23.3.2020 sekä 4.5.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8770. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8770
Diaarinumero: TRE:887/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Asemakaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn reitistöä. Katualue toimii runkona tulevan Hiedanrannan kaupunginosan infran rakentamiselle riippumatta raitiotien rakentamispäätöksestä.

Asemakaavassa muutetaan nykyistä teollisuustonttia katualueeksi. Muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaislausunto ja yksi muistutus. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, ettei se anna lausuntoa asemakaavasta nro 8770. Maakuntamuseo toteaa lausunnossaan työneuvottelussa sovitut ja tehdyt toimenpiteet. Palaute ei aiheuttanut muutoksia asemakaavakarttaan. Muistutuksen julkisuutta on rajoitettu henkilötietojen vuoksi. Palaute- ja vastineraportti on kaava-aineiston liitteenä.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.3. asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisen ja toivomusponnen: "Omaehtoinen kulttuuritoiminta on olennainen osa Hiedanrannan alueen identiteettiä. Siksi yhdyskuntalautakunta esittää, että selvitetään, millaisia tiloja Kuivaamon nykyiset toimijat tarvitsevat ja millaisia korvaavia tiloja heille voidaan osoittaa Hiedanrannan alueelta."

Tampereen kaupunki (Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, Sivistyspalvelujen palvelualue) on antanut vastineen yhdyskuntalautakunnan toivomusponteen 30.4.2020. Tilavuokra-asioita ei ratkaista nyt hyväksyttävänä olevassa asemakaavassa vaan muissa prosesseissa. Asemakaavassa ei myöskään määrätä rakentamisen tai purkamisen aikatauluista.

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen nimistöä on täydennetty. Hiedanrannan keskustasta Näsisaareen johtava pääkatu nimettiin Näsisaaren bulevardiksi. Ehdotusta ei ole tarpeen asettaa tämän vuoksi uudelleen nähtäville.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta valtuuston päätettyä sen rakentamisesta. Raitiotien osalta kaavan toteuttaminen on riippuvainen myös vesilain mukaisesta lupamenettelystä, josta ei ole vielä lainvoimaista päätöstä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8770 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa katusuunnitelman toteuttaminen tulevan Hiedanrannan keskustan alueelle. Nykyistä teollisuustonttia muutetaan katualueeksi. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu. Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan sen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta kaupunginvaltuuston päätettyä toisen vaiheen rakentamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8770 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään.

Päätös

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8770 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että jatkovalmistelussa huomioidaan yhdyskuntalautakunnan 31.3.3020 § 76 toivomusponsi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly teki seuraavan ponsiehdotuksen: "että jatkovalmistelussa huomioidaan yhdyskuntalautakunnan 31.3.3020 § 76 toivomusponsi."

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8770 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lassi Kaleva ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kalevan palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan palautusehdotus hylättiin äänin 7-57, poissa 1.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 11%

    Lassi Kaleva, Veikko Vallin, Aarne Raevaara, Sakari Puisto, Heikki Luoto, Yrjö Schafeitel, Erkki Axen

  • Ei 57 kpl 89%

    Jouni Markkanen, Olga Haapa-aho, Petri Rajala, Maija Kajan, Matti Höyssä, Kalervo Kummola, Oras Tynkkynen, Aila Dundar-Järvinen, Aleksi Jäntti, Anneli Taina, Olli-Poika Parviainen, Henri Backman, Sari Tanus, Petri Siuro, Atanas Aleksovski, Irja Tulonen, Pia Viitanen, Noora Tapio, Anne Liimola, Ulla-Leena Alppi, Leena Kostiainen, Lauri Lyly, Pekka Salmi, Anne-Mari Jussila, Riitta Ollila, Ulla Kampman, Johanna Loukaskorpi, Esa Kanerva, Vilhartti Hanhilahti, Antti Ivanoff, Juhana Suoniemi, Ilpo Sirniö, Matti Helimo, Kirsi Kaivonen, Merve Caglayan, Salazar Natalia Rincón, Ilkka Sasi, Iiris Suomela, Minna Minkkinen, Jouni Ovaska, Ilkka Porttikivi, Reeta Ahonen, Jaakko Stenhäll, Ari Wigelius, Miisa Karjalainen, Matti Järvinen, Tiina Elovaara, Kalle Kiili, Inna Rokosa, Sofia Vikman, Anneli Kivistö, Peter Löfberg, Leena Rauhala, Sinikka Torkkola, Anna-Kaisa Ikonen, Milka Hanhela, Jaakko Mustakallio

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY -keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Ari Kilpi, Ville-Mikael Tuominen, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, muistuttaja, kuulutus

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat