Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 77 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2020 

TRE:2707/02.02.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi
Linnamaa Reija, Strategiajohtaja, Reija.Linnamaa@tampere.fi

Perustelut

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Tampereen kaupungin tammi-huhtikuun 2020 ulkoinen tulos oli 4,7 milj. euroa ylijäämäinen. Tammi-huhtikuun toimintakatteen kasvu on 0,5 prosenttia (1,9 milj. euroa). Edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 17,4 milj. euroa alijäämäinen. Edellisvuotta parempi tulos perustuu raportointikauden verorahoituksen ja rahoitustulojen suotuisaan kehitykseen. Lisäksi tulot ovat alkuvuonna kehittyneet edellisvuotta paremmin kertaluonteisten maanmyyntivoittojen vuoksi, mikä osaltaan vaikuttaa myös nettomenojen maltilliseen kasvuun. Vuoden 2019 tilinpäätöksen tulos oli 20,1 milj. euroa alijäämäinen ja tilikauden alijäämä oli 18,0 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on nolla. Huhtikuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 45,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 45,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ilman valtion suunnittelemia tukitoimenpiteitä tulosennuste painuu 98,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 17,0 milj. euroa budjetoitua heikompana. Koko vuoden toimintakatteen kasvuksi ennustetaan 7,0 prosenttia (84,3 milj. euroa) edellisvuodesta, mikä aiheutuu osittain koronapandemian vaikutuksista. Vuonna 2019 toimintakatteen muutos oli 2,7 prosenttia.

Merkittävimmät toimintakatteiden ylitykset vuosisuunnitelmiin nähden ovat joukkoliikennelautakunnan 7,1 milj. euron ylitysennuste ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 3,5 milj. euron ylitysennuste. Ylitysten taustalla on koronapandemian aiheuttama tulojen väheneminen. Konsernihallinnon yhteisten erien ennustetaan ylittyvän 2,4 milj. eurolla.

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Alituksen syinä ovat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutulojen alittuminen koronatilanteen vuoksi sekä lumen ja maan vastaanoton ja rakennusvalvonnan tulojen alittuminen.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on 1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Keskeisin ylitysuhka kohdistuu avustuksiin, jossa ylitysennuste on 5,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen ennustetaan sen sijaan alittavan vuosisuunnitelma poikkeustilanteen vuoksi. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla pääasiassa palvelujen ostojen ylitysennusteen vuoksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ennusteeseen, joka on pienentynyt 23,0 milj. euroa. Kustannukset tulevat siirtymään seuraaville vuosille.

Verorahoituksen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman tason 26,5 milj. eurolla. Verorahoituksen kasvuennuste on 4,9 prosenttia (62,5 milj. euroa). Arviointiin sisältyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Tilikauden 2020 verotulojen kokonaiskertymäksi arvioidaan 976,0 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vain 1,4 milj. euroa (0,1 prosenttia) vuodesta 2019. Vuoden 2020 veroprosentin nostosta huolimatta kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän vain 10,1 milj. euroa (1,2 prosenttia) vuotta 2019 enemmän. Valtionosuudet ovat kasvamassa 20,2 prosenttia ja valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan 363,1 milj. euroa. Valtionosuuksien ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 37,0 milj. eurolla. Ennuste sisältää arviot valtion tukitoimenpiteistä (ei päätöstä), verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaatioksi on arvoitu 23,9 milj. euroa (peritään takaisin vuonna 2021) ja valtionosuuskompensaatioksi 20,0 milj. euroa.

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 226,6 milj. euroa. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 98,8 milj. euron investoinnit, yhdyskuntalautakunnan 58,2 milj. euron investoinnit, Tampereen Vesi Liikelaitoksen 26,3 milj. euron sekä konsernihallinnon 20,7 milj. euron investoinnit. Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan 26,5 milj. euroa valtuuston hyväksymää tasoa pienempänä. Investoinnit alittuvat erityisesti talonrakennushankkeiden sekä maan esirakentamisen aikataulumuutosten vuoksi.

Vuosikate-ennuste on 67,1 milj. euroa, mikä kattaa 30 prosenttia tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakannan ennuste on 897,1 milj. euroa, mikä on 102,3 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on 3 698 euroa.

Vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto edellytti, että kaupungin talouden pitämiseksi tasapainossa taloussuunnittelukaudella 2020-2023 toteutetaan 10 kohdan toimenpideohjelma. Ohjelman eri alueille asetetaan vastuuhenkilöt ja sen toteutumista käsitellään lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa säännöllisesti. Valtuustolle annettavien talouskatsausten yhteydessä raportoidaan toimenpideohjelman toteutuksesta.

10 kohdan toimenpideohjelman osalta talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet ollaan saavuttamassa, nollapohjabudjetointia kokeillaan kolmessa yksikössä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa ja tuottavuus- ja tuloksellisuuspilotit etenevät suunnitellusti. Strategiassa ja toiminnan tavoitteissa määritellyt palvelujen rakennemuutokset etenevät pääosin hyvin ja koronan myötä työtapojen uudistaminen ja digitalisaatio ovat edenneet nopeasti. Korona vaikuttanut radikaalisti yritystoimintaan ja työllisyyteen sekä tapahtumatoimintaan, kaupunki on aktiivisesti tukenut yritysten selviytymistä ja käynnistänyt koronasta toipumista tukevien toimenpiteiden suunnittelun yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Palveluissa on painopistettä siirretty perus- ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, investointien suunnittelua ja ohjausta on uudistettu talousarviovalmistelussa.

Toimenpideohjelmaa konkretisoidaan ja tarkennetaan vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

10 kohdan toimenpidelistan lähtökohta ja tavoite asettuivat kevään aikana koronakriisin myötä uuteen tilanteeseen. Koronapandemian seurauksena talouden tilanne on muuttunut viime syksystä niin dramaattisesti, että toimenpideohjelman keinot eivät riitä talouden pitämiseksi tasapainossa. Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan muita merkittäviä muutoksia ja tasapainottaminen tulee jaksottaa usealle vuodelle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 vuoteen 2020 ulottuvan talousohjelman. Alun perin vuodelle 2020 talousohjelmassa asetettiin 17,2 milj. euron taloudelliset vaikutukset ja vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä tavoitetta tarkistettiin 14,1 milj. euroksi. Huhtikuun toteuman perusteella arvioidaan talousohjelman vuoden 2020 tavoitteet saavutettavan. Talousohjelman toimenpiteillä saavutettujen tulosten kokonaismäärästä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa on jatkettava toiminnan ja talouden yhteensovittamista koronaepidemian aiheuttamat talousvaikeudet huomioiden. Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laajentamisia ei talousarvioon voi esittää. Taloutta tullaan tasapainottamaan vuosien 2021-2025 aikana.

Strategiajohtaja Reija Linnamaa:

Vuoden 2020 talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2020 talousarviossa 48 sitovaa toiminnan tavoitetta, joista 13 oli kaupunkitasoisia, 22 kohdistui ensisijaisesti lautakunnille ja 13 kohdistui ensisijaisesti kehitysohjelmille. Lisäksi liikelaitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetettiin 13 tavoitetta.

Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan tavoitteiden etenemisestä tammi-huhtikuun 2020 aikana ja esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Valtaosan toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tai niiden toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida. Kaupunkitasoisista sekä lautakunnille ja kehitysohjelmille asetetuista tavoitteista 31 prosentin arvioidaan jäävän toteutumatta. Korona-pandemialla on ollut vaikutuksensa tavoitteiden toteutumiseen. Toteutumatta arvioidaan jäävän muun muassa tavoitteet koskien kulttuuri- ja matkailukohteiden kävijämääriä, kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumia sekä Tampereella yöpyvien matkailijoiden määriä. Lisäksi muun muassa maahanmuuttajien työllisyyteen ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyvien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta. Myös joukkoliikenteen matkustajamäärien kehityksessä ei tulla saavuttamaan asetettua vuositavoitetta koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen. Kaupunkitasoisista tavoitteista muun muassa tilikauden tulokseen, nettomenojen kasvuun sekä investointien tulorahoitukseen liittyvien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2020 merkitään tiedoksi.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee pyrkiä välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavia ylityksiä niiltä osin, kuin se vallitsevassa tilanteessa on mahdollista. Koronaepidemia on heikentänyt ennustetta merkittävästi. Toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee raportoida talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta kaupunginhallitukselle elokuun 2020 toiminnan ja talouden katsauksessa sekä vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, Reija Linnamaa, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat