Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 85 Valtuustoaloite Åkerlundinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi - Milka Hanhela ym. 

TRE:6930/08.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Valtuutettu Milka Hanhela ja 22 valtuutettua ovat esittäneet 22.10.2018 tekemässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupungin tulee ryhtyä toimiin Åkerlundinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Aloitteessa todetaan, että Åkerlundinkadulle on toteutettu ”shared space” -tyyppinen katualue, jossa ei ole suojateitä ja jossa autoilijoiden, kävelijöiden ja pyöräilijöiden tulisi väistää toisiaan. Suojateiden puuttuessa jalankulkija voi ylittää kadun haluamassaan kohdassa ja se vaati autoilijalta tarkkaavaisuutta ja koska Åkerlundinkadun pohjoispuolella on kaksisuuntainen pyörätie jalkakäytävän ja ajoradan välissä, niin kadun ylittäjä joutuu varomaan kolmella kaistalla olevaa liikennettä ja erityisesti ruuhka-aikana tästä aiheutuu jatkuvia läheltä piti -tilanteita. Tullin alueen suunnitelmissa on esitetty alueen rauhoittamista kävelylle ja pyöräilylle ja Åkerlundinkadun muuttamista kävelykaduksi. Kadun pitäisi olla turvallinen jo nyt ja myös ruuhka-aikoina. Lisäksi kadun ratkaisujen tulee palvella turvallisesti myös alueen täydennysrakentamisen synnyttämää kevyttä liikennettä. Åkerlundinkadun liikenneturvallisuutta voisi parantaa esim. lisäämällä nykyisen pyörätien merkintöjä, parantamalla pyörätien havaittavuutta huomiovärillä ja toteuttamalla Pinninkadun länsipuolelle uusia leveitä suojateitä sekä selkeyttämällä väistämissääntöjä alueella.

Keskustan strategisessa osayleiskaavassa (2016) Tullin alue on merkitty maankäytöltään keskustatoimintojen alueeksi, jota kehitetään hitaan liikkumisen alueena ja jossa liikutaan jalankulkijan ehdoilla. Alueella on parannettava jalankulkijoiden olosuhteita viihtyisien, monipuolisten, laadukkaiden ja esteettömien kävelyalueiden, kävelypainotteisten katujen, kävelykatujen ja -reittien avulla.

Tullin yleissuunnitelmassa (2016) on esitetty, että Tullin alueen läpiajo estetään ja että Tullin sisäkorttelit rauhoitetaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Yleissuunnitelmassa Åkerlundinkatu on esitetty kehitettäväksi kävelykatuna ja Pinninkatua kävelyn ja pyöräilyn pääreittinä, jossa sallitaan huoltoliikenne ja tontille ajo. Åkerlundinkadulta on merkitty jalankulun ja pyöräilyn yhteystarve radan yli/ali Kyttälän puolelle.

Åkerlundinkadun ja Ratapihankadun liittymäalueen, kulkuyhteyksien ja maankäytön selvityksessä (2019) on Åkerlundinkadulle esitetty Tullin pysäköintilaitoksen sisäänajon itäpuolelle toteutettavaksi ratkaisua, jossa pyöräily tapahtuu ajoradalla ja jalkakäytäviä levennetään. Pinninkadun liittymästä itään Åkerlundinkatu muutetaan pyöräkaduksi, jolla sallitaan autoliikenne lännen suuntaan.

Tullin alueella on 30 km/h aluenopeusrajoitus. Åkerlundinkadun länsipäässä liikennemäärä on nykyisin n. 5 500 ajoneuvoa/vuorokausi, Sumeliuksenkadun kohdalla n. 3 000 ajon/vrk ja Pinninkadun itäpuolella 1 400 ajon/vrk. Väistämisvelvollisuudet Åkerlundinkadun liittymissä vaihtelevat, kun Sumeliuksenkadun liittymä on tasa-arvoinen ja Pinninkadun liittymässä eteläinen haara on väistämisvelvollinen.

Åkerlundinkadulle toteutettiin kymmenisen vuotta sitten shared-space -tyyppinen ratkaisu, joka oli ensimmäisiä laatuaan Suomessa. Ratkaisussa on kaikille kulkumuodoille oma tila/väylä, koko katualue on samassa tasossa ja ajoradan reunasta on poistettu reunakivet ja se on kivetty. Ratkaisun tavoitteena on ollut alentaa ajonopeuksia, toteuttaa esteetön katuympäristö ja vähentää kadun estevaikutusta mahdollistamalla jalankulkijalle kadun ylitys haluamastaan kohdasta mm. poistamalla suojatiet. Jalankulkija voi siis ylittää kadun haluamastaan kohdasta, mutta autoilija ei ole tässä tilanteessa väistämisvelvollinen, ja kadun turvallinen ylitys vaatii yhteispeliä liikkujien välillä ja muiden huomioimista.

Åkerlundinkadun liikennejärjestelyt ovat olleet kaikille liikkujille uusia ja outoja ja ovat vaatineet kaikilta uuden oppimista, mutta yhteispelillä ja toiset liikkujat huomioiden liikenne on toiminut melko hyvin. Autoliikenteen ajonopeudet ovat alhaiset ja läpikulkuliikenne on vähentynyt. Myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta Åkerlundinkadun ratkaisu on toiminut ihan hyvin, sillä viimeisimmän viiden vuoden aikana Åkerlundinkadulla ei ole tapahtunut yhtään kevyenliikenteen onnettomuutta ja ainoastaan kolme autoliikenteen omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Aloitteessa toivottiin pyörätien havaittavuuden parantamista. Nykyisin pyörätien havaittavuutta on lisätty materiaalierolla. Pyörätie on asfaltoitu, kun taas kaikki muut osat kadusta on kivetty. Pyörätien havaittavuutta voidaan parantaa lisäämällä väylälle pyöräsymboleita ja suuntanuolia. Havaittavuuden parantamisella pyritään myös vähentämään auto- ja huoltoliikenteen pysäköintiä väylälle.

Aloitteessa toivottiin väistämisvelvollisuuksien selkeyttämistä. Tullin alueella on alueellinen 30 km/h nopeusrajoitus ja sellaisella alueella liittymät ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia. Åkerlundinkadun liittymissä väistämisvelvollisuudet kuitenkin vaihtelevat, joten niitä tulisi yhtenäistää. Pinninkadun liittymä voidaan muuttaa tasa-arvoiseksi liittymäksi.

Aloitteessa toivottiin väistämisvelvollisuuden selkeyttämisestä myös autoilijan ja jalankulkijan välillä toteuttamalla suojateitä liittymiin. Suojateiden merkitseminen tai pois jättäminen nousee esille jatkuvasti, kun suunnitellaan Tampereen ydinkeskustan hitaan liikkumisen aluetta. Myös raitiotien suunnittelun yhteydessä suojateiden ja muiden jalankulkijoiden ylityspaikkojen ratkaisuperiaatteet ovat aiheuttaneet haasteita. Nyt jalankulkijoiden ylitysjärjestelyt ratkaistaan suunnitelma kerrallaan ja toteutetut ratkaisut vaihtelevat eri alueilla. Tampereelle tarvitaankin suunnitteluperiaatteet jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen toteuttamisesta, jotta ratkaisut olisivat yhtenevät ja yleisesti hyväksytyt.

Åkerlundinkadun ja Pinninkadun kehittämiseksi on laadittu useitakin kehittämissuunnitelmia, mutta niiden toteuttaminen ei ole lähivuosien toteutusohjelmissa, mutta pienempiä parantamistoimenpiteitä voidaan kadulle kuitenkin toteuttaa jo tuleva kesänä.

Åkerlundinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi muutetaan Pinninkadun liittymä tasa-arvoiseksi ja pyörätien havaittavuutta parannetaan ajoratamerkinnöin. Lisäksi käynnistetään suunnitteluperiaatteiden määrittäminen jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Mika Hanhelan ym. valtuustoaloite, siihen annettu lausunto ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Milka Hanhelan ym. valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Milka Hanhelan ym. valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Milka Hanhela, Timo Seimelä, Heljä Aarnikko, Katja Seimelä, Ari Vandell

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat