Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 82 Valtuustoaloite biokaasukäyttöisten autojen hankkimiseksi kaupungin käyttöön - Lassi Kaleva ym. 

TRE:6535/11.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kari.Kankaala@tampere.fi

Perustelut

Lassi Kaleva yhdessä 41 muun valtuutetun kanssa esittää 21.10.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa, että kaupunki tutkii mahdollisuutta hankkia omaan käyttöönsä biokaasukäyttöisiä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja jne., sekä mahdollisesti myös liikennelaitoksen bussikalustoa.

Kaupungin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa tulee jatkossa huomioida kaupungin oman hiilineutraaliustavoitteen lisäksi Euroopan unionin ns. puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (Clean Vehicle Directive, 2019/1161) vaatimukset. Sen mukaan kaikista uusista henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvo- ja palveluhankinnoista tulee olla elokuusta 2021 lähtien ns. ”puhtaita ajoneuvoja” vähintään 38,5 %. Tällaisiksi lasketaan ajoneuvot, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vuoden 2025 loppuun asti enintään 50 g/km ja vuodesta 2026 alkaen 0 g/km.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensimmäisessä vaiheessa direktiivin vaatimukset täyttävät täyssähköautot ja energiatehokkaimmat ladattavat hybridit, ja toisessa vaiheessa täyssähkö- tai vetyautot. Kuorma-autoista puhtaita tulee olla direktiivin mukaan ensimmäisessä vaiheessa 9 % ja toisessa vaiheessa 15 %. Linja-autoilla vastaavat osuudet ovat 41 % ja 59 %. Kuorma- ja linja-autojen osalta puhdas ajoneuvo on määritelty siten, että hiilidioksidipäästöt ovat alle 1 gCO2/kWh tai että ajoneuvo käyttää vaihtoehtoista käyttövoimaa (sähkö, kaasu tai toisen sukupolven nestemäinen biopolttoaine). On kuitenkin huomioitava, että linja-autojen osalta puolet hankintatavoitteesta tulee täyttää täyssähköbusseilla. Kansallisen lain vaatimukset eri kokoisille kaupungeille tarkentuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Suurta osaa kaupungin henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja hallinnoi Tampereen Infra Oy, jolla on tällä hetkellä hallinnassaan 575 ajoneuvoa tai työkonetta. Näistä 40 % on hankittu Kuntarahoituksen leasing-rahoituksella ja loput 60 % ovat Infran omia.

Yksiköt tekevät Infran kanssa ajoneuvohankinnasta vuokrasopimuksen, joka sisältää auton ylläpidon käyttäjän maksaessa polttoaineen. Käytössä olevan kaluston taloudellisen käyttöiän lähestyessä loppuaan Infra tiedustelee vuokraajalta mahdollisista kaluston käyttötarpeen, ominaisuuksien tai muiden käyttäjän kannalta oleellisten asioiden muutoksista. Tämän perusteella Infra laatii hankintavaatimukset uudelle hankittavalle kalustolle. Nykyisin kalusto on jaettu eri hintaluokkiin koon mukaan. Mikäli luokkaan kuuluvien ajoneuvojen hinta nousee, luokan vuokrahintaa muutetaan vastaamaan kustannuksia.

Nykyinen malli mahdollistaa hyvin vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnan, mikäli näin halutaan toimia. Toistaiseksi kaasuajoneuvojen yleistymistä rajoittaa Tampereella olevien kaasutankkausasemien vähäinen määrä (vain Lielahdessa ja Nekalassa). Mikäli toimipisteestä on tankkausasemalle pitkä matka, ylimääräinen ajo veisi työaikaa, saattaisi vaatia työtehtävien uudelleenjärjestelyä liikkumisen mahdollistavan energian perusteella sekä lisäisi päästöjä. Tankkausasemat kuitenkin yleistynevät markkinaehtoisesti sitä mukaa, kun kaasuautoja otetaan käyttöön.

Kaasuautojen lisäämistä rajoittaa jossain määrin myös rajallinen kaasuajoneuvovalikoima. Tampereen Infra teki kuitenkin vuoden 2019 loppupuolella sopimuksen viiden kaasukäyttöisen pakettiauton hankinnasta. Autot tulevat Tampereen Tilapalvelut Oy:n käyttöön. Heidän nykyinen toimipisteensä sijaitsee Nekalassa kaasutankkausaseman välittömässä läheisyydessä, mikä mahdollistaa tehokkaan tankkauksen.

Kuorma-autojen osalta on huomioitava, että kaupungilla käytössä oleva kalusto on pääsääntöisesti tienhoitoautoja eli niissä on alusteriä ja muita rakenteita, joiden vuoksi kaasusäiliöiden sijoittelu on haasteellista tilan puutteessa.

Bussien osalta kaupunki on laatinut käyttövoimaselvityksen, jossa biokaasun käyttö on ollut yhtenä tarkastelun kohteena. Selvityksen sekä puhtaiden ajoneuvojen direktiivin vaatimusten ja siitä seuraavan kansallisen lainsäädännön perusteella tehdään jatkosuunnitelmat Tampereen kaupungin liikennelaitoksen (TKL) uuden kaluston sekä liikennöitävien linjojen hankinnasta vuoden 2020 aikana.

Joukkoliikenteen käyttövoimalinjausten ja hankintasuunnitelman laadinta sisältyy joukkoliikenteen palveluryhmän vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan. Mahdollisten kaasubussihankintojen osalta olisi kuitenkin varauduttava siihen, että kaluston hankintahinta on noin 10 % tavanomaista dieselbussia kalliimpi.

TKL:n nykyinen Nekalan varikko on suunniteltu dieselbussien tarpeisiin. Varikko on käyttöikänsä lopussa. Uutta varikkoinfrastruktuuria tarvitsevia käyttövoimia, kuten kaasu ja sähkö, ei ole taloudellisesti järkevää eikä välttämättä edes mahdollista ottaa isommassa mittakaavassa käyttöön vanhalla varikolla. Uusien käyttövoimien käyttöönotto täytyy kytkeä päätöksentekoon uuden varikon rakentamisesta.

Kuten aloitteessakin todetaan, elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ovat biokaasulla merkittävästi alhaisemmat kuin fossiilisilla polttoaineilla ajettaessa. On tärkeää verrata nimenomaan elinkaaripäästöjä, sillä ne huomioivat sekä ajoneuvon ja polttoaineen valmistuksen että niiden käytönaikaiset päästöt. Sähköajoneuvojen, erityisesti niiden akkujen, valmistuksen päästöt ovat muita ajoneuvoja korkeammat. Suuremmilla ajosuoritteilla sekä elinkaarenaikaiset päästöt että kustannukset jäävät kuitenkin sähköllä ajettaessa alhaisemmiksi verrattuna muihin käyttövoimiin, mukaan lukien biokaasu.

Kaasuajoneuvoilla ajettaessa myös terveyden kannalta oleelliset ilmanlaatuun vaikuttavat lähipäästöt, kuten pienhiukkaset ja typen oksidit, vähenevät huomattavasti bensiinillä tai dieselillä ajamiseen verrattuna. Ilmanlaadun kannalta sähköä voidaan pitää kuitenkin parhaana vaihtoehtona erityisesti silloin, kun sähkö on tuotettu päästöttömästi.

Lisäksi on huomioitava, ettei biokaasu täytä henkilö- ja pakettiautojen osalta EU-direktiivin vaatimusta puhtaasta ajoneuvosta, minkä vuoksi kaupungin on joka tapauksessa satsattava myös muihin puhtaiksi luokiteltaviin käyttövoimiin vähintään direktiivin vaatiman tason verran. Biokaasun riittävyydestä ajoneuvojen liikennekäytössä on myös ollut epävarmuutta, minkä vuoksi sen käyttö kannattaakin mahdollisesti suunnata vain tiettyihin ajoneuvoluokkiin, kuten busseihin, työkoneisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin.

Vuodesta 2021 lähtien Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven biolaitoksessa aletaan tuottaa biokaasua, jonka hyödyntämistä kaupungin omissa ajoneuvoissa tulee tarkastella. Tällä hetkellä suunnitelmissa on, että valmistettavaa biokaasua tullaan hyödyntämään Pirkanmaan Jätehuollon jätekuljetuksissa ja biolaitoksen lämmöntuotannossa, mutta yli puolet jäisi vielä hyödynnettäväksi muuhun käyttöön.

Kaupungin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa tulee siis ottaa huomioon useita seikkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kautta tulevat vaatimukset, ajoneuvojen päästöt kaupungin oman hiilineutraaliustavoitteen kannalta, ilmanlaatuun vaikuttavat lähipäästöt, elinkaariset kustannukset sekä ajoneuvojen ja polttoaineen tai latausmahdollisuuksien tarjonta. Biokaasu on yksi tärkeä tekijä liikenteen päästöjen vähentämisessä. On silti huomioitava, että jo pelkästään EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin vuoksi tarvitaan myös muita teknologioita kuten sähköä.

Liitteessä on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä saatu näkemys valtuustoaloitteeseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Lassi Kalevan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Lassi Kaleva ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannatus: Veikko Vallin ja Petri Siuro

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kalevan palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan palautusehdotus hylättiin äänin 26-36, tyhjää 4, poissa 1.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kannatus: Kalervo Kummola, Pekka Salmi, Ilkka Sasi, Aleksi Jäntti, Juhana Suoniemi, Anneli Taina, Johanna Loukaskorpi, Aila Dündar-Järvinen, Aarne Raevaara, Petri Siuro.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Höyssän pöydällepanoehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Höyssän pöydällepanoehdotus hyväksyttiin äänin 60-4, tyhjää 2, poissa 1.

Äänestystulokset

 • Jaa 26 kpl 39%

  Vilhartti Hanhilahti, Miisa Karjalainen, Veikko Vallin, Ulla-Leena Alppi, Väinö Friman, Oras Tynkkynen, Milka Hanhela, Petri Siuro, Mikko Kriikku, Yrjö Schafeitel, Salazar Natalia Rincón, Henri Backman, Iiris Suomela, Sakari Puisto, Maija Kajan, Juhana Suoniemi, Heikki Luoto, Lassi Kaleva, Jaakko Mustakallio, Noora Tapio, Esa Kanerva, Sinikka Torkkola, Sari Tanus, Aarne Raevaara, Tiina Elovaara, Mikko Leppälahti

 • Ei 36 kpl 55%

  Aila Dundar-Järvinen, Matti Höyssä, Ilkka Porttikivi, Ilpo Sirniö, Jouni Markkanen, Matti Helimo, Kirsi Kaivonen, Pekka Salmi, Ilkka Sasi, Ari Wigelius, Jouni Ovaska, Mikko Aaltonen, Petri Rajala, Riitta Ollila, Ulla Kampman, Sofia Vikman, Anne-Mari Jussila, Lauri Lyly, Anneli Taina, Peter Löfberg, Aleksi Jäntti, Olga Haapa-aho, Leena Kostiainen, Sanna Marin, Olli-Poika Parviainen, Johanna Loukaskorpi, Jaakko Stenhäll, Minna Minkkinen, Inna Rokosa, Irja Tulonen, Anne Liimola, Kalle Kiili, Reeta Ahonen, Kalervo Kummola, Pia Viitanen, Anna-Kaisa Ikonen

 • Tyhjä 4 kpl 6%

  Atanas Aleksovski, Antti Ivanoff, Leena Rauhala, Anneli Kivistö

 • Jaa 60 kpl 91%

  Henri Backman, Aila Dundar-Järvinen, Juhana Suoniemi, Ilkka Porttikivi, Sari Tanus, Yrjö Schafeitel, Ilpo Sirniö, Kirsi Kaivonen, Mikko Kriikku, Anneli Taina, Jouni Markkanen, Aarne Raevaara, Esa Kanerva, Leena Rauhala, Matti Höyssä, Vilhartti Hanhilahti, Oras Tynkkynen, Ilkka Sasi, Pekka Salmi, Anne-Mari Jussila, Ulla-Leena Alppi, Milka Hanhela, Olli-Poika Parviainen, Väinö Friman, Miisa Karjalainen, Pia Viitanen, Peter Löfberg, Jaakko Mustakallio, Jaakko Stenhäll, Anne Liimola, Lauri Lyly, Riitta Ollila, Aleksi Jäntti, Noora Tapio, Iiris Suomela, Reeta Ahonen, Minna Minkkinen, Antti Ivanoff, Lassi Kaleva, Maija Kajan, Petri Siuro, Inna Rokosa, Sinikka Torkkola, Veikko Vallin, Sakari Puisto, Sofia Vikman, Heikki Luoto, Tiina Elovaara, Mikko Aaltonen, Irja Tulonen, Kalervo Kummola, Leena Kostiainen, Kalle Kiili, Johanna Loukaskorpi, Anna-Kaisa Ikonen, Salazar Natalia Rincón, Anneli Kivistö, Atanas Aleksovski, Petri Rajala, Mikko Leppälahti

 • Ei 4 kpl 6%

  Matti Helimo, Ari Wigelius, Jouni Ovaska, Sanna Marin

 • Tyhjä 2 kpl 3%

  Ulla Kampman, Olga Haapa-aho

Valmistelija

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 18.5.2020 kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Lassi Kalevan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomusponnen:

Joukkoliikenteen kilpailutuksissa määritellään päästöraja ja annetaan liikennöitsijöiden teknologiavapaasti päättää itse mitä kalustoa tarjoavat, EU-direktiivit huomioon ottaen.

Kokouskäsittely

Lassi Kaleva teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Joukkoliikenteen kilpailutuksissa määritellään päästöraja ja annetaan liikennöitsijöiden teknologiavapaasti päättää itse mitä kalustoa tarjoavat, EU-direktiivit huomioon ottaen.

Kannatus: Pekka Salmi

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ollut tehty muutosehdotusta se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Kalevan tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Lassi Kaleva, Kari Kankaala, Emmi Nieminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat