Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 84 Valtuustoaloite eteläisen Tampereen ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseksi - Ari Wigelius ym. 

TRE:5508/12.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Koski Timo, Suunnittelupäällikkö, Timo.Koski@tampere.fi

Perustelut

Ari Wigeliuksen ja 19 muun valtuutetun 20.8.2018 jättämässä valtuustoaloitteessa ehdotetaan toimenpiteitä eteläisen Tampereen ulkoilumahdollisuuksien kehittämisestä. Kolmiosaisessa aloitteessa esitetään Härmälänsaaren ja Hatanpään arboretumin välille rantaviivan mukaista ulkoiluväylää, Härmälänsaaren kunnostamista sekä toivotaan skate-parkin perustamista Rantaperkiöön.

Ensimmäiseksi esitetään Härmälänsaaren ja Hatanpään arboretumin välille rantaviivan mukaista ulkoiluväylää, jonka varrelle toivotaan valotaidetta ja aidattua esteetöntä laituria.

Pyhäjärvireitti ohittaa alueen metsässä eikä kulje rannassa. Ranta on vaikeakulkuista ja topografia haastava esteettömälle reitille. Nykyistäkään reittiä ei korkeuserojen johdosta saa esteettömäksi. Alueella on Härmälän vanha huvilaranta ja se sisältää kulttuurihistoriallisia arvoja sekä luontoarvoja. Alueesta on valmistumassa opinnäytetyö vuonna 2020. Työssä tutkitaan alueen arvoja, niiden turvaamista ja kehittämistä sekä mahdollisia uusia toimintoja. 

Tampereen kaupungin julkista valaistusta ohjaa ulkovalaistuksen toimintalinjat, joissa on linjattu esimerkiksi erikoisvalaistuksen sijoittaminen. Erikoispuistot, kuten Hatanpää, sopii erikoisvalaistukselle, rantareitti ei ole taidevalaisemisen kohde.

Reitin varrelle esitetään aidattua, esteetöntä laituria rantanäkymien katsomiseen. Tätä voidaan tutkia esimerkiksi Härmälän leirintäalueen asemakaavoituksen yhteydessä, joka on ajoitettu kaavoitusohjelmassa vuodelle 2022. Lisäksi rannan viheralueiden ja reittien kehittämistä tutkitaan osana asemakaavan laatimista. Härmälässä esteetön laituri on vanhalla teollisuusalueella (entinen lentokoneiden laskupaikka).

Toiseksi esitetään Härmälänsaaren kunnostamista eli nurmikentän palauttamista alueelle, nuotiopaikan perustamista ja uimalaiturin rakentamista Härmälänrannan tulevan uimarannan suuntaan. Härmälänsaari on asemakaavassa lähivirkistysaluetta (VL) ja se on viheralueiden hoitoluokitukseltaan lähimetsää (C1). Kun otetaan huomioon alueen nykyinen puusto ja kasvillisuus, voimakkaat maastonmuodot ja hoidon kannalta vaikea saavutettavuus, saarta on tarkoituksenmukaista hoitaa jatkossakin metsäisenä. Saaren kulkureitit ovat polkumaisia ja jyrkkiä, eikä esimerkiksi nurmikonhoitokalustolla päästä saaren ylätasanteelle ilman erityisjärjestelyjä. Nurmipintaisia, hoidetumpia puistoalueita toteutetaan Härmälänrannan rakentuessa Härmälänsaaren läheisyyteen esim. Aaretti Niemisen puistoon.

Valtuustoaloitteen mukaan alue kaipaa nuotiopaikkaa, koska saaressa tehdään "laittomia" nuotioita. Eteläpuistoon ja Santalahden rantapuistoon rakennettujen nuotiopaikkojen käytöstä odotetaan käyttökokemuksia, ennen kuin uusia avauksia tehdään. Aaretti Niemisen puiston jatkosuunnittelussa mahdollinen nuotiopaikka voidaan ottaa tarkasteluun.

Härmälänsaareen toivottiin uimalaituria. Aloitteessa haluttiin huomioida Aaretti Niemisen puistoon suunnitellun uimarannan ja Härmälänsaaren välille mahdollisesti muodostuva uimayhteys parantamalla Härmälänsaaren rantaan nousemisen olosuhteita. Läheisen pienvenesataman vesiliikenne risteää uimayhteyden kanssa. Veneliikenteen ja uinnin risteäminen on turvallisuusriski, eikä Härmälänsaareen tästä syystä toteuteta uimiseen kannustavia rakenteita.

Kolmanneksi toivotaan betonisen skate-parkin perustamista Rantaperkiöön Nuolialantien ja Tuomikujan kulmaukseen Rantaperkiön nuorisokeskuksen lähelle. Asemakaavassa alue on varattu urheilutoiminnoille ja alueen kehittäminen on siten hyvinvoinnin palvelualueen vastuualueella. Skeitin ja BMX-pyöräilyn viherpalveluohjelmaa valmistellaan yhdessä palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Palveluohjelmassa linjataan skeitti- ja bmx-ympäristöjen pitkän aikavälin kunnostus- ja kehittämistavoitteet Tampereella, esimerkiksi palvelutaso, toimintapaikkojen määrä ja sijainti. Palveluohjelman yhteydessä on toteutettu avoin karttakysely, jonka pohjalta valmistelua jatketaan. Skeittipaikan perustaminen Rantaperkiöön tai lähialueelle harkitaan palveluohjelman yhteydessä suhteessa laajempaan palveluverkkoon. Skeitin ja BMX-pyöräilyn viherpalveluohjelma tuodaan yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Ehdotetaan kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ari Wigeliuksen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Ehdotetaan valtuuston päätettäväksi:

Ari Wigeliuksen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Ari Wigeliuksen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomusponnen:

Ulkovalaistuksen toimintalinjoja päivittäessä otettaisiin huomioon, että erikoisvalaistus mahdollistettaisiin myös ulkoiluväylien varsilla.

Kokouskäsittely

Ari Wigelius teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Ulkovalaistuksen toimintalinjoja päivittäessä otettaisiin huomioon, että erikoisvalaistus mahdollistettaisiin myös ulkoiluväylien varsilla.

Kannatus: Anne Liimola

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ollut tehty muutosehdotusta se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Wigeliuksen tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
 

 

Tiedoksi

Ari Wigelius, Elina Karppinen, Marjaana Tuoriniemi, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Mikko Heinonen, Anna Henttonen, Anne J. Tuominen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat