Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 86 Valtuustoaloite hulevesimaksun muuttamiseksi yleisestä veronluontoisesta maksusta aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi - Aarne Raevaara 

TRE:8292/02.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri, Maria.Akerman@tampere.fi

Perustelut

Aarne Raevaara esittää 17.12.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa, että hulevesimaksu muutetaan yleisestä veronluontoisesta maksusta aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi.

Hulevesitaksan muodostaminen on pyritty tekemään aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi mutta yksinkertaiseksi, jotta laskutuksen kustannukset eivät muodostu suuriksi. Laskujen muodostaminen tapahtuu automaattisesti tietojärjestelmällä laskutettavien suuren määrän takia. Automaattisen laskujen muodostamisen vuoksi maksun määräytymisen perusteissa ei ole voitu ottaa huomioon kaikkia kiinteistöjen erityispiirteitä, koska näitä tietoja ei löydy kuntarekisteristä sellaisessa muodossa, että ne voitaisiin poimia automaattisesti laskutukseen. Kuntarekisterin täydentäminen ja vuotuinen päivittäminen kiinteistön hulevesijärjestelmien tiedoilla vaatisi jopa useiden henkilötyövuosien työmäärää.

Hulevesimaksuluokat on kuitenkin pyritty määrittelemään niin, että maksut ovat mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteen mukaisia. Pientalokiinteistöt, joilla on yleensä vihreät, vettä läpäisevät piha-alueet, kuuluvat halvimpaan maksuluokkaan. Teollisuuden ja kaupan kiinteistöillä, joilla asfaltoitua pinta-alaa on enemmän, hulevesiä muodostuu enemmän ja hulevedet ovat laadultaan likaisempia, on hulevesimaksu pientaloja merkittävästi suurempi. Kalleimmassa maksuluokassa on mahdollisuus hakea maksun kohtuullistamista, mikäli kasvillisuuspeitteisen pinta-alan osuus kiinteistöllä on suuri, eikä kiinteistö kokonaisuudessaan siten edusta keskimääräistä maksuluokkansa kiinteistöä.

Vuoden 2018 hulevesimaksujen laskutuksen jälkeen hulevesitaksaa päivitettiin saadun palautteen perusteella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päivitetyn taksan 10.9.2019. Tehdyillä päivityksillä varmistettiin pientaloluokkien maksun kohtuullisuus asettamalla maksun kattohinta aikaisempaa alhaisemmaksi. Näin varmistettiin, että suurten pientalotonttien hulevesimaksu pysyy kohtuullisella tasolla. Lisäksi pienimpien teollisuustonttien hulevesimaksut pienenivät taksan päivityksen myötä selvästi, kun yksikköhinnan osuutta maksusta pienennettiin. Teollisuustonttien maksuja pienennettiin maltillisesti myös koko maksuluokan osalta, vaikka ne kuuluvat edelleen korkeimpaan maksuluokkaan. Kerrostalojen hulevesimaksuja korotettiin, jotta yleisten alueiden hulevesien hallinnan kustannukset jyvittyvät kaikille asukkaille tasapuolisemmin.

Taksaa voidaan kehittää edelleen. Taksaa arvioitaessa otetaan huomioon, että hulevesimaksulla ei kateta ainoastaan kiinteistöiltä kertyvien hulevesien hallintaa, vaan myös yleisten alueiden hulevesien hallinnan kustannukset. Yleisten alueiden, kuten torien, katujen ja puistojen, kuivatuksesta hyötyvät kaikki hulevesijärjestelmän vaikutusalueen asukkaat tasapuolisesti. Näin ollen maksu ei voi perustua ainoastaan kiinteistöltä kertyviin hulevesiin.

Vuoden 2019 hulevesimaksujen laskutuksen jälkeen arvioidaan taksan päivitystarpeet saadun palautteen perusteella. Aiheuttamisperiaatteen mukaista laskutusta voidaan edelleen kehittää esimerkiksi ottamalla paremmin huomioon käyttötarkoituksestaan merkittävästi poikkeavien kiinteistöjen tilanne.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, puh. 040 801 6946, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Aarne Raevaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannatus: Lassi Kaleva

Puheenjohtajan äänestysesitys: Raevaaran palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Raevaaran palautusehdotus hylättiin äänin 4-61, poissa 1.

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 6%

    Lassi Kaleva, Aarne Raevaara, Heikki Luoto, Sakari Puisto

  • Ei 61 kpl 94%

    Oras Tynkkynen, Maija Kajan, Sinikka Torkkola, Kalle Kiili, Pekka Salmi, Vilhartti Hanhilahti, Riitta Ollila, Iiris Suomela, Anne Liimola, Miisa Karjalainen, Merve Caglayan, Aila Dundar-Järvinen, Henri Backman, Leena Kostiainen, Antti Ivanoff, Leena Rauhala, Esa Kanerva, Jouni Sirén, Matti Järvinen, Reeta Ahonen, Ilpo Sirniö, Ilkka Porttikivi, Petri Siuro, Ulla-Leena Alppi, Ari Wigelius, Matti Höyssä, Lauri Lyly, Kalervo Kummola, Jaakko Stenhäll, Ilkka Sasi, Tiina Elovaara, Anne-Mari Jussila, Aleksi Jäntti, Petri Rajala, Noora Tapio, Juhana Suoniemi, Peter Löfberg, Sanna Marin, Inna Rokosa, Salazar Natalia Rincón, Pia Viitanen, Jouni Ovaska, Yrjö Schafeitel, Milka Hanhela, Jouni Markkanen, Sari Tanus, Minna Minkkinen, Sofia Vikman, Kirsi Kaivonen, Atanas Aleksovski, Jaakko Mustakallio, Matti Helimo, Olga Haapa-aho, Johanna Loukaskorpi, Anna-Kaisa Ikonen, Anneli Kivistö, Olli-Poika Parviainen, Anneli Taina, Erkki Axen, Irja Tulonen, Ulla Kampman

Tiedoksi

Aarne Raevaara, Maria Åkerman

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat