Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 36 Katsaus valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelystä 

TRE:453/00.01.03/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 114 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tulee saattaa aloite valtuuston lopullisesti käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa.

Valtuutetut tekivät vuoden 2019 aikana 45 valtuustoaloitetta, joista valtuusto on lopullisesti käsitellyt 21. Vuonna 2019 käsiteltiin yhteensä 56 aloitetta, joista 23 aloitetta käsiteltiin talousarvion yhteydessä.

Vuosi Tehdyt aloitteet Käsitellyt aloitteet yht.  Käsittelemättä
2017 66 50 4
2018 61 65 11
2019 45 56 24

Vuonna 2019 käsitellyistä aloitteista joihinkin toimenpiteisiin oli vastaustekstien mukaan ryhdytty 14 aloitteen kohdalla. Näistä seitsemän oli talousarvioaloitteita.

Liitteeseen on listattu vuonna 2019 tehdyistä valtuustoaloitteista käsittelemättä olevat 24 aloitetta, vuonna 2018 tehdyistä aloitteista 11 käsittelemätöntä aloitetta ja vuonna 2017 tehdyistä aloitteista neljä käsittelemätöntä aloitetta.

Liitteessä mainitut valtuustoaloitteet ovat valmisteltavina konsernihallinnossa, palvelualueilla tai liikelaitoksissa.

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 144 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.

Vuonna 2019 valtuusto käsitteli kaksi valtuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta tai sellaiseksi luokiteltavaa kirjelmää, jotka molemmat käsiteltiin talousarvion yhteydessä 18.11.2019.

Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa käsitellyt vuosittaiset kuntalaisaloitepykälät ovat valtuutettujen nähtävillä Selma-kokoukset työtilassa maaliskuun toimielinkäsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Katsaus valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Tuire Nyyssönen, puh. 040 801 6101, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Katsaus valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset, aloitteiden tekijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)