Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 33 Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon yhdistyminen liikkeenluovutuksella 

TRE:1594/00.01.02/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio -hanke on käynnistetty keväällä 2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 25.2.2019 ja Tampereen kaupunginhallituksen 4.2.2019 päätöksillä. Projektiorganisaation perustaminen, valmistelun käynnistäminen ja strategiset tavoitteet on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksessa 4.3.2019 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa 25.3.2019. Hankkeen valmistelun väliraportti ja linjaukset valmistelun jatkosta on hyväksytty Tampereen kaupunginhallituksessa 3.6.2019 ja 9.12.2019 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa 24.6.2019. Hankkeen johtoryhmä totesi kuitenkin kokouksessaan 23.10.2020 siirtää aikataulua vielä niin, että integraatio toteutuu kalenterivuoden vaihtuessa 1.1.2021. Tämä lisää valmisteluaikaa ja samalla vähentää mm. tietoteknisiin muutoksiin liittyvä aikatauluriskejä.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa avohoitopainotteisten, asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista yhdistämällä avo- ja sairaalahoito samaan organisaatioon, vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä, monipuolistaa palvelutarjontaa ja helpottaa rekrytointeja keräämällä alan osaaminen yhteen sekä turvata Pirkanmaan mielenterveys ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen etenemällä kohti maakunnallista sote-yhteistyötä. Hanke toteuttaa tuoretta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maakuntaraporttia ja kansallista mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa vuosille 2020-2030 (sosiaali- ja terveysministeriö 2/2020) parantamalla palveluiden saatavuutta perustasolla, lisäämällä ammattilaisten mielenterveysosaamista ja vahvistamalla näiden ylläpitämiseksi tarvittavaa yhteistyörakennetta.

Hankkeen johtoryhmä on kokouksessaan 26.9.2019 linjannut integraation rajaukset valmistelun jatkamiseksi. Perusterveydenhuollon päihdeosaamisen vahvistamiseksi erikoissairaanhoidosta jalkautuva päihdetyö rajattiin integraation ulkopuolelle. Lisäksi linjattiin, että sopimus organisaatioiden välisistä yhteistyö-, kehitys- ja konsultaatiokäytännöistä sekä toiselle tuotettavista palveluista on hyväksyttävä integraation johtoryhmän ja/tai kaupunginhallituksen toimesta ennen integraation toteutumista. Huumehoidon ostopalvelujen osalta linjattiin tehtäväksi erillinen selvitys huhtikuun loppuun 2020 mennessä. Integraatioon mukaan tulisivat seuraavat yksiköt tai toiminnot:

1. Psykiatria- ja päihdekeskus, sisältäen Ensiohjaus Ension
2. Sarviksen psykiatrian yksikkö
3. Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille
4. Syömishäiriöyksikkö
5. Persoonallisuushäiriöyksikkö
6. Tipotien psykiatrian yksikkö: psykoosityöryhmä ja nuorten aikuisten työryhmä
7. Akuuttipsykiatrian poliklinikka
8. Liikkuva psykiatrinen työryhmä, ml. psykiatrinen intensiiviyksikkö Topi
9. Päiväsairaalat 1 ja 3
10. Psykogeriatrinen poliklinikka ja kotikuntoutus
11. Oriveden mielenterveys- ja päihdepalvelut: psykiatrian poliklinikka, Vanamo

Osana valmistelua järjestettiin 5.2.2020 Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -otsikolla keskustelutilaisuus Tampereen kaupungin valtuustosalissa ja tilaisuus oli katsottavissa verkossa.

Asiaa on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa 9.12.2019. Hanketta on käsitelty myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston seminaarissa ja Tampereen kaupunginvaltuuston iltakoulussa 17.2.2020. Kaupunginvaltuuston iltakoulun taustamateriaaliksi jaettu perusteellinen hankkeen kuvaus on oheismateriaalina.

Projektin johtoryhmässä 30.1.2020 hyväksyttiin valmistelun väliraportti ja hyväksyttiin turvatekniikan kustannukset sisältävät ICMT-muutoskustannukset vuodelle 2020. Jatkotyöskentelystä sovittiin, että liiketoiminnan kauppakirjaan laaditaan toiminnallinen liite, missä määritellään täsmällisesti ne tukipalvelut, jotka tarjotaan Tampereen kaupungin organisaatioon jääville palveluille.

Päätöksenteon osalta tavoitteena on, että sairaanhoitopiirin valtuusto sekä Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyvät omilta osiltaan integraation toteutumisen 16.3.2020 kokouksissaan. Liikkeenluovutussopimuksiin tarvittavat tarkennukset ja sopimukset tulisi hyväksyä viimeistään huhtikuun 2020 aikana. Näin integraation tekniselle toteutukselle jäisi riittävästi aikaa.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy merkittävät sopimukset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnot yhdistyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aikuispsykiatriseen sairaalahoitoon liikkeenluovutuksella vuoden 2021 alusta. Yhdistyvät toiminnot ovat perusteluissa mainitut yksiköt ja toiminnot 1-11.

Kaupunginhallitus hyväksyy liiketoiminnan kauppakirjan erillisellä päätöksellä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Olga Haapa-aho ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28.5 §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetylle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnot yhdistyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aikuispsykiatriseen sairaalahoitoon liikkeenluovutuksella vuoden 2021 alusta. Yhdistyvät toiminnot ovat perusteluissa mainitut yksiköt ja toiminnot 1-11.

Kaupunginhallitus hyväksyy liiketoiminnan kauppakirjan erillisellä päätöksellä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavat toivomusponnet:

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhdistymisen jatkovalmistelussa huomioidaan myös rajapintojen toimivuus kaupungin ja sairaanhoitopiirin palveluiden välillä. Palveluketjujen katkeamattomuus on varmistettava kaikissa tilanteissa ja asiakasryhmissä. Osana liikkeenluovutusta seurataan kustannusten kehitystä.

Uudistuksen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin seurataan kyselyillä, joka toteutetaan vuoden päästä uudistuksen toteuttamisesta.

 

Kokouskäsittely

Pekka Salmi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhdistymisen jatkovalmistelussa huomioidaan myös rajapintojen toimivuus kaupungin ja sairaanhoitopiirin palveluiden välillä. Palveluketjujen katkeamattomuus on varmistettava kaikissa tilanteissa ja asiakasryhmissä. Osana liikkeenluovutusta seurataan kustannusten kehitystä.

Kannatus: Ilkka Sasi, Kirsi Kaivonen ja Aila Dündar-Järvinen

Mikko Aaltonen teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Uudistuksen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin seurataan kyselyillä, joka toteutetaan vuoden päästä uudistuksen toteuttamisesta.

Kannatus: Kirsi Kaivonen ja Ulla-Leena Alppi.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ollut tehty muutosehdotusta se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Salmen ja Aaltosen tekemät toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsiehdotuksia ei vastustettu puheenjohtaja totesi niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Arto Lemmetty, Jarkko Oksala, Niina Pietikäinen, Anniina Tirronen, Maritta Närhi, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/kirjaamo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.