Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 40 Valtuustoaloite riippumattoman haittavaikutusten arvioinnin tekemiseksi Kansiareena Kasinosta - Tiina Elovaara ym. 

TRE:5214/11.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linnamaa Reija, Strategiajohtaja, Reija.Linnamaa@tampere.fi

Perustelut

Tiina Elovaara ja 18 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien riippumattoman arvioinnin tekemistä Kansiareenan Kasinon haittavaikutuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on seurata ja tutkia rahapelien toimeenpanosta aiheutuvia ongelmia. Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt toiminnan strategiseksi linjaksi kaudelle 2020-2023 rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen perustuvan yksinoikeusjärjestelmän vahvistamisen. Yksinoikeusjärjestelmän oikeutus nojaa toimivaan haittojen torjumiseen ja rahapelijärjestelmälle on lainsäädännössä asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi ehkäistä ja vähentää pelitoimintaan kytkeytyviä haittoja ja taata pelaajien oikeusturva. Järjestelmän tarkoituksen toteutuminen ja sen oikeutuksen lunastaminen tulevaisuudessa edellyttää rohkeaa ja analyyttistä muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sukeltamista, rahapelikulutuksen ja pelihaittailmiön monipuolisempaa ymmärrystä sekä tietoon pohjaavaa ehkäisevän ja korjaavan työn kehittämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan strategiset painopisteet tulevalla kaudella 2020-2023 ovat 1) Rahapelijärjestelmän ja sen toimeenpanon arviointi ja tuki, 2) Haittojen määrittely, mittaaminen ja taso, 3) Riskiryhmät ja riskipelaaminen sekä 4) Tuen ja hoidon saatavuus ja laatu. Visio on, että rahapelaamisen haitat ja riskit saadaan hallintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategian painopisteen 1. Rahapelijärjestelmä ja -politiikka kohtana 6 on Tampereelle 2022 avattavan kasinon alueellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ennen kasinon avautumista. Tavoitteena on ymmärtää laaja-alaisesti kasinon perustamiseen liittyvät sosiaaliset vaikutukset alueeseen, sen asukkaisiin ja eri viranomaisiin. Samalla tuotetaan ennakoivaa tietoa mahdollisista sosiaalisista vaikutuksista päätöksenteon tueksi. Toteutustapana on kasinonhankkeessa ja sen päätöksenteossa mukana olevien paikallisten vaikuttajien sekä sosiaalitoimen ja poliisin edustajien haastattelu. Painopisteen 1. kohtana 7 tutkitaan rahapelitoiminnan alueellisia vaikutuksia, kun paikkakunnalle perustetaan kasino. Tavoite on tuottaa tietoa tutkimukseen perustuvaa tietoa suomalaisen rahapelitoiminnan näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut kokonaisuuden operatiivisen toimeenpanon ja koordinaation Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tavoitteiden toteuttamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle toimii yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen strategia ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima arpajaislain 52. § mukainen toiminta vuonna 2020 kattavat laajasti sekä kansallisia että suoraan Tampereen kasinoon liittyviä toimia, joiden tarkoitus on seurata rahapelihaittoja sekä kehittää tutkimusta, ehkäisyä ja hoitoa. Kuten edellisessä kappaleessa on kuvattu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee puolueettoman arvioinnin Tampereen kasinon alueellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Tampereen kaupunki on mukana tutkimuksessa mm. asiantuntijahaastatteluiden kautta.  

Strategia- ja kehittämisyksikköön kuuluva riskienhallinta-, varautuminen- ja turvallisuustiimi on järjestänyt Tampereen Kannen areenaan sijoittuvan kasinon riskienarviontiin liittyen kaksi tilaisuutta: Tampereella kokous järjestettiin 15.1.2019 ja Helsingin Kasinolla 4.4.2019. Jälkimmäisessä tilaisuudessa oli läsnä kaupungin ja Veikkauksen avainhenkilöiden lisäksi Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstöä. Edellä mainituissa tilaisuuksissa on käsitelty erityisesti kasinon sisäiseen turvallisuuteen ja lähialueiden turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Muun muassa asioita, joita tulee ottaa huomioon Tampereen Kannen areenan rakentamisessa erityisesti rikosriskien osalta. Laaja yhteistyö on nähty tärkeäksi, koska kasino tulee sijaitsemaan alueella, jossa on lukuisia eri toimijoita sekä myös isoja väkijoukkoja kokoavia tapahtumia. Ensimmäisessä kokouksessa riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja nosti esiin myös kasinon aiheuttamia sosio-ekonomisia haittoihin liittyviä kysymyksiä. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa edelleen.

Lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman arpajaislain 52. § mukaisesta toiminnasta vuonna 2020: https://www.julkari.fi/handle/10024/139051

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tiina Elovaaran ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula, puh. 040 196 6512, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tiina Elovaaran ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että Tampere tekee yhteistyössä Veikkauksen kanssa suunnitelman kasinon sosiaalisten vaikutusten varalta ja toimivien palveluketjujen varmistamiseksi.

Kokouskäsittely

Olga Haapa-aho teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Valtuusto edellyttää, että Tampere tekee yhteistyössä Veikkauksen kanssa suunnitelman kasinon sosiaalisten vaikutusten varalta ja toimivien palveluketjujen varmistamiseksi.

Kannatus: Henri Backman.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ollut tehty muutosehdotusta se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Haapa-ahon toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Tiina Elovaara, Reija Linnamaa, Jouni Perttula

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)