Kaupunginvaltuusto, kokous 1.7.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 101 Tilapäisen valiokunnan asettaminen 

TRE:3261/00.01.05/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Klami Laura, Lakiasiainjohtaja, laura.klami@tampere.fi

Perustelut

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Tampereen kaupungin elinvoiman palvelualueen lautakuntien apulaispormestaria Ilkka Sasia epäillään rikoksesta, joka on esitutkinnassa nimikkeellä seksuaalinen ahdistelu ja alkoholirikos. Sasi on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.

Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä on pyytänyt kaupunginhallitusta esittämään tilapäisen valiokunnan muodostamista 11.6.2024 valtuustoryhmän päätöksen perusteella.

Luottamushenkilöiden erottamisesta kesken toimikauden säädetään kuntalain 34 §:ssä. Valtuusto voi erottaa apulaispormestarin kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Tilapäinen valiokunta on erityinen valmisteluelin luottamushenkilöiden erottamista koskevissa asioissa. Kun luottamushenkilön erottamista koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota valiokunnan kokoonpanon tasapuolisuuteen.

Kaupunginvaltuuston tulee päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukainen tilapäinen valiokunta valmistelemaan asiaa, nauttiiko apulaispormestari Ilkka Sasi valtuuston luottamusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuusto asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan apulaispormestarin erottamista koskevaa asiaa.

Tilapäiseen valiokuntaan valitaan 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Varsinaisista jäsenistä nimetään valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin Tampereen kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Tilapäisen valiokunnan tulee laatia kaupunginhallituksen esittämässä määräajassa selvitys siitä, onko apulaispormestari Ilkka Sasi menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste. 

Päätös

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuusto asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan apulaispormestarin erottamista koskevaa asiaa.

Tilapäiseen valiokuntaan valitaan 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Varsinaisista jäsenistä nimetään valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin Tampereen kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys siitä, onko apulaispormestari Ilkka Sasi menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste viimeistään syyskuun kaupunginvaltuuston 16.9.2024 käsiteltäväksi. Tilapäisen valiokunnan asettamisesta päätetään ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.7.2024.

Kokouskäsittely

Viestintäjohtaja Katja Kannonlahti, hallintosihteeri Elina T Nikkilä sekä apulaispormestarit Matti Helimo, Ilkka Porttikivi ja Ilkka Sasi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä tarkensi päätösehdotuksensa viimeistä kappaletta. Muutettu päätösehdotus:

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuusto asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan apulaispormestarin erottamista koskevaa asiaa.

Tilapäiseen valiokuntaan valitaan 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Varsinaisista jäsenistä nimetään valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin Tampereen kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys siitä, onko apulaispormestari Ilkka Sasi menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste viimeistään syyskuun kaupunginvaltuuston 16.9.2024 käsiteltäväksi. Tilapäisen valiokunnan asettamisesta päätetään ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.7.2024.

Puheenjohtaja totesi, että näin muutettu päätösehdotus on päätöksenteon pohjana.

Valmistelija

  • Klami Laura, Lakiasiainjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285 ja johtava juristi Riikka Viitaniemi, 050 526 3225,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Valtuusto asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan apulaispormestarin erottamista koskevaa asiaa.

Tilapäiseen valiokuntaan valitaan 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Varsinaisista jäsenistä nimetään valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin Tampereen kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys siitä, onko apulaispormestari Ilkka Sasi menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste viimeistään syyskuun kaupunginvaltuuston 16.9.2024 käsiteltäväksi. Tilapäisen valiokunnan asettamisesta päätetään ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.7.2024.

Päätös

Valtuusto asetti keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan apulaispormestarin erottamista koskevaa asiaa.

Tilapäiseen valiokuntaan valittiin jäseneksi ja kullekin henkilökohtaiseksi varajäseneksi:

Vilma Järvisalo, varajäsen Juhana Suoniemi
Anneli Taina, varajäsen Kari-Matti Hiltunen
Johanna Loukaskorpi, varajäsen Jussi Lahtinen
Mikko Aaltonen, varaljäsen Milka Hanhela
Joonas Kiviranta, varajäsen Marika Puolimatka
Jouni Ovaska, varajäsen Suvi Mäkeläinen
Sirpa Pursiainen-Hautala, varajäsen Lasse Heikkilä

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikko Aaltonen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Vilma Järvisalo.

Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin Tampereen kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys siitä, onko apulaispormestari Ilkka Sasi menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste viimeistään syyskuun kaupunginvaltuuston 16.9.2024 käsiteltäväksi. Tilapäisen valiokunnan asettamisesta päätetään ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.7.2024.

Esteellisyys

  • Ilkka Sasi ilmoitti olevansa esteellinen. Sasi poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kuntalaki § 97)

Kokouskäsittely

Anne-Mari Jussila ehdotti, että tilapäiseen valiokuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Vilma Järvisalo, varajäsen Juhana Suoniemi VIHR
Anneli Taina, varajäsen Kari-Matti Hiltunen KOK
Johanna Loukaskorpi, varajäsen Jussi Lahtinen SDP
Mikko Aaltonen, varajäsen Milka Hanhela VAS
Joonas Kiviranta, varajäsen Marika Puolimatka PS
Jouni Ovaska, varajäsen Suvi Mäkeläinen KESK
Sirpa Pursiainen-Hautala, varajäsen Lasse Heikkilä KD

Puheenjohtajaksi valitaan Mikko Aaltonen ja varapuheenjohtajaksi Vilma Järvisalo.

Tiedoksi

valitut, Ilkka Sasi, Laura Klami, luottamushenkilömuutokset, luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa@monetra.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.