Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 95 Asemakaava nro 8489, Iskun ja Tampere Areenan tontit sekä katuyhteyden muodostaminen 

TRE:6481/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 19.2.2018 päivätyn ja 3.9.2018 tarkistetun asemakaavan nro 8489. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http: //www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8489

Diaarinumero: TRE:6481/10.02.01/2017

Tiivistelmä

Asemakaava-alueen sijainti ja luonne
Asemakaava-alue sijaitsee noin 3 km itään kaupungin keskustasta. Alue kuuluu pääosin Kalevan, eteläosassa osittain Kalevanrinteen ja koillisosassa osittain myös Kissanmaan kaupunginosaan. Alue sijoittuu Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän rajaamaan kolmioon, jonka sisään jäävät, Iskun ja Tampere Areenan tontit, tontti 839-4 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheraluetta. Iskun huonekaluliikkeen tontilla sijaitsee vuonna 1983 rakennettu kaksikerroksinen liikerakennus. Tampere Areenan tontilla sijaitsee vuonna 2001 rakennettu liike- ja urheiluhallirakennus.Tontti 839-4 on lohkottu vuonna 2017 omaksi tontikseen Tampereen seudun ammattiopiston Tredun (ent. kauppaoppilaitoksen) tontista. Tontin 839-4 länsipuolella sijaitsee vuonna 1965 valmistunut, kolmikerroksinen entinen kauppaoppilaitoksen rakennus, joka on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Tredun tontti sisältyy vireillä olevaan asemakaavatyöhön 8297. Asemakaava-alueen läpi kulkeva Jäähallinraitti on kevyen liikenteen pääyhteys Sammonkadulta Hervannan valtaväylän alitse Hakametsän jäähallille. Lisäksi alueeseen sisältyy Pellervonpuiston aluetta. Asemakaava-alueen koilliskulma, Hervannan valtaväylän itäpuolelta on Hippospuistoon sijoittuvaa urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, jolla sijaitsee yhden kentän ”kuplatennishalli” sekä kaksi ulkotenniskenttää. Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 10,2 ha.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavatyön kaupunkirakenteellisena ja toiminnallisena tavoitteena on vahvistaa Kantakaupungin yleiskaavaehdotuksessa 2040 Sammonkadun itäpäähän, Sarvijaakonaukion raitiotien vaihtopysäkin lähiympäristöön osoitettua Kaleva - Hakametsä -paikalliskeskusta. Asemakaavatyöhön sisältyvä uusi katuyhteys Jäähallinkaari mahdollistaa uusien asuin- ja liikekortteleiden rakentamisen nykyisten Iskun ja Tampereen Areenan tonttien alueille, Kalevan puistoalueisiin tukeutuen. Asemakaava-alueella huomioidaan lisäksi laadukkaat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, hulevesien hallinta- ja meluntorjuntaratkaisut sekä uuden rakentamisen liittyminen Kalevan kulttuuri- ja viherympäristöön. Sammonkadun varrelle sijoittuva uusi rakentaminen rajaa kaupunkitilallisesti ja -kuvallisesti syntyvän paikalliskeskuksen pohjoisreunaa. Jäähallinkaaren ja Hervannan valtaväylän nelihaarainen tasoliittymä parantaa Hakametsän hallialueen liikenteellistä saavutettavuutta ja mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen.

Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaavatyö 8489 sisältyy vuoden 2017 asemakaavoitusohjelmaan. Asemakaavatyön diaarinumero on TRE:6481 / 10.02.01/2017.

Aloitusvaihe
Aloitteita asemakaavan muutokselle ovat tehneet Tampereen kaupungin kuntatekniikka- ja liikennesuunnitteluyksikkö (Dno YPA: 8073 / 2005) sekä Isku Invest Oy (Dno TRE: 8785 / 2012). Myöhemmin Iskun liikerakennuksen tontin vuokraoikeuden haltija Intrio Oy on hakenut uudelleen asemakaavamuutosta (Dno TRE: 6481 / 2017) ja tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa. Lisäksi Tampere Areenan liikuntahallin tontin vuokraoikeuden haltija Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kotikenttä Oy on hakenut asemakaavamuutosta (DNO TRE: 7065 / 2016) ja tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen Pohjola Rakennus Oy:n kanssa.

Asemakaavamuutostyö 8489 tuli vireille 19.12.2013, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmisteluaineistoineen kuulutettiin nähtäville 19.12.2013 - 16.1.2014 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin nähtävilläoloaikana yksi lausunto, yksi mielipide sekä yksi kommentti. Yksi mielipide tuli myöhemmin EHYT-e-palautelomakkeen kautta.

Pirkanmaan maakuntamuseo tuo esiin lausunnossaan, että Tredun rakennuksesta (Kauppaoppilaitoksesta) tulee laatia asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys. Mansen Tennis Oy toivoo mielipiteessään, että Hervannan valtaväylän itäpuolella, Mansen Tennis Oy:n ulkokenttien ja paineilmahallin kohdalta alustavissa suunnitelmissa linjattu uusi katuyhteys siirrettäisiin uuteen paikkaan ja että Mansen Tennis Oy voisi jatkaa toimintaansa nykyisellä paikalla. Tampereen sähkölaitos/Kaukolämpö Oy tuo esiin kommentissaan, että Mansen Tennis Oy:n vuokra-alueen eteläpuolella kulkevan kaukolämmön siirtojohdon nykyiset toimintaedellytykset tulee turvata.

Yksityishenkilö tuo esiin mielipiteessään, että asemakaavamuutoksessa tulee ottaa huomioon suunnitellun uuden katuyhteyden alle jäävä Tampereen keskusta-alueen ainoa ja todella suosittu skeittiparkki, joka sijaitsee Tampere Areenan pohjoispuolella.

Tredun tontti 839-1 kuului aikaisemmin asemakaava-alueeseen 8489. Tredun tonttia koskevia alustavia suunnitelmia oli nähtävillä 3.1.-24.1.2013 Kalevanrinteen maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmiin sisältyen. Kalevanrinteen yleissuunnitelmia sekä niihin liittyviin asemakaavoihin koskevia yleisötilaisuuksia järjestettiin Tredun auditoriossa 16.1.2013 ja 15.10.2013.

Valmisteluvaihe
Asemakaavan 8489 valmistelutyötä on tehty valmisteluvaiheessa suunnitteluryhmissä ja ohjattu ohjausryhmässä. Aloitusvaiheessa saatu palaute on huomioitu asemakaavaluonnosta laadittaessa. Asemakaavaluonnoksen pohjaksi on laadittu viitesuunnitelmia Iskun tontista sekä asuinkorttelista. Valmisteluvaiheen aikana on laadittu liikenneselvityksiä ja -tarkasteluja, meluselvitys, ilmanlaatuselvitys, hulevesiselvitys, ympäristötekninen maaperäselvitys sekä viherverkkoselvitys, jotka tarkentuvat asemakaavatyön aikana. Lisäksi on laadittu rakentamistapaohjeluonnos, maisemasuunnitelma- / lähiympäristösuunnitelmaluonnos sekä katualueiden yleissuunnitelmaluonnos. Kaleva - Kalevanrinne - Hakametsä -alueen liikenteen tavoiteverkkoratkaisuja sekä maankäyttömuutoksia on esitelty kaksi kertaa yhdyskuntalautakunnalle vuonna 2017.

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen kuulutettiin nähtäville 22.2. - 15.3.2018 väliseksi, jona aikana siitä pyydettiin viranomaislausuntoja. Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus Tredun auditoriossa 7.3.2018. Asemakaavaluonnos vietiin kaupunkikuvatoimikunnan käsittelyyn 13.3.2018.

Ehdotusvaihe
Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 22.2. - 15.3.2018, jolloin siitä saatiin yksi viranomaislausunto, neljä kommenttia ja yhdeksän mielipidettä.

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi lausunnossaan, että kaavahanke on kulttuuriympäristöarvojen osalta hyväksyttävissä. Mikäli hanke etenee kaavaluonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti, kaavaehdotuksesta ei ole välttämätöntä pyytää maakuntamuseon lausuntoa.

Pirkanmaan ELY-keskus toteaa kommentissaan, että rakentaminen on korttelialueella sijoitettu siten, ettei sillä todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta Kauppaoppilaitoksen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kortteliratkaisu luo edellytykset riittävien melulta suojattujen ulko-oleskelualueiden muodostamiselle ja asuntojen luonnonvalon saannille. Asuntojen melusuojaukseen tulee kaavamääräyksissä kiinnittää erityistä huomioita. ELY-keskus lausuu kaavaehdotuksesta (MRA 28 §).

Muut kommentit jättivät kaupunkikuva-arkkitehti, viheralueet ja hulevedet sekä ympäristönsuojelu.

Muistutuksissa nostettiin esiin asuinrakennusten kerrosluvut, näkymien heikentyminen, viheralueiden määrä, liikennemelun lisääntyminen, skeittiparkin huomioiminen, Iskun liikerakennuksen olemus sekä pyöräilyjärjestelyt ja yleisten alueiden suunnitelmien havainnollistaminen.

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus Tredun auditoriossa 7.3.2018. Tilaisuudessa nousivat esiin mm. alueelle toteutettavan asuntorakentamisen hallintamuodot ja aikataulut, skeittiparkin huomioiminen sekä alueen pyöräilyjärjestelyt.

Asemakaavaluonnos oli kaupunkikuvatoimikunnan käsittelyssä 13.3.2018. Tilaisuudessa nousivat esiin asuinrakennusten kerrosluvut Sammonkadun varrella, Iskun liikerakennuksen olemus sekä pyöräilyjärjestelyt ja yleisten alueiden havainnollistamistarve.

Asemakaavaehdotusta tarkennettiin saadun palautteen pohjalta.

Osallisten, kaupunkikuva-arkkitehdin sekä kaupunkikuvatoimikunnan esiin nostama korkeampi rakennusmassa (kerrosluku XII) Sammonkadulla siirrettiin ehdotusvaiheessa kauemmas Kauppaoppilaitoksesta Sammonkadun ja Rieväkadun risteykseen Rieväkadun päätteeksi. Asuinkorttelissa on tarkistettu asuinrakennusten rakennusalojen kerrosaloja sekä kerroslukuja. AL- ja AK- sekä liikerakennusten korttelialueita koskevia yleismääräyksiä on täydennetty. Katualueiden yleissuunnitelmaa ja lähiympäristösuunnitelmaa tarkistettiin mm. pyöräilyjärjestelyjen ja korkeusasemien osalta. Lisäksi laadittiin korttelipihan yleissuunnitelma sekä vesihuollon yleissuunnitelma tarkistettuun Hulevesiselvitykseen ja hallintasuunnitelmaan liittyen. Kaupunkimallilla on havainnollistettu asuinkorttelin sekä yleisten alueiden suunnitteluratkaisuja.

Asemakaava
Asemakaavaratkaisulla linjataan Sammonkadulta Hervannan valtaväylälle uusi katuyhteys Jäähallinkaari, johon tukeutuvat liikenteellisesti vähittäiskaupan suuryksikölle osoitettu liikerakennusten korttelialue (KM) sekä AL- ja AK- korttelialueet. Asemakaavalla muodostetaan lisäksi uusi Pelikatu Kissanmaan puolelle Hervannan valtaväylää sekä uutta, Pellervonpuistoon liittyvää puistoaluetta sekä suojaviheralueita.

Liikerakennusten korttelialueelle, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM), on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 8000 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeudesta saa käyttää 1000 kem²:iä päivittäistavarakaupan tiloihin ja 7000 kem²:iä tilaa vaativan kaupan tiloihin. KM-korttelialueelle osoitettu suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueen autopaikat sijaitsevat rakennuksen alla.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (AL) on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 22 220 kem²:iä, josta on käytettävä vähintään 820 kem²:iä liike-, toimisto- tai työtiloina. Asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK) on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 29 700 kem²:iä. Asuinkerrosalaa on yhteensä 51 100 kem²:iä, mikä merkitsee noin 1300 uutta asukasta alueelle. AL- ja AK -korttelialueille osoitetut suurimmat sallitut kerrosluvut vaihtelevat välillä VI – XIII ja korttelialueiden autopaikat (n. 480 kpl) sijaitsevat pihakannen alla pääosin yhdessä, osittain kahdessa tasossa.

Toteuttaminen
Asemakaavakarttaan liittyy toteuttamista kuvaavia viitesuunnitelmia sekä havainnekuvia. Lisäksi asemakaavakarttaan liittyvät rakentamistapaohje, lähiympäristösuunnitelma sekä korttelipihojen yleissuunnitelma, jotka tukevat ja täsmentävät asemakaavaa sekä siihen liittyvien asemakaavamääräysten sisältöä.

Tampereen kaupungin ja vuokraoikeuden haltijoiden välillä tullaan laatimaan toteuttamissopimus asemakaavan toteuttamisesta.

Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä. Asemakaava voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Kiinteistöt, tilat ja asuminen -yksikkö toteaa lausunnossaan, ettei ole huomautettavaa asemakaavalliseen puoleen. Toteutussopimus tulee tehtäväksi vuokraoikeuden haltijoiden kanssa ennen asemakaavan hyväksymistä.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

19.2.2018 ja 3.9.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8489 hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.9. – 15.10.2018 ja siitä pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon viranomaislausunnot. Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo totesivat lausunnoissaan, ettei heillä ole huomauttamista asemakaavaehdotukseen.

Asemakaavaehdotuksesta jätti muistutuksen Tampereen polkupyöräilijät ry (Tapo), joka toi esiin muistutuksessaan asemakaava-alueen pyöräliikenteen reittien (Jäähallinraitti, Kämärinreitti) liian jyrkät pituuskaltevuudet ja leveysmitoituksen. Lisäksi nähtiin tarpeellisena varmistaa vielä näkemäalueet kohdissa, missä pyöräilyreitit risteävät keskenään ja missä pyöräliikenne risteää autoliikenteen kanssa.

Tampereen polkupyöräilijat ry:n muistutuksessa esiin nostettujen seikkojen pohjalta Jäähallinkaaren sekä JKPP-väylien (Jäähallinraitti, Kämärinreitti) tasauksia on nostettu tarkistetussa katualueiden yleissuunnitelmassa hieman ylöspäin Jäähallinkaaren alikulun kohdalla. Korkeustason muutosten seurauksena pituuskaltevuudet ja korkeuserot JKPP-väylillä on saatu pienemmäksi. Näkemäalueet katuliittymissä sekä tonttiliittymässä uudelle asuinkorttelille on esitetty tarkistetussa katujen yleissuunnitelmassa.

Asemakaavaehdotuksesta saadun palautteen pohjalta tehtiin asemakaavakartalle seuraavat tekniset tarkistukset: Kämärinreitin linjausta on tarkennettu reitin pohjoisosalla sekä Kämärinreitin ohjeellisen tilavarauksen leveyttä on kasvatettu kuudesta seitsemään metriin. Pellervonpuiston puistoalueen (VP) ja suojaviheralueen (EV) keskinäisiä rajoja tarkistettiin hieman Kämärinreitin pohjoisella osuudella. Meluvallia koskeva asemakaavamerkintä ja -määräys päivitettiin (nyt mevs-20(0)) sekä meluvallin kohdalla EV-alueelle lisättiin istutusmerkintä sl-13. Pellervonpuiston säilytettävää puustoa määrittelevä asemakaavamerkintä vaihdettiin merkintään s-11 (korvaa merkinnän s-15). Lisäksi asemakaava-alueen nimistöä on täydennetty.

Lähiympäristösuunnitelmassa täsmennetyn meluvallin periaatepoikkileikkaus on lisätty asemakaavan selostukseen.

Muistutus, lausunnot sekä kaupungin vastineet niihin ovat päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8489 (päivätty 19.2.2018, tarkistettu 3.9.2018 sekä teknisesti tarkistettu 19.11.2018) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että asemakaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaava 8489 (Kalevankulma) mahdollistaa  51.100 kem² asuinkerrosalaa VI – XIII –kerroksisiin kerrostaloihin sekä lisäksi niiden katutasolle sijoittuvaa liike-, toimisto- tai työtilaa 820 kem²:iä. Erilliselle liikerakennusten korttelialueelle on osoitettu liikekerrosalaa 8.000 kerrosneliömetriä.

Asemakaavan toteuttamisesta ja rakennusoikeuden jakaantumisesta on sovittu kaupungin ja vuokramiesten sekä kehittäjien välisellä toteutussopimuksella, joka on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 15.5.2019 § 76. Sopimuksella ohjataan muun muassa MAL3-sopimuksen mukaisen kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja perheasuntojen toteutumista alueelle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8489 (päivätty 19.2.2018, tarkistettu 3.9.2018 sekä teknisesti tarkistettu 19.11.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian kääsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Markku Kaila, puh. 040 806 3018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8489 (päivätty 19.2.2018, tarkistettu 3.9.2018 sekä teknisesti tarkistettu 19.11.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, muistuttaja (1 kpl), Markku Kaila, Juha-Matti Ala-Laurila, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.