Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 93 Asemakaava nro 8637, Ojala I, Juvela (583) ja Ojalankylä (723)  

TRE:2451/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 29.5.2017 päivätyn ja 13.11.2017 tarkistetun asemakaavan nro 8637. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätitetoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8637

Dno: TRE: 2451/10.02.01/2016, pvm 7.4.2016

Tiivistelmä

Ojala-Lamminrahakan asuinalue
Ojala suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan alueen kanssa. Yhdessä Ojala ja Lamminrahka muodostavat vuoteen 2040 mennessä noin 11.000 asukkaan uuden asuinalueen, joka toimii rajan ylittävänä kokonaisuutena.

Ojalan ensimmäinen asemakaava tarjoaa kodin 2000 asukkaalle
Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Ojalaan, Ojalankylän ja Kumpulan läheisyyteen. Ojala toimii rakenteellisesti yhdessä Kangasalan puolelle suunnitteilla olevan Lamminrahkan asuinalueen kanssa ja valmistuttuaan nämä asuinalueet tarjoavat kodin noin 11.000 asukkaalle. Ojalan ensimmäinen asemakaava tuo alueelle noin 2000 asukasta. Ensimmäinen asemakaava aloittaa alueen rakentumisen. Suunnittelua jatketaan myöhemmin seuraavilla asemakaavoilla, joiden myötä alueesta kasvaa noin 4500 asukkaan alue.

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden kokoojakadun rakentaminen Aitolahdentieltä Kangasalan rajalle, josta se tulee jatkumaan aina Lamminrahkan eritasoliittymään asti. Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille, ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi. Ojalan keskus sijoittuu Mossin puistokadun (pääkatu) ja Mossinkaaren risteyksen ympärille. Keskustassa rakentaminen on suhteellisen tehokasta, kerrostalovaltaista. Tärkeimmät palvelut sijoittuvat keskustaan.

Uutta rakennusoikeutta noin 95 500k-m2
Asemakaava-alueella uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 95 500 k-m2, josta AK-tonteilla on 29 300 k-m2, A-tonteilla noin 38 600 k-m2 ja AO-tonteilla noin 23 300 k-m2.

98 uutta omakotitonttia, kerrostaloja, yhtiömuotoisia pientaloja ja paljon puistoa
Asemakaava-alueelle muodostuu 98 uutta omakotitonttia, mikä vastaa noin vuoden tarvetta. Lähes puolet kaavan kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin. Keskustaan tulee myös kerrostalokortteleita. Valtaosa kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Asemakaavan toteuttaminen
Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Metsäinen kaava-alue Kumpulan itäpuolella
Suunnittelualue sijaitsee Koillis-Tampereella, Kangasalan rajalla, Kumpulan asuntoalueen itäpuolella ja se on laajuudeltaan noin 77 ha. Suunnittelualue käsittää Ojalan kylän ja sen viereistä metsäaluetta. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Tavoitteena mahdollistaa uuden kaupunginosan muodostuminen
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden Ojalan kaupun-ginosan rakentamisen aloittamisen.
Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2017 - 2021 (kohde numero 4 vuodelle 2017).

Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaavatyötä on valmisteltu tekemällä vuonna 2015 koko Oja-lan alueelle yleissuunnitelmatasoinen asemakaavarunko, joka tarkentaa tehtyä osayleiskaavaa ja toimii asemakaavasuunnittelun pohjana eri asemakaavahankkeissa.

Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 3.11 - 24.11.2016 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Asemakaavamuutosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 8.11.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 3 viranomaiskommenttia sekä 4 mielipidettä.

Valmisteluvaihe
Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyvä havainnekuva, selostus ja selvitysaineistoa - olivat nähtäville 1.6. - 22.6.2017. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisölle 6.6. pidetyssä asukastilaisuudessa. Valmisteluaineistosta saatiin 9 viranomais-kommenttia ja 6 mielipidettä.

Ehdotusvaihe
Asemakaavaa on tarkistettu mm. kaavaluonnoksesta tulleen palautteen ja tarkentuvan suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi. Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville 30.11.2017 - 2.1.2018. Myös kaavaehdotusta on mahdollisuus kommentoida.

Viranomaislausunnot pyydetään seuraavilta tahoilta:

• Pirkanmaan ELY-keskus
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Kangasalan kunta
• Pirkanmaan liitto

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

29.5.2017 päivätty ja 13.11.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8637 hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka esitteli asian kohdassa Ajankohtaiset asiat.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Ehdotusvaihe ja tullut palaute
Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen oli julkisesti nähtävillä 30.11.2017 - 2.1.2018. Kaavaehdotuksesta saatiin neljä viranomaislausuntoa ja muistutukset kahdelta taholta.

Lausunnot:
Kangasalan kunta kiinnitti huomiota selostuksessa olevaan Ojalan - Lamminrahkan alueen asukaslukuun, joka erosi merkittävästi kuntien yhteisissä tavoitteissa esitetyistä asukasluvuista. Lausunnossaan kunta myös huomautti vesihuollon ratkaisun eroavan kuntien yhteisessä toimeenpanosuunnitelmassa sovitusta. 
Selostuksessa esitettyä asukaslukua on tarkistettu vastaamaan viimeisiä arvioita Ojalan - Lamminrahkan asukasmäärästä. Vesihuollon suunnittelusta on todettu, että suunnittelun tarkentuessa myös suunnitteluratkaisut tarkentuvat. Vesihuollon suunnittelussa on reunaehtoina huomioitu mm. alueen vahvat luontoarvot, vaikeat maastonmuodot ja pääkadun mahdollinen rakentuminen vaiheittain.

Pirkanmaan maakuntaliitto ilmoitti, että se ei jätä lausuntoa. Lausunto merkittiin tiedoksi.

Pirkanmaan ELY-keskus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa kaavan ratkaisusta. ELY-keskus esittää muutamia liito-oravien kulkuyhteyksiin sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin  liittyviä jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja. Lausunto merkittiin tiedoksi.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että kaavamääräystä ja -selostusta on asianmukaisesti täydennetty, eikä maakuntamuseolla siten ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Lausunto merkittiin tiedoksi.

Muistutukset
Yksityishenkilön muistutuksessa toivottiin muistuttajan kiinteistön jakamista ehdotuksesta eroavalla tavalla sekä oudoksuttiin uudelle kiinteistörajalle kaavassa tehtyä avo-ojan rasitetta.
Kiinteistönomistajan esittämä rajan paikka tekisi uudesta muodostuvasta tontista entistä pienemmän. Uusi tontti on jo ennestään merkittävästi vanhaa pienempi (uusi tontti 1044 m2, vanha tontti 1470 m2). Kaavan tavoitteena on tasapainoinen yhdyskuntarakenne, ts. tasapainoisen kokoiset tontit. Uusi muodostuva tontti on haasteellinen rakentaa maastonmuodoista johtuen, jolloin tontille täytyy varata riittävästi tilaa, jotta toteutus voi onnistua. Lisäksi kaavan mukainen tontin raja on maastollisesti alavimmalla paikalla, jolloin molempien tonttien kuivatus onnistuu niiden väliseen rajaojaan. Muistutuksen johdosta käytiin neuvotteluja hulevesiasian-tuntijoiden kesken ja päädyttiin siihen, että tonttien rajoilla olevat avo-ojamääräykset muutettiin putkivarauksiksi. Asiantuntijoiden mukaan kyseisessä paikassa viereisen kostean alueen vesien johtaminen onnistuu myös hulevesijohdolla.

Tampereen polkupyöräilijät kommentoi muistutuksessaan kaavan viiteaineistona olleiden katujärjestelypiirustusten ratkaisuja. Kommentit on toimitettu katusuunnittelijalle tiedoksi otettavaksi huomioon jatkosuunnittelussa. Yhdistys oudoksui Ojalassa käytettyä pysäköintinormia ja toivoi polkupyöräilijöiden parempaa huomiointia asemakaavassa tai rakentamistapaohjeissa. Pysäköintinormi on kaupungin pysäköintipolitiikan mukainen, eikä asemakaavaehdotus estä yhdistyksen toivomien pyörän pesupaikkojen tai sähköpyörien latauspisteiden toteuttamista. Muistutus ei aiheuta muutoksia kaava-aineistoon.

Kaava-aineistoon tehdyt muutokset ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen
Asemakaavakartan korttelialueita on tarkistettu korttelien 7805 ja 7806 osalta. Samalla Rahkankujan katualutta on lyhennetty. Korttelissa 7787 on maanomistajan aloitteesta muutettu tonttijärjestelyjä. Samalla muodostuvien omakotitonttien määrä on lisääntynyt yhdellä. Kortteleissa 7790, 7794, 7796, 7799, 7802 ja 7803 on tarkistettu rakennusalojen rajautumista. Kortteliin 7796 on lisätty ohjeellinen ajoyhteysmerkintä (ajo) tonteille 1,2,7,8 ja 9. Korttelissa 7809 on tarkistettu vaadittavaa liikerakentamisen määrää. Kortteleissa 7799, 7802 ja 7803 on tarkistettu liittymäkieltoja. AO-tonttien osalta tonttijako on muutettu sitovaksi. Asemakaavaan on lisätty tarvittaville tonteille informatiivinen merkintä viem-1 (Viemäröinnin korkeusasema sekä padotuskorkeus on rakennustoimenpiteen yhteydessä tarkistettava) Jätteiden lähikeräyspisteiden (yl-2) sijaintia ja ohjeellista rajausta on tarkistettu. Ojalankylän alueella on tarkistettu nimistöä. Mossin puistokadun linjausta on tarkennettu pohjoispäässä liito-oravan elinympäristön turvaamiseksi, samalla on tarkistettu asemakaavan rajausta.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä muutoksia, eivätkä ne edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Maankäyttösopimukset hyväksytään asunto- ja kiinteistölautakunnassa ennen asemakaavan etenemistä kaupunginhallitukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8637 (päivätty 29.5.2017, tarkistettu 13.11.2017  ja 3.12.2018) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Ojalan uuden asuinalueen ensimmäinen asemakaava. Asemakaavalla muodostuu uutta rakennusoikeutta noin 95 000 kem2, josta pääosa pientaloihin. Ojala toimii rakenteellisesti yhdessä Kangasalan puolelle suunnitteilla olevan Lamminrahkan asuinalueen kanssa ja täysin valmistuttuaan nämä asuinalueet tarjoavat kodin noin 12.300 asukkaalle.

Pääosin kaavaehdotus kohdistuu kaupungin omistamille maille paitsi Ojalankylässä kaava-alueella on myös yksityisten omistamia maita. Maankäyttösopimuksia on tehty kaksi, joista toinen koskee 1,3210 ha:n suuruista kiinteistöä. Toinen maankäyttösopimus koskee kahta kiinteistöä, joiden pinta-alat ovat 0,992 ha ja 0,483 ha. Asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt maankäyttösopimukset 15.5.2019 §:t 74 ja 75.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8637 (päivätty 29.5.2017, tarkistettu 13.11.2017  ja 3.12.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Katarina Surakka, puh. 040 806 3935, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8637 (päivätty 29.5.2017, tarkistettu 13.11.2017  ja 3.12.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttajat (2 kpl), Katariina Surakka, kuulutus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, Tarja Jalo, Ari Kilpi

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.