Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 94 Asemakaava nro 8690, XVI (Tammela), Tammelan puistokatu 31–33, täydennysrakentaminen 

TRE:6568/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.9.2018 päivätyn ja 3.12.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8690. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8690
Diaarinumero: TRE:6568/10.02.01/2017

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Tontin nykyinen rakennus puretaan ja kadunkulmaan rakennetaan 8-kerroksinen asuinrakennus, jonka katutasoon sijoittuu liiketilaa. Tontti merkitään asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Pysäköinti järjestetään tontin pysäköintikellarissa. Melulta suojattu oleskelupiha sijoittuu tontin itäreunaan. Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 8000 k-m² ja alueen tehokkuus e=4,5. Rakennusoikeus kasvaa 5511 k-m².

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Kaava-alue sijaitsee Tammelan (XVI) kaupunginosassa Tampereen keskustassa osoitteessa Tammelan puistokatu 31–33. Asemakaavan muutos koskee tonttia nro 284-1, joka rajautuu lännessä Tammelan puistokatuun ja pohjoisessa Vellamonkatuun. Korttelin lähiympäristö on Tammelalle tyypillistä avointa kaupunkirakennetta pysäköintialueineen ja jalankulkuraitteineen. Tontilla sijaitsee 1974 valmistunut 7-kerroksinen asuinkerrostalo ja siihen liittyvä yksikerroksinen liikesiipi Tammelan puistokadun varrella. Tontin pohjoisosassa on pysäköintiä ja tonttiliittymä, eteläosa on istutettua pihaa.

Asemakaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on tontin täydennysrakentaminen. Tontin nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa ja korvata uudella 8-kerroksisella asuin- ja liikerakennuksella. Kaupungin tavoitteena on lisätä asumista keskustaan korttelisuunnitelman pohjalta. Täydennysrakentamisen yhteydessä pihat suunnitellaan vihreämmiksi ja pysäköinti sijoitetaan ensisijaisesti maan alle. Katutasoon sijoittuu liiketilaa. Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja alueen erityiset kaupunkikuvalliset arvot huomioidaan suunnittelussa.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Asemakaava laaditaan tontin omistajan Asunto Oy Tammelanpuistokatu 31–33:n valtuuttamana Jatke Oy:n aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.–15.3.2018 ja suunnitelmia esiteltiin 5.3.2018. Aineistosta saatiin viisi viranomaisten kommenttia ja kaksi mielipidettä.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että kaavassa tulee antaa tarpeelliset melu-, ilmanlaatu- ja hulevesimääräykset sekä tarvittaessa määräykset ulko-oleskelualueista. Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan kaavaa varten tulee laatia rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan selvitys. Kaupunkikuva-arkkitehti otti kantaa pohjakerroksen umpinaisuuteen. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö totesi, että Tammelan hulevesiselvitys tulee huomioida eikä hulevesiselvitystä tarvitse laatia. Ympäristönsuojelun mukaan asuntojen on avauduttava myös hiljaiselle puolelle ja pihassa on hyvä käyttää läpäiseviä materiaaleja. Tampereen polkupyöräilijät ry toivoo laadukasta pyöräpysäköintiä ja kunnollisia ajoyhteyksiä pyöräpysäköintipaikoille. Toisessa mielipiteessä kommentoitiin korttelisuunnitelmassa esitettyä naapurirakennuksen laajennusta.

Asemakaavaa varten laadittiin meluselvitys ja liittymätarkastelu. Asemakaavaselostuksessa on esitetty rakennetun ympäristön kuvaus sekä arvioitu mm. kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Asemakaava edellyttää kaduntasokerroksen elävyyttä, viihtyisää oleskelupihaa ja melusuojausta. Pysäköintimitoitus perustuu Tampereen pysäköintipolitiikan linjauksiin ja sisältää myös polkupyöräpysäköinnin.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 6.–27.9.2018 ja suunnitelmia esiteltiin 18.9.2018 Galleria Nottbeckissä. Aineistosta saatiin kuusi viranomaisten kommenttia ja yksi mielipide.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että hanke voi parantaa merkittävästi Tammelan hajanaista kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkia keskustan ja raitiotien läheisyydessä. On tärkeää, että korttelisuunnitelman mukainen laajempi kokonaisuus toteutuisi. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitava mm. tontin vapaa-alan muutokset. Viheralueet ja hulevedet -yksiköllä ei ole huomautettavaa hulevesien hallinnasta. Pihasta on syytä tehdä tarkempi viitesuunnitelma. Pirkanmaan maakuntamuseolla ja ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa. Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa. As Oy Aaltosenkulma huomautti, että asemakaava tulee laatia koko korttelin tasa-arvoisen täydennysrakentamisen mahdollistaen, vaikka hankkeet eivät tapahtuisi samanaikaisesti.

Saadun palautteen perusteella laadittiin tarkempi pihan viitesuunnitelma. Vaikutusten arviointia täydennettiin pihan ja leikkipaikan suhteen. Meluselvitys päivitettiin liikennemääräennusteiden osalta. Selvityksen melutasot alenivat eikä asemakaavassa ole enää tarvetta ohjata asuntojen avautumissuuntaa. Viitesuunnitelman tarkennettua täsmennettiin mm. pihaan, kulkureitteihin ja ensimmäisen kerroksen liiketiloihin liittyviä määräyksiä.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8690 (päivätty 3.9.2018, tarkistettu 3.12.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 3.9.2018 päivätyn sekä 3.12.2018 ja 11.2.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8690. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8690
Diaarinumero: TRE:6568/10.02.01/2017

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.12.2018–28.1.2019. Siitä saatiin yksi muistutus ja yksi lausunto. Muistutuksessa suunnitelmaa pidetään erittäin onnistuneena. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa.

Asemakaavan pysäköintinormit päivitettiin 29.1.2019 hyväksytyn pysäköintipolitiikan mukaisiksi. Asemakaavassa täsmennettiin liiketilojen sijoittamista katutasoon ja viitesuunnitelmaa tarkistettiin hulevesien hallinnan osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8690 (päivätty 3.9.2018, tarkistettu 3.12.2018 ja 11.2.2019) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Nykyinen rakennus puretaan ja kadunkulmaan rakennetaan 8-kerroksinen asuinrakennus, jonka katutasoon sijoittuu liiketilaa. Tontin rakennusoikeus on 8000 k-m2, josta uutta rakennusoikeutta on 5511 k-m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunta on 15.5.2019 § 73 hyväksynyt kaupungin ja Asunto Oy Tammelanpuistokatu 31-33 -nimisen yhtiön välisen asemakaavamuutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8690 (päivätty 3.9.2018, tarkistettu 3.12.2018 ja 11.2.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8690 (päivätty 3.9.2018, tarkistettu 3.12.2018 ja 11.2.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja (1 kpl), Pirkamaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, Tarja Jalo, kuulutus, Juha-Matti Ala-Laurila, Anna Hyyppä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.