Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 102 LISÄPYKÄLÄ: Vuoden 2017 vastuuvapauden myöntäminen (lisäpykälä) 

TRE:8280/02.02.02/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupungin tilintarkastaja oli vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksessa esittänyt, että Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineelle johtokunnalle ja 31.1.2018 asti toimineelle toimitusjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta Kaupinojan vedenottamon saneeraushankkeen sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.6.2018 § 138 myöntää vastuuvapauden muille toimielimille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtajaa.

Lisäksi valtuusto päätti, että asia saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

Vastuuvapauden epäämisen jälkeen on yleensä harkittava lähinnä sitä, esitetäänkö tilivelvolliselle vaateita. Näitä voivat olla esim. korvausvaatimus tai rikossyyte. Kuluneen vuoden aikana ei ole ilmennyt perustetta ryhtyä toimiin vaateiden esittämiseksi.

Kaupinojan vedenottamon saneeraus ei ole vielä päätöksessä. Oikeudenkäynti urakkariidassa on kuitenkin päättynyt ja kaupunki ja urakoitsijat ovat päässeet sopimukseen erimielisyyksistä. Tältä osin vastuu urakan toteutumisesta ei koske enää 31.1.2018 toiminutta toimitusjohtajaa. 

Kaupunginhallitukselta ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen nykyiseltä toimitusjohtajalta on tiedusteltu, onko näillä tiedossa esteitä sille, että vastuuvapaus 31.1.2018 asti toimineelle toimitusjohtajalle voitaisiin myöntää.

Kaupunginhallituksen mukaan sen tiedossa ei ole seikkoja, joiden perusteella kaupunki voisi käynnistää vahingonkorvauskanteen Tampereen Veden entistä toimitusjohtajaa vastaan.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja esitti lausuntonaan, että ”Tampereen Veden näköpiiriin ei ole tullut sellaista, minkä vuoksi entiselle toimitusjohtajalle ei voitaisi vastuuvapautta myöntää. Tampereen Vesi ja Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraushanketta toteuttanut KVR-urakoitsija (konsortio Alasen Rakennus Oy, Econet Oy, Are Oy) ovat joulukuussa 2018 tehneet sovintosopimuksen eikä osapuolilla ole toisiaan kohtaan vaateita. Talouden näkökulmasta tarkasteltuna sovintosopimukseen pääseminen on poistanut uhan mahdollisesta haasteesta käräjäoikeuteen ja sen myötä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta. Riskienhallinnan osalta taloudelliset riskit ovat siten oleellisesti pienentyneet vuoden 2018 kevään tilanteeseen verrattuna.”

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan edellä esitettyjen tietojen perusteella Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 asti toimineelle toimitusjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus vuodelta 2017.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätösehdotus oli

Kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017.

Päätös

Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Pesonen,Tampereen Vesi Liikelaitos, Juha Yli-Rajala, Markus Kiviaho, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.