Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 91 Tampereen Infra Oy:n perustaminen ja työnjako kaupungin kanssa 

TRE:280/00.01.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitos on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Tampereen Infra tarjoaa yhdyskuntatekniikan paikkatietopalveluja, kunnossapito- ja rakentamispalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja Tampereen kaupungin sisäisille asiakkaille. Liikelaitoksen palveluksessa oli 327 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä 31.12.2018. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2018 oli 53,2 milj. euroa ja liikeylijäämä 2,3 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 34,7 milj. euroa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia on selvitetty vuosien 2016-2018 aikana. Infran korjaamotoimintojen osalta kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 § 708, että Infran linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirretään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle viimeistään vuoden 2018 toukokuuhun mennessä. Siirto toteutui 1.5.2018. Koko liikelaitoksen selvitystyötä on jatkettu kaupunginvaltuuston vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11.2017 § 308 asettaman tavoitteen mukaisesti. Infra Liikelaitoksen organisointia on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa vuoden 2018 aikana 13.3.2018 § 17, 19.6.2018 § 107, 28.8.2018 § 116 ja 18.9.2018 § 124. Elokuun kokouksessa konsernijaosto päätti, että valmistelua jatketaan Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmisteltiin konsernijaoston syyskuun kokoukseen. Kaupunginhallitus käsitteli yhtiöittämistä 1.10.2018 § 400. Kaupunginvaltuusto päätti 22.10.2018 § 194 jättää asian pöydälle. Kaupunginvaltuusto päätti 19.11.2018 §213 palauttaa asian valmisteltavaksi. Valtuuston päätöksen mukaan ennen yhtiöittämispäätöstä on ratkaistava työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä tekeillä olleen rajapintaselvityksen perusteella.

Pormestari nimesi 5.12.2018 ohjausryhmän työnjako- ja rajapintaselvitykseen kaupungin ja Infra Oy:n välillä. Rajapintaselvitys valmistui 31.3.2019. Ohjausryhmä vertaili yhteensä viittä eri työnjakovaihtoehtoa. Ohjausryhmä ei päässyt yksimieliseen tulokseen, vaan päätyi esittämään, että tuleva työnjako ja rajapinta valitaan vahvan tilaajan (0+) ja vahvan yhtiön (1) välillä. Roolien läpikäynnin yhteydessä huomattiin, että vaihtoehto 1 vaikuttaisi soveliaammalta kunnossapidolle ja paikkatiedolle, kun taas vaihtoehto 0+ olisi parempi ratkaisu rakennuttamispalveluille.

Rajapintaselvityksestä tekemistään johtopäätöksistä omistajaohjaus on päätynyt esittämään vaihtoehtoa, jossa rakennuttaminen keskitettäisiin kaupunkiympäristön palvelualueelle ja kunnossapito sekä paikkatieto Infra Oy:öön. Rakennuttamisen keskittäminen kaupunkiympäristön palvelualueelle on perusteltua, koska se vahvistaa ja ylläpitää kaupungin kannalta strategisina katsottuja toimintoja, kuten maankäytön kehittämistä ja suuria infrahankkeita, riskienhallintaa ja ottaa paremmin huomioon kaupungin kokonaisedun. Lisäksi rajapintaselvityksen mukaan kaupungin näkökulmasta suurimmat säästöt voidaan saavuttaa tilaajapuolen tehtäviä ja toimintamalleja kehittämällä. Infran rakentamispalveluiden volyymi alenee arviolta 5-10 milj. euroa järjestelyn takia. Toisaalta kunnossapidon ja paikkatietopalvelujen keskittäminen yhtiöön parantaa infrayhtiön mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Kunnossapidon keskittäminen Infra Oy:öön olisi parempi ratkaisu mm. kokonaispalvelun järjestämisen, oman tuotannon ja ostopalvelujen suhteen optimoimisen sekä henkilöstön nykyisen osaamisen perusteella. Infra Oy vastaisi sataprosenttisesti kunnossapidon operatiivisesta järjestämisestä ns. kokonaisvastuupalveluna markkinoita hyödyntäen. Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella.

Henkilöstön näkökulmasta ehdotettu ratkaisu tarkoittaisi alustavien arvioiden mukaan 8-10 rakennuttamisen henkilön siirtymistä Tampereen Infra Liikelaitoksesta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Kunnossapidossa 2-3 henkilöä siirtyisi kaupunkiympäristön palvelualueelta Infraan ja paikkatiedossa 6 henkilöä siirtyisi kaupunkiympäristön palvelualueelta Infraan. Henkilöstö siirtyy yhtiöön liikkeen luovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Perustettavalle yhtiölle (Tampereen Infra Oy) on yhtiöittämisen valmistelun yhteydessä vuonna 2018 laadittu liiketoimintasuunnitelma (liite on salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 17 kohdan perusteella), yhtiöjärjestys ja perustamissopimus. Liiketoimintasuunnitelmassa on mm. arvioitu yhtiön kriittisiä menestystekijöitä ja riskienhallintaa, eikä siihen ole tarvetta tehdä muutoksia esitettyjen rajapintamuutosten johdosta. Yhtiöjärjestys on laadittu siten, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä.

Perustettavan yhtiön päätarkoituksena on tuottaa omistajalleen yhdyskuntatekniikan rakentamis-, paikkatieto- ja kunnossapitopalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja se on täysin Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Yhtiöstä muodostuu liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella tarkasteltuna yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä. Yhtiön on tarkoituksenmukaista tukeutua moniin Tampereen kaupunkikonsernin eri toimijoiden tarjoamiin tukipalveluihin (mm. Monetra Pirkanmaa Oy:n taloushallinto ja Tuomi Logistiikka Oy). Yhtiön perustamista valmistellaan vuoden 2019 aikana ja liiketoimintakauppa on määrä toteuttaa 1.1.2020. Perustamisvaiheessa yhtiön hallituksen on tarkoituksenmukaista koostua konsernihallinnon työntekijöistä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää myöhemmin yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavan varsinaisen hallituksen. Tällöin yhtiön hallitukseen valitaan myös henkilöstön nimeämä jäsen. 

Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta 1.1.2020 alkaen. Yhtiön oma pääoma muodostuu 100.000 euron osakepääomasta sekä 900.000 euron sijoituksesta yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Riittävän tukeva oman pääoman rahoitus on tarpeellinen huomioiden yhtiön liiketoimintaan liittyvät lähtökohdat hinnoittelutavoitteineen sekä yhtiön tavoitteet toiminnan kehittämiselle.

Tampereen kaupunki myy perustettavalle yhtiölle Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan 1.1.2020. Maksettava kauppahinta perustuu liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien nettokirjanpitoarvoon, josta vähennetään liiketoiminnan mukana yhtiölle siirtyvät velat, kuten henkilöstön lomapalkkoihin ja palkkajaksotuksiin liittyvät vastuut. Omaisuuden ja velkojen määräksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 3,5 milj. euroa, jolloin nettokauppahinta jää lähelle nollaa (arvio +/- 0,3 milj. euroa). Tarkat arvot täsmäytetään myöhemmin kaupantekohetkeen.

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %. Myönnettävää 5,0 milj. euron suuruista konsernitililimiittiä yhtiö tarvitsee käyttöpääomarahoitukseen ainakin toiminnan alkuvaiheessa, sillä myyntisaatavat ja ostovelat eivät siirry yhtiölle. Yhtiö joutuu saattamaan mm. laskutuskäytäntönsä itsenäisyyden edellyttämälle tasolle. Se on merkittävä ero verrattuna aiempaan liikelaitoksena tapahtuneeseen toimintaan.

Tampereen kaupungin edellytyksenä on, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä (in house) ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja kilpailuttamatta. Tämä näkyy myös yhtiöjärjestyksen toimialapykälässä. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa ja liikelaitoksen liikeylijäämä sekä korvaus peruspääomasta on yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa annettu asiakkaalle edullisempien hintojen muodossa. Yhtiö voi kuitenkin maksaa kaupungille maltillista osinkoa muutaman vuoden kuluttua aloittamisensa jälkeen, mikäli kannattavuutta kyetään parantamaan. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö rahoittaa itse tarvittavat investointinsa. Perustettavan yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuoden 2020 osalta noin 50 milj. euroa. Yhtiön taseen loppusumman arvioidaan olevan noin 6 milj. euroa.

Yhtiöittämistä ja rajapintaselvitystä on käsitelty kaupungin yhteistoimintaryhmässä 17.4.2019 sekä konsernihallinnon yhteistoimintaryhmässä 28.5.2018 ja 6.9.2018. Infra-liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä yhtiöittäminen ja rajapintaselvitys ovat olleet vakioaiheina kaikissa kokouksissa lähimmän vuoden aikana. Henkilöstön edustajat kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Infra liikelaitoksesta olivat rajapintatyön ohjausryhmässä.

Lausunnossaan 17.4.2019 § 23 Infra Liikelaitoksen johtokunta pitää parhaimpana vaihtoehtona vahvan yhtiön (1) vaihtoehtoa.

Lausunnossa 17.4.2019 Infra Liikelaitoksen henkilöstö pitää parhaimpana vaihtoehtona voimavarojen yhdistämistä Tampereen Infra Liikelaitoksen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kesken.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Perustettavan osakeyhtiön (Tampereen Infra Oy) yhtiöjärjestys hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamisesta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta. 

Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle rajapintaselvityksen vaihtoehto 0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut vaihtoehto 1 mukaisesti.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden apulaispormestari Aleksi Jäntille, johtaja Mikko Nurmiselle ja Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntolalle. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Pekka Salmi teki seuaavan muutosehdotuksen: "Päätösesitys hyväksytään siten muutettuna, että Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään vaihtoehto 1 mukaisesti." Ilpo Sirniö, Sinikka Torkkola ja Anne Liimola kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA (Kummola, Ahonen, Sasi, Stenhäll), Salmen muutosehdotus EI (Salmi, Liimola, Sirniö, Torkkola). Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: 4-4. Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi päätöksen. Puheenjohtaja Kalervo Kummola oli äänestänyt esittelijän päätösehdotusta, joten se tuli päätökseksi.

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Lausunnot

Lakiyksikön lausunto:
Lakiyksiköllä ei ole huomautettavaa yhtiön perustamiseen tai sen perustamisasiakirjoihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta. 

Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle rajapintaselvityksen vaihtoehto 0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut vaihtoehto 1 mukaisesti.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

 

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntolalle, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle sekä controller Sami Suojaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asiasta käydyn keskustelun aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Hän tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 27.5.2019 kokouksessa. Pöydällä olon aikana asian valmistelua on jatkettu. Jatkovalmistelun pohjalta päätöksen perusteluja sekä päätösehdotusta on täydennetty.

29.5.2019 lisätyt perustelut:

Esitykseen sisältyvää rakennuttamispalveluiden järjestämistä ja organisoitumista on syytä täsmentää tarkentuneilla tiedoilla. Konsernijaoston aikaisempien päätösten mukaisesti ulkoistamisvaihtoehto suljettiin jo ensimmäisissä organisoitumista käsittelevissä vaihtoehdoissa pois, eikä Infra Oy:n rakentamispalveluita ole missään vaihtoehdossa ollut tarkoitus ajaa alas. Kaupungille on tärkeää ylläpitää omaa rakentamistuotantoa, jotta esimerkiksi nopeasti ilmaantuvia tai muutoin ulkoisilta markkinoilta vaikeasti tilattavia töitä voidaan toteuttaa joustavasti.

Infra liikelaitos toteutti merkittävän kehittämisharppauksen liikelaitoksena 2010-luvulla. Yhtiöittämisen myötä on tarkoitus jatkaa kehitystyötä ja parantaa tuottavuutta mm. prosesseja kehittämällä. Organisaatio- ja toimintakulttuuria kehitetään yritysmäiseen suuntaan.

Rakennuttamisen vuotuinen liikevaihto vaihtelee. Kaupunkiympäristön palvelualue pyrkii tilaustoiminnoissaan optimoimaan kaupungin rakennuttamisen tilaukset Infra Oy:n ja ulkoisten markkinoiden välillä siten, että oman tuotannon resurssit hyödynnetään järkevästi. Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamispalveluita koskeva tilausten määrä Infra Oy:ltä on vähintään 10,0 milj. euroa vuodessa. Tämä on noin 2 milj. euroa vähemmän kuin 2019 vuosisuunnitelman mukainen palvelutilaus. Lisäksi rakentamispalveluita koskeva siirtyvän henkilöstön määrä arvioidaan vielä uudelleen, todennäköisesti Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresurssin lisäystarve on muutaman henkilötyövuoden suuruusluokkaa. Kaikkien henkilösiirtojen osalta lopulliset määrät ratkeavat vasta Infran ja Kaupunkiympäristön palvelualueen johdon välillä käytävissä sopimusneuvotteluissa sekä työnjaon ja tehtävänkuvien määrittelyjen jälkeen.

Päätösehdotukseen 29.5.2019 lisätty ponsi kuuluu seuraavasti:

Kaupunkiympäristön palvelualue tilaa rakentamispalveluita perustettavalta Infra Oy:ltä ja ulkoisilta markkinoilta siten, että Infra Oy:n resurssit hyödynnetään kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamispalveluita koskeva tilausten määrä Infra Oy:ltä on vähintään 10,0 milj. euroa vuodessa. Lisäksi rakentamispalveluita koskeva siirtyvän henkilöstön määrä arvioidaan vielä uudelleen.

Muutoin esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta. 

Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle rajapintaselvityksen vaihtoehto 0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut vaihtoehto 1 mukaisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualue tilaa rakentamispalveluita perustettavalta Infra Oy:ltä ja ulkoisilta markkinoilta siten, että Infra Oy:n resurssit hyödynnetään kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamispalveluita koskeva tilausten määrä Infra Oy:ltä on vähintään 10,0 milj. euroa vuodessa. Lisäksi rakentamispalveluita koskeva siirtyvän henkilöstön määrä arvioidaan vielä uudelleen.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle rajapintaselvityksen vaihtoehto 0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut vaihtoehto 1 mukaisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualue tilaa rakentamispalveluita perustettavalta Infra Oy:ltä ja ulkoisilta markkinoilta siten, että Infra Oy:n resurssit hyödynnetään kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamispalveluita koskeva tilausten määrä Infra Oy:ltä on vähintään 10,0 milj. euroa vuodessa. Lisäksi rakentamispalveluita koskeva siirtyvän henkilöstön määrä arvioidaan vielä uudelleen.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomusponnen:

Henkilöstön etu, hyvinvointi ja tiedonsaanti turvataan koko yhtiöittämisprosessin ajan sekä tulevassa yhtiössä.

Kokouskäsittely

Janika Kunnari teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Henkilöstön etu, hyvinvointi ja tiedonsaanti turvataan koko yhtiöittämisprosessin ajan sekä tulevassa yhtiössä.

Ari Wigelius, Lassi Kaleva, Ulla-Leena Alppi, Matti Höyssä, Aila Dündar-Järvinen, Sinikka Torkkola ja Anne Liimola kannattivat Kunnarin toivomusponsiehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ole tehty muutosehdotusta se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Kunnarin tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.