Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 90 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019  

TRE:3175/02.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Kaupungin vuoden 2019 tammi-huhtikuun ulkoinen tulos oli 17,4 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 16,9 milj. euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia eriä alkuvuoden tulos oli 0,9 milj. euroa vertailujaksoa parempi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä oli 54,7 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on 29,2 milj. euroa alijäämäinen. Huhtikuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 26,0 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 2,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Pieni ero aiheutuu suunnitelman mukaisiin poistoihin vuoden aikana tehdyistä vähäisistä tarkennuksista, mikä on talousarvion sitovuussäännösten mukaan mahdollista. Kaupunkitasolla ennustetta parantaa merkittävästi verotulojen ennustettu toteutuminen 19,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakatteen ennustetaan kuitenkin toteutuvan 20,6 milj. euroa budjetoitua heikompana. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan kasvavan 47,1 milj. euroa (4,0 %). Vuonna 2018 toimintakatteen muutos oli 3,7 %.

Suurimmat talousarvion ylityspaineet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnalla, jonka toimintakate-ennuste on 13,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Suurimmat ennustetut ylitykset ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitysennuste on 1,8 milj. euroa. Ylityksen syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, työterveyden kustannukset, oppilaskuljetuskustannukset sekä palvelusetelipäivähoidon laajentaminen.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on yhteensä 3,8 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä aiheutuu pääosin ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ylittymisestä 2,4 milj. eurolla sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta, jonka ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,3 milj. eurolla.

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä aiheutuu pysäköintimaksutuottojen ja maanvastaanoton tuottojen alituksesta sekä suunnitelmaa suuremmista lumenajokustannuksista.

Verorahoituksen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman tason 19,7 milj. eurolla. Ylityksestä noin 19,0 milj. euroa aiheutuu verotulojen ennusteen kasvusta ja noin 0,8 milj. euroa valtionosuuksien ennusteen kasvusta. 

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 222,2 milj. euroa. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 85,6 milj. euron investoinnit, Yhdyskuntalautakunnan 71,1 milj. euron investoinnit sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31,5 milj. euron investoinnit. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 12,7 milj. eurolla pääasiassa talonrakennusinvestointien aikataulumuutosten vuoksi.

Vuosikate-ennuste on 90,8 milj. euroa, mikä kattaa 41 % tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakannan ennuste on 790,3 milj. euroa, mikä on 119,7 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on 3 305 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 vuoteen 2020 ulottuvan talousohjelman. Vuonna 2019 tavoitellaan yhteensä noin 23 milj. euron tuloksia. Huhtikuun toteuman perusteella arvioidaan talousohjelman vuoden 2019 tavoitteet pääosin saavutettavan. Talousohjelman toimenpiteillä saavutettujen tulosten kokonaismäärästä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 20,6 milj. euroa budjetoitua heikompana. Ylityksiä ennustavien yksiköiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ylitysten estämiseksi ja toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle talousraportoinnin yhteydessä.

Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa on jatkettava toiminnan ja talouden yhteensovittamista, mikä on tammi-huhtikuun toteuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen perusteella vaikeaa. Kaikkien toimintayksiköiden tulee tehostaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja mitään uusia palveluja tai palvelujen laajentamisia ei saa valmistella tai käynnistää.

Strategiajohtaja Reija Linnamaa:

Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2019 talousarviossa 47 sitovaa toiminnan tavoitetta, joista 10 oli kaupunkitasoisia, 37 kohdistui lautakunnille. Näistä 12 on lisäksi kohdistettu kehitysohjelmille. Lisäksi liikelaitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetettiin 16 tavoitetta.

Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan tavoitteiden etenemisestä tammi-huhtikuun aikana ja esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Valtaosan toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tai niiden toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida. Toteutumatta arvioidaan jäävän kaupunkitasoiset tavoitteet koskien nettomenojen kasvua, työvoimakustannuksia sekä sairauspoissaoloja. Lautakuntien tavoitteiden osalta muun muassa työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt tavoiteltua vähemmän, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen ei ole edennyt tavoitellusti ja Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019 merkitään tiedoksi.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee toteuttaa talouden tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat ylitykset. Toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee raportoida talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta kaupunginhallitukselle elokuun toiminnan ja talouden katsauksessa sekä tilinpäätöksessä.

Esitetään kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, Reija Linnamaa, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)