Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 99 Valtuustoaloite painonappien poistamiseksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väyliltä - Juhana Suoniemi 

TRE:6926/08.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kulmala Mika, Projektipäällikkö, Mika.Kulmala@tampere.fi

Perustelut

Juhana Suoniemi esittää 22.10.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa, että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väyliltä poistetaan liikennevalo-ohjatuilla suojateillä painonapit. Aloitteen mukaan tällä toimenpiteellä edistetään kaupunkistrategian ja pormestariohjelman tavoitteita, kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä ja houkuttelevuutta ydinkeskustassa ja aluekeskustoissa sekä esteettömyyden huomioimista kaikessa suunnittelussa.

Painonapin avulla saadaan tieto suojatien vihreän tarpeesta. Painonappi on todettu ainoaksi luotettavaksi tavaksi toteuttaa vihreän pyyntö. Käytössä on myös tutka- ja infrapunailmaisimia, mutta ne eivät ole Suomen olosuhteissa riittävän luotettavia ainoaksi pyyntötavaksi. Niitä käytetään joissain tapauksissa mm. pidentämään suojatien vihreää. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on myös vaikeampi havaita johtuen erilaisista reiteistä saapuessa suojatieylitykseen. Kulku suojateille pitäisi olla linjattu kauempaa vain yhtä saapumisreittiä. Lisäksi pitäisi pystyä erottelemaan luotettavasti eri suuntaan kulkevia kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Ajoneuvoliikenteellä painonappeja vastaavina ilmaisimina käytetään mm. sivusuunnilla ja vasemmalle kääntymisissä katuun sahattavia induktioilmaisimia.

Painonapit sijoitetaan yleensä suojatieopastimen pylvääseen. Sijoittelu suunnitellaan ja toteutetaan esteettömäksi niin, että kaikki pääsevät ja ylettyvät painonappiin. Pylvään ja painonapin sijoitukselle on suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Pyöräilyn pääreiteillä tai leveillä suojateillä on joissakin tapauksissa rakennettu suojatien toiselle reunalle lisäksi lyhyt painonappipylväs erityisesti pyöräilijöiden käyttöön. Painonappien sijoittelua ja pyöräilijöiden painonappien lisäämisiä harkitaan tapauskohtaisesti. Kunnossapitoa on ohjeistettu niin, että lumenpoisto ja varastointi eivät saa haitata painonapille pääsyä.

Painonappeja käytetään liikennevalo-ohjatuilla suojateillä pääsääntöisesti silloin, kun ylitetään pääsuunnan ylittävä suojatie. Pääsuunnan suuntaisilla suojateillä painonappeja ei yleensä ole. Pääsuunnan ylittävän suojatien vihreä turhaan toteutuessaan vie liikennevalojen kiertoajasta suuren osan johtuen liikenneturvallisuussyistä vaadittavista suojatien pitkästä minimivihreästä ja pitkistä suoja-ajoista ennen ja jälkeen suojatien vihreän. Liittymässä ei tänä aikana välttämättä kulje kukaan ja mahdollisesti seisotetaan joukkoliikennettä ja pääsuunnan ajoneuvoliikennettä liittymissä täysin turhaan. Ruuhka-aikojen ulkopuolella painonappien poistaminen tarkoittaa käytännössä, että lyhyestä liikennevalojen kiertoajasta jopa puolet on pääsuunnan ylittävien suojateiden vihreän valmistelua tai vihreää, mikä taas hankaloittaa joukkoliikenne-etuuksista huolimatta joukkoliikennettä ja ajoneuvoliikennettä, joukossa myös ammattiliikenne kuten taksit.

Liikennevaloissa käytetään erilaisia ohjelmia eri vuorokauden aikoihin. Tyypillisiä liikennevalojen ohjelmia ovat mm. aamuruuhka-, päiväliikenne-, iltaruuhka- ja yöajan ohjelmat. Painonappien toiminta voidaan ohjelmoida jokaisessa ohjelmassa joko automaattiseksi tai niin, että painonappia pitää painaa saadakseen vihreän. Suojateiden vihreät tulevat painonapilla tehtävän pyynnön avulla pääsuunnan ylittävillä suojateillä sellaisina vuorokauden aikoina ja sellaisissa paikoissa, joissa ylittäjiä ei läheskään jokaisessa liikennevalokierrossa ole. Kun painonappia on painettu, suojatien vihreä toteutuu tällöin sille suunnitellussa paikassa valokierrossa. Jos painonappia ei ole painettu, siirrytään valokierrossa seuraaviin vaiheisiin. Vihreää voi huonoimmassa tapauksessa joutua odottamaan reilun valokierron. Näin toimii kaikki muutkin omalla pyynnöllä olevat ryhmät eli tyypillisesti kaikki muut paitsi pääsuunnan suuntaiset suojatiet ja ajoneuvoryhmät. Suojatien vihreä toteutuu, jos pyyntö on tullut viimeistään viimeiselle suunnitellulle pyyntöhetkelle. Tämä viimeinen pyyntöhetki on hieman ajoneuvoryhmiä aiemmin johtuen suojatien vihreän pidemmästä vaihtumisajasta eli suoja-ajasta ennen vihreän alkua.

Tampereella on tehty liikennevalo-ohjattujen suojateiden selvitys, jonka perusteella kaikki keskusta-alueen suojatiet sekä pyöräilyreiteillä olevien suojateiden painonapit ovat automaattitoiminnoilla niihin aikoihin, kun suojatiellä on todennäköisimmin ylittäjiä, joko jalankulkijoita tai pyöräilijöitä. Valot toimivat siis samalla tavalla kuin toimisivat ilman painonappeja. Lisäksi joihinkin liittymiin lisättiin oheispyyntöjä suojateille eli kun sivusuunnan ajoneuvoryhmän vihreä toteutuu, toteutuu samalla myös samansuuntaisen suojatien vihreä. Näillä toimenpiteillä haluttiin parantaa kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta. Oheispyynnöissä ongelmana on ajoneuvovihreän ja suojatievihreän vaihtumisaikojen ja minimivihreiden keston ero, suojatievihreä vaatii toteutuessaan huomattavasti pidemmät vaihtumisajat ja minimivihreän kuin samansuuntainen ajoneuvoryhmä.

Viime kesänä testattiin pyöräilijöille tarkoitettua Crosscycle-sovellusta, jonka avulla pyöräilijä saa edessään olevalle reitille painonappipyynnöt automaattisesti sekä muuta pyöräilyreittiinsä ja -matkaansa liittyvää tietoa. Tällä pilotilla testattiin C-ITS -tekniikkaan perustuvaa teknologiaa, jossa infra eli tässä tapauksessa liikennevalokoje ja liikkuja vaihtavat tietoja keskenään paikkatietoon perustuen. Ensi kesäksi tätä toiminnallisuutta on tarkoitus laajentaa niin, että pyöräilijöille mahdollistetaan sovelluksen avulla myös liikennevaloetuuksia pyöräilyn pääreiteillä olevilla suojateillä. Mahdollisuus on jatkossa myös saada tietoa ja ohjeita ajonopeudesta lähestyttäessä liikennevaloja niin että ei joudu pysähtymään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Juhana Suoniemi esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Katja Nisumaa-Saarela kannatti palautusesitystä.

Koska oli tehty kannatettu esitys jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, puheenjohtaja totesi että asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan kättennostoäänestyksellä suoritettavan äänestysesityksen:

asian käsittelyn jatkaminen = JAA

Suoniemen palautusesitys  = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos:

JAA eli asian käsittelyn jatkaminen 7 ääntä (Jäntti, Ahonen, Nurminen, Aho, Sirniö, Järvinen, Kinnunen)

EI eli Suoniemen palautusesitys 5 ääntä (Suoniemi, Nisumaa-Saarela, Rincón, Sirén, Penny)

Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkamisen tulleen hyväksytyksi äänin 7-5.

Asian käsittelyä jatkettiin ja puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hyväksytyksi.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siihen annettu yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Juhana Suoniemi ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Jaakko Stenhäll ja Olga Haapa-aho kannattivat Suoniemen palautusehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun on seuraavien puhujien rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä palautusehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Suoniemen palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Suoniemen palautusehdotus hylättiin äänin 20-46, yksi poissa. Asian käsittely jatkui.

Tiedoksi

Juhana Suoniemi, Mika Kulmala, Ari Vandell

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)