Kaupunginvaltuusto, kokous 22.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 211 Valtuustoaloite luonnonhoidollisen kulotuksen lisäämiseksi – Ilkka Porttikivi 

TRE:669/11.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuominen Anne, Metsätalouspäällikkö, Anne.J.Tuominen@tampere.fi

Perustelut

Ilkka Porttikivi esittää valtuustoaloitteessaan 25.1.2021, että Tampereen kaupunki kartoittaa metsistään ja luonnonsuojelualueilta kohteita, joissa luonnonhoidollinen kulotus voitaisiin toteuttaa ja näin turvata uhanalaisten lajien säilyminen myös tulevaisuudessa.

Metsiemme paloista riippuvainen eliölajisto on uhanalaistunut metsänhoidollisten kulotusten vähentyessä merkittävästi ja luonnonpaloja estävän hyvän palontorjunnan seurauksena. Palanut ja hiiltynyt puuaines on rakennepiirre, josta useat eliölajit ovat riippuvaisia. Luontotyyppien uhanalaistumisselvityksissä on myös suositeltu kulotusta keinona erityisesti nuorten metsien tilan parantamiseksi sekä rehevöitymisen torjumiseksi kuivissa ja karuissa metsissä.

Tampereen kaupungin omistamissa metsissä on kulotettu viimeksi Pirttijärven läheisyydessä uudistushakkuualueella 1990-luvun alussa. Kohde oli kulotukseen erinomaisesti soveltuva mm. sopivan kasvupaikan, veden läheisyyden, suotuisten maaston muotojen ja tiestöön rajautumisen sekä vähäisten riskitekijöiden takia. Kulotuskohteen valinnassa tuleekin ottaa huomioon useita tekijöitä ja reunaehtoja. Kulotus ei esimerkiksi sovellu kostealle tai rehevälle kasvupaikalle, eikä kulotusalueella saa sijaita uhanalaisen lajin kuten liito-oravan tai lahokaviosammaleen elinympäristöä eikä arvokasta luontokohdetta. Maisematasolla poltoissa tulisi myös olla alueellista ja ajallista jatkuvuutta.

Potentiaalisten kohteiden kartoittamisen jälkeen kulotettaville kohteille valmistellaan kulotuksen toteutussuunnitelmat, joiden laatiminen vaatii erityisosaamista. Toteutussuunnittelu sisältää esimerkiksi hakkuun toteutuksen, kulotusalueen valmistelevat työt sekä varsinaisen polton toteutuksen suunnittelun turvallisuussuunnitelmineen. Kulotuksen toteutukseen tarvittavaa osaamista ja kalustoa on saatavilla rajoitetusti. Toteutuskustannukset ovat myös korkeat, erityisesti pienten kohteiden hehtaarikohtaiset toteutuskulut nousevat huomattaviksi. Kulotuksen toteutuksessa voidaan toisaalta hyödyntää vapaaehtoistyötä.

Kulotus on haasteista huolimatta nostettu keinovalikoimaan luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi Metsien hoidon toimintamalli 2021-2030 luonnoksessa seuraavasti: ”Luontotyyppien hoitoa toteutetaan aktiivisesti mm. hoitamalla jalopuumetsiä, lehtoja ja paahderinteitä, ennallistamalla soita sekä hoitamalla metsäisiä perinnebiotooppeja. Lisäksi toteutetaan metsän- ja luonnonhoidollisia kulotuksia. Luontotyyppien hoito ja kulotusten toteutus suunnitellaan v. 2022-2026. Toimenpiteiden kohdentamisessa hyödynnetään paikkatietoanalyysia, jossa tunnistetaan ekologisen verkoston toimivuuden parantamiseksi mm. luontotyyppien hoitotarpeita maisematasolla. Toimenpiteet toteutetaan suunnitelmien valmistumisen edetessä.” Metsän- ja luonnonhoidollisten kulotuskohteiden kartoituksessa ovat lähtökohtana mm. edellä esitetyt tekijät ja reunaehdot. Kulotuksessa tavoitteena on monimuotoisuuden parantaminen, joten toteutuksessa säästöpuustoa jätetään kohteille huomattavasti tavanomaista enemmän.

Vastaava tavoite on kirjattu myös kaupungin Luonnon monimuotoisuusohjelma 2021-2030 -luonnokseen, jossa esitetään ennallistavien ja luontoarvoja lisäävien toimenpiteiden kuten kulotuksen kohdentamista selvitysten perusteella tunnistetuille luontotyypeille.

Luonnonsuojelualueilla voidaan toteuttaa toimenpiteitä Ely-keskuksen vahvistaman hoito- ja käyttösuunnitelman tai erillissuunnitelman mukaan. Kintulammin luonnonsuojelualueelle on alustavasti suunniteltu muutaman hehtaarin laajuista ennallistamispolttoa Vattulan säästömetsän itäpuolelle. Ennallistamispoltossa kulotettavalle alueelle jätetään puustoa enemmän kuin luonnonhoidolliselle kulotuskohteelle. Vattulanmaalla on kulotettu 1950-luvun alussa, jolloin poltto onnistui yli odotusten ja paloalue laajentui alkuperäisestä. Kintulammin hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ilkka Porttikiven valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ilkka Porttikiven valtuustoaloite sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Ilkka Porttikiven valtuustoaloite sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ilkka Porttikivi, Anne J Tuominen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)