Kaupunginvaltuusto, kokous 22.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 212 Valtuustoaloite tulentekopaikoista Hervannan ulkoilualueille – Milka Hanhela ym. 

TRE:4673/10.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuominen Anne, Metsätalouspäällikkö, Anne.J.Tuominen@tampere.fi

Perustelut

Milka Hanhela ja 20 muuta valtuutettua esittävät 14.6.2021 valtuustoaloitteessaan, että kaupunki rakentaa turvallisia tulentekopaikkoja Suolijärven, Särkijärven ja Vuoreksen ulkoilureittien yhteyteen, sekä ohjeistaa alueella liikkuvia retkeilijöitä paloturvallisuudesta ja tulipaikkojen käytöstä luvattomien nuotiopaikkojen syntymisen ja maastopaloriskin ehkäisemiseksi. Aloitteessa toivotaan lisäksi, että kaupunki kiinnittää tulentekopaikkoihin huomiota muillakin Tampereen merkittävillä lähimetsäalueilla.

Retkeilypalveluiden järjestämisvastuu on ollut kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmällä vuoden 2021 alusta lähtien. Aiemmin liikunta- ja nuorisopalvelut vastasi Kintulammin retkeilyalueesta ja Niihaman majasta. Muita yksittäisiä retkeilytoimintoja hoidettiin satunnaisesti eri palveluryhmien toimesta, eikä palvelun järjestäminen ollut tavoitteellista. Palvelulta puuttui kokonaisvastuutus.

Tampereen retkeilypalveluita onkin ryhdytty toteuttamaan kantakaupungin asemakaavattomilla alueilla suunnitellusti vasta tänä vuonna Retkeilyn kehitysohjelman 2021-2025 mukaisesti. Kehitysohjelmaan on kirjattu palvelun kehittämisen päätavoitteet ja yleislinjaukset sekä esitetty kehitettävät retkeilykohteet. Kehitysohjelmassa on lisäksi varaus muiden kaupunkikohteiden toteutukseen, millä tarkoitetaan valtuustoaloitteessakin mainittuja kantakaupungin asemakaavattomia lähivirkistysalueita.

Korona-aikana luonnossa liikkuminen on ollut voimakasta ja retkeilypalveluiden käyttö vilkasta. On kuitenkin tarpeellista seurata palveluiden käyttöä myös koronan jälkeisenä aikana. Ja seurata lisäksi, vastaako uusien kohteiden ja suunnitelmissa olevien kohteiden toteutus asukkaiden ja matkailijoiden palvelutarpeeseen. Palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitetään retkeilykohteiden toteutus perustuen säännölliseen arviointiin kehitysohjelman linjausten mukaisesti.

Hervannan-Vuoreksen alueelle on valmistumassa Hervantajärven retkeilyalue uusine tulentekopaikkoineen syksyn aikana. Lisäksi Suolijärven ja Särkijärven välisen Suoliojan varteen on syksyn aikana tulossa yksi virallinen tulentekopaikka. Kohde toteutetaan ainakin aluksi ilman puuhuoltoa ja liiteriä. Särkijärven ympäristön retkeilyreittitarpeita on tarkasteltu yleiskaavoituksen yhteydessä. Reitistön toteutussuunnittelu on tavoite käynnistää vuonna 2022. Tässä tarkastelussa arvioidaan myös taukopaikka- ja tulentekopaikkatarpeet ja esimerkiksi melonnan rantautumispaikkatarpeet.

Uusia tulentekopaikkoja on rakentumassa monille lähivirkistysalueille tämän syksyn ja tulevan talven kuluessa. Kauppi-Niihaman alueelle on tulossa kolme uutta tulentekopaikkaa, joiden yhteydessä on liiteri ja melonnan rantautumispaikka. Myös Hangaslahteen ja Reuharinniemeen sijoitetaan vastaavat rakenteet. Pyhäjärven Lehtisaareen ja Saunasaareen perustetaan melonnan rantautumispaikkojen yhteyteen tulentekopaikat puuhuoltoineen.

Epäviralliset tulentekopaikat poistetaan kohteiden uudistustöiden yhteydessä. Esimerkiksi Hervantajärven retkeilyalueen parannustöiden yhteydessä maastosta poistetaan tiedossa olevat epäviralliset nuotiopaikat. 

Kaupungin verkkosivuilla on retkeilyohjeet ja mm. Kintulammin verkkosivuilla on ohjeistus avotulen pidosta. Retkeilyalueilla liikkuvia opastetaan maastossa opastauluilla. Retkeilypalveluiden viestintää ja tiedotusta, mm. valtuustoaloitteessa esitetyistä seikoista, on kuitenkin tarpeen tehdä aktiivisesti ja viestinnässä on tältä osin kehittämistarvetta. Tarve on kirjattu myös kehitysohjelmaan. Viestintää kehitetään kokonaisvaltaisesti vuonna 2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Milka Hanhelan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Milka Hanhelan ym. valtuustoaloite sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Milka Hanhelan ym. valtuustoaloite sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Milka Hanhela, Anne J Tuominen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)