Kaupunginvaltuusto, kokous 22.4.2024

§ 64 Asemakaava nro 8969, Sarankulma, Naistenmatkantie 

TRE:3574/10.02.01/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 30.11.2023 päivätyn ja 15.1.2024 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8969. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

Kaavaan liittyvät selvitykset ja muita lisätietoja osoitteesta: www.tampere.fi/kaavat/8969 
Diaarinumero: TRE:3574/10.02.01/2023
Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila 

Lähes pelkästään Pirkkalan puolella sijaitseva liikenneväylä (Naistenmatkantie) on jo kaavoitettu Pirkkalan puolella kaduksi ja siirretty 15.11.2023 MRL:n 86a § mukaisella kadunpitopäätöksellä valtiolta Pirkkalan kunnan omistukseen. Tämän vireilläolevan asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tampereen puoleisen maantiejakson numero 3022 (Naistenmatkantie) muutos kaduksi ja valtion omistaman kiinteistön 837-895-2-8 siirto kaupungin hallintaan samalla MRL:n mukaisella menettelyllä kuin vastaavasti Pirkkalan kunnan puoleisella Naistenmatkantien osuudella on jo toimittu. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuva yhtenäinen katualue nimetään Naistenmatkantieksi, joka jatkuu Pirkkalan puolella samannimisenä katualueena.

Asemakaavan tavoitteena on myös mahdollistaa Toivionkadun ylittävän suojatien ja suunnittelualueen jalankulku- ja pyöräilyväylän yhtymäkohdassa nykyisen ahtaan väylänosan laajentaminen sen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tulevaisuuden mahdolliset katutilan muutostyöt huomioiden asemakaavan tavoite on turvata suunnittelualueen yhteys kantakaupungin viherrakennekokonaisuuteen säilyttämällä suunnittelualueen itä- ja länsirajan nykyinen vehreys ja latvuspeitteisyys. Lisäksi alueen länsireunalla kulkeva, Härmälänojaan laskeva hulevesioja on tavoitteena säilyttää avoimena sen mahdollisesta siirrosta huolimatta. 

Lausunnot

Pirkkalan kunta

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

 Asemakaavaehdotus nro 8969 (päivätty 30.11.2023, tarkistettu 15.1.2024) hyväksytään asetettavaksi julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

 Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 30.11.2023 päivätyn ja 15.1.2024 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8969. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

Kaavaan liittyvää tietoa osoitteesta www.tampere.fi/kaavat/8969. 

Diaarinumero: TRE:3574/10.02.01/2023

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1.2.-4.3.2024. Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja tai muistutuksia. Pirkanmaan ELY-keskukselta saadussa palautteessa esitettiin toive asemakaavan pikaisesta käsittelystä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8969 (päivätty 30.11.2023, tarkistettu 15.1.2024) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Pirkkalan kunta on kaavoittanut kaduksi lähes kokonaan Pirkkalan puolella sijaitsevan liikenneväylän (Naistenmatkantie), ja katu on siirretty MRL:n 86a § mukaisella kadunpitopäätöksellä valtiolta kunnalle. Tällä asemakaavalla muutetaan Tampereen puoleinen maantiejakso numero 3022 (Naistenmatkantie) kaduksi ja mahdollistetaan valtion omistaman kiinteistön 837-895-2-8 siirto kaupungin hallintaan. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuva yhtenäinen katualue nimetään Naistenmatkantieksi, joka jatkuu Pirkkalan puolella samannimisenä katualueena. Asemakaavalla parannetaan lisäksi liikenneturvallisuutta ja turvataan suunnittelualueen yhteys kantakaupungin viherrakennekokonaisuuteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8969 (päivätty 30.11.2023, tarkistettu 15.1.2024) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila,​ puh. 041 730 4636,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8969 (päivätty 30.11.2023, tarkistettu 15.1.2024) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkkalan kunta, Ari Kilpi, Kimmo Myllynen, Jouni Sivenius, asemakaavaavustajat@tampere.fi, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.