Kaupunginvaltuusto, kokous 22.4.2024

§ 60 Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen 

TRE:456/00.01.01/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Klami Laura, Lakiasiainjohtaja, laura.klami@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 19.2.2024.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Tampereen kaupungin, Kangasalan kaupungin, Lempäälän kunnan, Nokian kaupungin, Oriveden kaupungin, Pirkkalan kunnan, Vesilahden kunnan, Ylöjärven kaupungin, Akaan kaupungin, Juupajoen kunnan, Kuhmoisten kunnan, Pälkäneen kunnan, Ruoveden kunnan, Urjalan kunnan ja Virtain kaupungin valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen yhteisestä toimielimestä julkisten työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa. Valkeakosken kaupungin vastuu työvoimapalveluiden järjestämisestä ja muista työvoimaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä on siirretty Tampereen kaupungille valtioneuvoston päätöksellä 22.2.2024. Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Kuntalain mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaosto. Työllisyysjaosto on tarpeen muodostaa valmistelemaan viranomaistehtävän järjestämisvastuun siirtoa. Jaosto käyttää vuonna 2024 päätösvaltaa kuntalain, yhteistoimintasopimuksen ja Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaisesti muissa kuin julkisten työvoimapalveluiden viranomaistehtäviä koskevissa asioissa. Hallintosääntöä on tarpeen muuttaa 21 §:n osalta vielä 1.1.2025 alkaen, kun kokeilulain mukainen elinvoima- ja osaamislautakunnan toimivalta lakkaa.

Kaupunginhallituksen otto-oikeutta on rajoitettu kuntien yhteistoimintasopimuksissa. Aikaisemmin vain joukkoliikennelautakunnan päätösten otto-oikeuden rajoitus on ollut 29 §:ssä. Selvyyden vuoksi myös muiden yhteistoimintatoimielinten päätösten otto-oikeutta koskevat rajoitukset tulee kirjata 29 §:ään.

Sara Hildenin taidemuseon johtosääntöä on tarpeen päivittää sivistyspalvelujen palvelualueella muuttuneiden organisaationimien vuoksi. Johtosääntöä tulee päivittää vastaamaan muualle hallintosääntöön aiemmin päivitettyjä sanamuotoja, mm. palvelu- ja vuosisuunnitelmaa, henkilöstöasioita, läsnäolo- ja puheoikeutta sekä asiakirjojen allekirjoittamista. Vahingonkorvauksista päättämiselle tulee asettaa muuta hallintosääntöä vastaavat euromääräiset rajat sekä johtokunnalle että museonjohtajalle. Taidemuseon johtajan kelpoisuusvaatimukset tulee päivittää nykyisiä tutkintoja vastaavaksi siten, että kelpoisuusvaatimuksena tutkinnon osalta on filosofian maisterin tutkinto ja syventävät opinnot taidehistoriassa.

Hallintosäännön muuttaminen kuuluu kuntalain mukaan valtuuston toimivaltaan.

Lausunnot

Sara Hildénin Säätiön asiamies Ilkka Syrjänen 28.3.2024:

Sara Hildénin Säätiön asiamiehenä olen tutustunut minulle toimitettuun Tampereen kaupungin päivittämään Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön. En näe kirjatuissa päivityksissä muutoksia, jotka olisivat ristiriidassa Sara Hildénin Säätiön ja Tampereen kaupungin välisen alkuperäisen sopimuksen sisällön kanssa tai muuttaisivat sitä.

Myös 6 §:n taidemuseon johtajan kelpoisuusvaatimukset vastaavat päivitettyinä sopimuksen alkuperäistä sisältöä ja tarkoitusta. Nykyisen johtosäännön teksti on peräisin Sara Hildénin Säätiön ja Tampereen kaupungin vuoden 1975 sopimuksen kohdasta 12. ja vuoden 1978 sopimuksen kohdasta 2. Aiemman päivityksen yhteydessä filosofian kandidaatti on muutettu filosofian maisteriksi. Sopimustekstin laatimisessa ja aiemmassa päivityksessä kyse on ollut perehtyneisyydestä taidehistoriaan ja näin ollen opintojen laajuudesta, ei yliopistollisen arvosanan laadusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 19.2.2024 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön ja Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön hyväksytään liitteiden mukaiset muutokset.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.5.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Klami Laura, Lakiasiainjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava juristi Riikka Viitaniemi, puh. 050 526 3225 ja juristi Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 19.2.2024 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön ja Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön hyväksytään liitteiden mukaiset muutokset.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.5.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitos

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.