Kaupunginvaltuusto, kokous 22.4.2024

§ 62 Tavase Oy:n toiminnan lopettaminen 

TRE:7870/11.03.00/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Tavase Oy on usean kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on ollut Kangasalan ja Pälkäneen alueille sijoittuvan tekopohjavesilaitoksen suunnittelu. Yhtiön omistavat Tampere 79,4 prosenttia sekä Akaa, Kangasala, Lempäälä ja Vesilahti yhteensä 20,6 prosenttia. Yhtiö oli saanut vesilain mukaiset luvat tekopohjavesihankkeelle, mutta päätöksestä haettiin valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja päätös annettiin tiedoksi 28.3.2024. Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt Tavase Oy:n hakeman vesilain mukaisen luvan kokonaisuudessaan. Liitteenä on korkeimman hallinto-oikeuden 28.3.2024 antama ratkaisu Tavase Oy:n tekopohjavesilaitosta koskevassa asiassa.

Tampereella on viimeisten parin vuoden aikana selvitetty vedenhankinnan pitkän aikavälin vaihtoehtoja, lähinnä vertailtu tekopohjavesihanketta ja Ruskon pintavesilaitoksen uudistamista. Tuorein päätös asiassa on kaupunginhallituksen konsernijaostosta 19.9.2023 § 77. Päätöksessä ja sen liitteissä on kuvattu tehtyjä selvityksiä ja tuloksia laajasti. Konsernijaosto esittää päätöksessään 1) että tekopohjavesihankkeen toteuttamisnäkymät ovat kokonaisarvioinnin valossa niin heikot, että hankkeen valmistelu on syytä lopettaa, 2) esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi, että kaupunki käynnistää yhdessä muiden Tavase Oy:n osakkaiden kanssa neuvottelut, joiden tarkoituksena on yhtiön purkaminen tai toimialan muuttaminen ja 3) jotta varmistetaan puhtaan veden riittävä saatavuus tulevaisuudessakin, jatketaan vaihtoehtojen tutkimista lähtökohtaisesti Ruskon vedenottolaitoksen saneerauksen ja uuden laitoksen rakentamisen välillä. Hankkeen valmisteluvastuu siirretään Tampereen Vesi Oy:lle. Selvitetään yhdessä Tampereen Vesi Oy:n ja naapurikuntien kanssa pintavesilaitoksen toteutusmahdollisuutta yhtiömuodossa.

Konsernijaoston päätöksen jälkeen on käyty neuvotteluita ja kuultu muiden osakaskuntien näkemyksiä tilanteesta. Myös heidän näkemyksensä ovat kriittisiä tekopohjavesihankkeen toteutukselle. Tavase Oy:n osakkaat ovat kokoontuneet 13.10.2023 neuvottelemaan tilanteesta. Kangasalan kanta mukailee konsernijaoston päätöstä ja Kangasala haluaa olla jatkossakin mukana keskusteluissa vesihuollon kehittämisestä muun kuin tekopohjaveden osalta. Lempäälä ja Vesilahti tekevät vedenhankinnassaan yhteistyötä, eikä Lempäälä halua sulkea mitään vaihtoehtoja pois ja yhteistyölle kaupunkiseudulla toivotaan jatkoa. Akaa noudattelee samaa linjaa kuin Lempäälä ja ne ovat molemmat sitoutuneet Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:öön. Akaan varavesijärjestelmän kehittämisessä suunta on Tampereen kaupunkiseutu.

Tähän mennessä Tavase Oy:n vetämän hankkeen valmisteluun on yhteensä käytetty rahaa osakkaiden sijoittaman oman pääoman muodossa 3,67 milj. euroa ja velan muodossa 6,31 milj. euroa. Tampere on alaskirjannut kirjanpidossaan koko oman osuutensa 2,91 milj. euroa oman pääoman sijoituksista sekä 5,89 milj. euron osuuden lainasaatavasta. Uusimpia 0,42 milj euron suuruisia lainasaamisia ei ole kirjattu alas, koska hankkeen lupaprosessissa tapahtui edistymistä. Asia on keskusteltu myös tilintarkastajan kanssa. Tavase Oy:n toiminnan lopettamisen myötä muodostuu Tampereen kokonaistappioksi oman pääoman sijoituksista 2,91 milj euroa ja lainasaamisista 4,45 milj euroa, eli yhteensä 7,36 milj. euroa. Tämä summa sisältää myös Tampereen osuuden (79,4 %) uusimmista 0,42 milj. euron suuruisista lainasaamisista. Vastaavasti muiden osakkaiden yhteenlaskettu kokonaistappio tulee olemaan 2,62 milj. euroa. Summat saattavat kasvaa jonkin verran myöhemmin, sillä tekopohjavesihankkeen tutkimusvaiheen laitteistojen purkaminen ja hallinto aiheuttavat vielä kustannuksia.

On selkeintä, että Tampereen kaupunki Tavase Oy:n suurimpana osakkaana käynnistää neuvottelut muiden osakkaiden kanssa osakassopimuksen ja osakeyhtiölain mukaisesta menettelystä yhtiön purkamiseksi. Yhtiön purku toteutetaan vapaaehtoisesti joko selvitysmenettelyn tai konkurssin kautta. Samassa yhteydessä sovitaan osakassopimuksen hengen mukaisesti niistä osuuksista Tampereen kaupungin Tavase Oy:lle myöntämistä lainoista, jotka Tampere laskuttaa muilta osakkailta. Vuonna 2017 osakkaiden kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti noin 5,76 milj. euron osuus lainoista on jo tasattu ja maksettu, joten sovittavaa on tällä hetkellä vielä noin 0,55 milj. euroa.

Tavase Oy:lle on kertynyt kumulatiivisia tappioita toiminnan aikana noin 1,75 milj. euroa, mikä summa voisi periaatteessa olla hyödynnettävissä verotuksellisesti jossain muussa liiketoiminnassa. TVL 122 §:n mukaan tappiot voi olla mahdollista vähentää tulevaisuudessa, mikäli alle puolet yhtiön osakkeista vaihtaa omistajaa. Käytännössä siis Tampereen kaupunki saattaisi kyetä tappiot hyödyntämään, jos se hankkisi muiden osakkaiden omistamat osakkeet ja päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen ja toiminnan johonkin muuhun tarkoitukseen. Omistajaohjauksen suosituksen mukaan on kuitenkin selkeintä purkaa yhtiö. Jotta yhtiötä voitaisiin järkevästi hyödyntää muussa liiketoiminnassa, tulisi myös yhtiön velat antaa anteeksi ja saattaa tase näin puhtaaksi uudelle toiminnalle. Tällaisiin lainajärjestelyihin liittyy kuitenkin huomattava riski siitä, että laina-akordi katsottaisiin yhtiössä veronalaiseksi tuloksi, mistä syystä se ei ole suositeltava etenemismalli. 

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toiminta päättyi vuoteen 2023 ja toimintaa jatkoi Tampereen Vesi Oy vuoden 2024 alusta. Konsernijaoston linjauksen mukaisesti tulevaisuuden vedenhankinnan turvaaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa Tampereen Vesi Oy:n toimesta ja mahdollisesti yhteistyöstä kiinnostuneiden naapurikuntien kanssa. Mikäli Tampereen Vesi Oy:n ja muiden kuntien kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella halutaan myöhemmin toteuttaa yhteinen pintavesilaitos Ruskoon yhtiömuodossa, on se parempi tehdä uuden osakeyhtiön pohjalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Korkeimman hallinto-oikeuden 28.3.2024 antama päätös merkitään tiedoksi.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki esittää Tavase Oy:n muille osakkaille, että tekopohjavesihankkeen valmistelu lopetetaan ja Tavase Oy puretaan osakeyhtiölain mukaisin menettelyin.

Tampereen Vesi Oy:lle annetaan tehtäväksi puhtaan veden saannin turvaaminen ja mahdollisten yhteistyöneuvotteluiden käyminen muiden kuntien kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, ja controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki esittää Tavase Oy:n muille osakkaille, että tekopohjavesihankkeen valmistelu lopetetaan ja Tavase Oy puretaan osakeyhtiölain mukaisin menettelyin.

Tampereen Vesi Oy:lle annetaan tehtäväksi puhtaan veden saannin turvaaminen ja mahdollisten yhteistyöneuvotteluiden käyminen muiden kuntien kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.