Kaupunginvaltuusto, kokous 22.4.2024

§ 63 Tontin 837-125-1665-4 myyminen 

TRE:1357/02.06.02/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja, Anna-Kaisa.Heinamaki@tampere.fi

Perustelut

Nekalan alueelle laadittiin 14.6.2023 voimaan tullut asemakaavamuutos nro 8786 kaupungin kiinteistötoimen ja Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta. Asemakaavalla mahdollistetaan poliisin uusien toimitilojen toteuttaminen alueelle osoitteeseen Viinikankatu 44. Asemakaavassa tarkoitukseen on osoitettu tontti 837-125-1665-4, jonka pinta-ala on 44774 m2 ja se on asemakaavassa osoitettu YHT-2 -merkinnällä (hallinto- ja virastorakennusten sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue). Tontin rakennusoikeus on 19 000 k-m2 + at7000 k-m2. Merkintä at7000 osoittaa autosuoja- ja taloustilojen rakennusoikeuden.

Alueella on aiemmin harjoitettu kaupungin varikko- ja varastointitoimintaa. Kaavamuutoksen yhteydessä ja rakentamiseen liittyvän suunnittelun valmistelussa tontin maaperää on tutkittu kattavasti. Tutkimuksien perusteella alueella on todettu pilaantunutta maata ja jätejakeita täyttömaassa. Osapuolten kesken on kauppakirjassa sovittu kaupungin vastuusta jätejakeiden ja pilaantuneisuuden aiheuttamista normaaliin maanrakentamiseen nähden ylimääräisistä kustannuksista.

Tontista on teetetty Newsec Advisory Finland Oy:llä auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) arviolausunto, jonka mukainen tontin myyntihinta on 2 820 000 euroa.

Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, on ilmaissut halukkuutensa ostaa tontti.

Tontista on laadittu liitteen mukainen ehdollinen 27.3.2024 osapuolten kesken allekirjoitettu kauppakirja.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki myy Suomen valtiolle, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (y-tunnus 1503388-4), tontin 837-125-1665-4. Kauppahinta on 2 820 000 euroa.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 27.3.2024 allekirjoitettu ehdollinen tonttia 837-125-1665-4 koskeva kauppakirja hyväksytään.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasianjohtaja Laura Klami, puh.040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki myy Suomen valtiolle, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (y-tunnus 1503388-4), tontin 837-125-1665-4. Kauppahinta on 2 820 000 euroa.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 27.3.2024 allekirjoitettu ehdollinen tonttia 837-125-1665-4 koskeva kauppakirja hyväksytään.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt, kitiatalous, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Satu Jauhiainen, Pasi Kamppari, Kirsi Grönberg

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.