Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 136 Ranta-asemakaava Kaustaranjärvi, koskee osin tilaa 837-709-4-2, kaava nro 8795 

TRE:6158/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 7.9.2020 päivätyn ja 15.2.2021 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8795.

Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8795

Diaarinumero: TRE:6158/10.02.01/2019

Kaavan laatija: Suunnittelemo Oy, arkkitehti Petra Pammo

TIIVISTELMÄ

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee noin 12 km pohjoiseen Terälahdesta. Tampereen keskustaan on maanteitse matkaa noin 50 kilometriä ja linnuntietä noin 30 kilometriä.

Kaustaran tilan pinta-ala on noin 36 ha ja se on rekisteröity vuonna 1922. Tilalla on rantaviivaa yhteensä 540 metriä.

Kaavan tavoitteet 

Ranta-asemakaavan hakijan tavoitteena on muuttaa nykyinen rantasaunan rakennuspaikka omaksi lomarakennuspaikaksi, joka sisältää saunarakennuksen laajentamisen lomarakennukseksi sekä uuden saunan rakentamisen. Kaustaran tilan 709-4-2 talouskeskuksen rakennusoikeutta lisätään, ja muodostetaan talouskeskukselle uusi rantasaunapaikka.

Tilalle haettiin poikkeuslupaa rannalla sijaitsevan saunan laajentamiseksi ja uuden lomarakennuksen rakentamiseksi. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi hakemuksen kokouksessaan vuonna 2017, mutta naapurin valituksen kautta päätös kumottiin hallinto-oikeudessa kesällä 2018. Hallinto-oikeus katsoi, että uudisrakentaminen tulee ratkaista ranta-asemakaavalla.

Ranta-asemakaavalla on tarkoitus tutkia mahdollisuutta rakennusoikeuden lisäämiseen talouskeskuksen rakennuspaikalle sekä saada uusi rakennuspaikka rantaviivan tuntumaan rantasaunaa varten. Talouskeskuksen rakennusoikeuden määrä vastaa tällöin rakennusjärjestyksessä sallittua rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuden määrää 500 m2. Olemassa oleva rantasaunan rakennuspaikka muutetaan lomarakennuspaikaksi ja lisätään sen rakennusoikeutta vastaamaan hakijan poikkeuslupahakemuksen toimenpidettä.

Tällä hetkellä rantayleiskaavan mitoitusperiaatteiden mukaisesti Kaustaran tilan rantaosuudelle on rakennusoikeutta 1,34 loma-asuntoyksikköä ja näin ollen tavoitteena on saada uusi lomarakennuspaikka osoitettua Kaustaranjärven pohjoispuolelle olemassa olevan saunan paikalle.

Uuden lomarakennuspaikan ja Kaustaran tilan rantasaunan käyttötarkoitukset ovat hakijan omaa loma-asumista sekä pienimuotoista vuokraustoimintaa ulkopuolisille, mikä toimii lisäelinkeinona Kaustaran tilan maatalouden tukemiseen.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen ranta-asemakaavan laadinnasta on tehnyt alueen maanomistaja.

Ranta-asemakaava tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 17.9.-8.10.2020. Aineisto lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille.

Valmisteluaineistosta saatiin 4 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Lausunnon kaavaluonnoksesta jättivät Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu sekä viheralueet ja hulevedet -yksikkö.

Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnossa ja saaduissa mielipiteissä korostuivat rakennusoikeuden määrä sekä rakennuspaikkojen lukumäärä. Myös luontoselvityksen laatua arvosteltiin. Lausunnoista ja mielipiteistä on tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi.

Ely-keskus ei hyväksynyt kaavaratkaisua, koska se poikkeaa voimassa olevasta rantayleiskaavasta. Rantaan tukeutuvien lomarakennuspaikkojen määrää on vähennettävä. Kaavaehdotusta muutettiin maanomistajan aloitteesta. Luonnoksessa esitettyjen kahden lomarakennuspaikan sijaan rantaan esitetään yksi uusi lomarakennuspaikka sekä maatilan talouskeskuksen saunarakennus. Maatilan talouskeskuksen yhteyteen on perinteisesti annettu rakentaa yksi saunarakennus, vaikkei sitä kaavaan ole merkittykään. Kokonaisrakennusoikeutta vähennettiin luonnoksen 875 m2:stä 615 m2:iin. Kaavaselostuksessa on esitetty mitoituslaskennat, jonka mukaan nyt esitetty ratkaisu on puollettavissa. Luontoselvitys on tarkistettu kaupungin biologilla. Luontoarvojen puolesta ei ole rajoitteita esitetylle rakentamiselle. Alueelle on myös tehty arkeologinen inventointi, jonka tuloksena ei paikannettu muinaisjäännöskohteita.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava koostuu talouskeskuksen korttelialueesta AM, loma-asuntojen korttelialueesta RA, tiealueesta sekä maa- ja metsätalousalueesta.

Ranta-asemakaavalla on osoitettu kerrosalaa yhteensä 615 m2, joka on jaettu kahdelle rakennuspaikalle, joista maatilan talouskeskukselle 460 m2 ja sen rakentamattomalle rannalle 40 m2 (saunarakennus). Uudelle ja osittain rakennetulle lomarakennuspaikalle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 115 m2. Rakentamatonta rantaviivaa jää yhteensä noin 420 m.

Ranta-asemakaavan toteuttaminen

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan toteutumista.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävillä olon aikana lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta sekä Pirkamaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Ranta-asemakaavaehdotus nro 8795 (päivätty 7.9.2020, tarkistettu 15.2.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 17.9.2020 päivätyn ja 15.2.2021 sekä 21.6.2021 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8795.

Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8795

Diaarinumero: TRE:6158/10.02.01/2019

Kaavan laatija: Suunnittelemo Oy, arkkitehti Petra Pammo

Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 25.2.-29.3.2021. Ehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa (ely-keskus ja maakuntamuseo) sekä yksi muistutus. Palautteen pohjalta suojeltavan alueen osa-aluemerkintää täydennettiin määräyksellä sekä saunan rakennusalaa muutettiin AM-korttelialueelta M-alueelle. Lausunnoista ja muistutuksesta on tehty vastineet ja ne ovat kaavan liitteenä.

Ranta-​asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-​asemakaavan toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Kaustaran ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 17.9.2020, tarkistettu 15.2.2021 ja 21.6.2021) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kaustaran ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 17.9.2020, tarkistettu 15.2.2021 ja 21.6.2021) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Kaustaran ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 17.9.2020, tarkistettu 15.2.2021 ja 21.6.2021) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, milla@suunnittelemo.fi, elina@suunnittelemo.fi, petra@suunnittelemo.fi, muistutuksen jättäjä 1 kpl 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.