Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 135 Tontin 837-116-562-5 myynti S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahastolle 

TRE:3668/02.06.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki, Pohjola Rakennus Oy Suomi (Pohjola) ja YIT Suomi Oy (YIT) toteuttavat yhdessä Tammelan Stadion -hankkeen. Hanke toteutetaan integroituna projektitoimituksena (IPT-hanke) osapuolten 9.3.2021 tekemän IPT-sopimuksen mukaisesti.

IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki myy alatilan ja asuinkiinteistöjen rakentamiseen tarkoitetut ja tätä varten muodostetut kiinteistöt Pohjolalle ja YIT:lle tai heidän osoittamilleen ostajille. Kaupunki on teettänyt IPT sopimuksen edellyttämällä tavalla kiinteistöistä arvonmäärityksen kahdella auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla 2020. Arviokirjat on päivitetty tonttien rekisteröinnin jälkeen huhti- ja toukokuussa 2021. IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki, Pohjola ja YIT ovat sopineet tarkemmin kiinteistökaupan ehdoista kehitysvaiheen toteutussuunnittelun aikana siten, että osapuolet tai määräämänsä voivat allekirjoittaa kauppakirjat samalla, kun osapuolet päättävät IPT sopimuksen mukaisen kehitysvaiheen päättämisestä ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Tämä kiinteistökauppaa koskeva esisopimus koskee yhtä seitsemästä IPT- ja allianssihanketta toteuttavasta kauppakirjasta.

Kiinteistön 837-116-562-5 myyntiä koskeva esisopimus ja siihen liittyvä kauppakirja YIT Suomi Oy:n kanssa esitetään hyväksyttäväksi. Tontti sijaitsee Kalevan Puistotien puolella ja sille toteutetaan pääasiassa asumista. Päivitettyihin arviokirjoihin perustuen tontin kauppahinnaksi esitetään 2 400 000 euroa. Esisopimuksen ehtojen täytyttyä, kaupunki päätöksellään hyväksyy lopullisen kauppakirjan, jossa on yksilöity YIT Suomi Oy:n määräämä ostaja.

Ostaja ja kiinteistötoimi yhdessä kaupungin lakiyksikön kanssa ovat laatineet liitteenä olevan kaupungin ja YIT Suomi Oy:n, välisen 27.5.2021 allekirjoitetun ehdollisen kiinteistön kauppaa 837-116-562-5 koskevan esisopimuksen ja kauppakirjan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tontin 837-116-562-5 hinta on 2 400 000 euroa.

Liitteenä oleva, tonttia 837-116-562-5 koskeva, kaupungin ja YIT Suomi Oy:n, välinen 27.5.2021 allekirjoitettu ehdollinen esisopimus ja kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki, Pohjola Rakennus Oy Suomi (Pohjola) ja YIT Suomi Oy (YIT) toteuttavat yhdessä Tammelan Stadion -hankkeen. Hanke toteutetaan integroituna projektitoimituksena (IPT-hanke) osapuolten 9.3.2021 tekemän IPT-sopimuksen mukaisesti.

IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki myy alatilan ja asuinkiinteistöjen rakentamiseen tarkoitetut ja tätä varten muodostetut kiinteistöt Pohjolalle ja YIT:lle tai heidän osoittamilleen ostajille. Kaupunki on teettänyt IPT sopimuksen edellyttämällä tavalla kiinteistöistä arvonmäärityksen kahdella auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla 2020. Arviokirjat on päivitetty tonttien rekisteröinnin jälkeen huhti- ja toukokuussa 2021. IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki, Pohjola ja YIT ovat sopineet tarkemmin kiinteistökaupan ehdoista kehitysvaiheen toteutussuunnittelun aikana siten, että osapuolet tai määräämänsä voivat allekirjoittaa kauppakirjat samalla, kun osapuolet päättävät IPT sopimuksen mukaisen kehitysvaiheen päättämisestä ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Tämä kiinteistökauppaa koskeva kauppakirja koskee yhtä seitsemästä IPT- ja allianssihanketta toteuttavasta kauppakirjasta. Kiinteistö 837-116-562-5  sijaitsee Kalevan Puistotien puolella ja sille toteutetaan pääasiassa asumista. Kiinteistön hinta on 2 400 000 euroa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6. kaupungin ja YIT Suomi Oy:n 27.5.2021 allekirjoitetun ehdollisen kiinteistön kauppaa 837-116-562-5 koskevan esisopimuksen ja kauppakirjan. Lopulliseen kauppakirjaan on esisopimuksen ehtojen mukaisesti yksilöity YIT Suomi Oy:n määräämä ostaja ja ostajan tietojen lisäksi kauppakirjan kohtaa 9. on täsmennetty niin, että rakentamattoman tontin luovutusrajoitusten estämättä YIT voi siirtää tontin kokonaan omistamalleen tai perustamalleen yhtiölle IPT sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kiinteistön 837-116-562-5 myyntiä koskeva kauppakirja S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto ostajana ja YIT Suomi Oy toteuttajana esitetään hyväksyttäväksi. 

Toteuttaja, ostaja ja kiinteistötoimi yhdessä kaupungin lakiyksikön kanssa ovat laatineet liitteenä olevan kaupungin, S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston ja YIT Suomi Oy:n välisen 29.6.2021 allekirjoitetun kiinteistön 837-116-562-5 myyntiä koskevan ehdollisen kauppakirjan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

YIT Suomi Oy:n esittämäksi kaupan ostajaksi hyväksytään S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto.

Liitteenä oleva, tonttia 837-116-562-5 koskeva, kaupungin, S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston ja YIT Suomi Oy:n, välinen 29.6.2021 allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

YIT Suomi Oy:n esittämäksi kaupan ostajaksi hyväksytään S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto.

Liitteenä oleva, tonttia 837-116-562-5 koskeva, kaupungin, S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston ja YIT Suomi Oy:n, välinen 29.6.2021 allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto/Ville Vääränen ja Niklas Sopanen, YIT Suomi Oy/Sami Viitanen ja Janne Korja, Virpi Ekholm, Juha Perämaa, Heli Toukoniemi, Antti Lakka, kitiatalous, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.