Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 137 Valtuustoaloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa – Noora Tapio ym. 

TRE:3319/00.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Perämaa Juha, Lakimies, Juha.Peramaa@tampere.fi
Korhonen Katja, Lakimies, Katja.Korhonen@tampere.fi

Perustelut

Noora Tapion ym. 18.5.2020 päivätyssä valtuustoaloitteessa vaaditaan, että kuntavaalien 2021 äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä alueen nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin. Äänestyspaikkojen sijoittaminen nuorilähtöisesti on konkreettinen teko nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa

Vaalilaissa on ohjeistusta yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista vain hyvin vähän. Oikeusministeriö sen sijaan antaa kunnanhallituksille ohjekirjeen vaalien toimittamisesta ja tämä kirje sisältää yksityiskohtaista ohjeistusta siitä, missä niin ennakkoäänestyksen, kuin vaalipäivänkin, äänestyspaikkojen tulisi sijaita. Lähtökohtana ohjeen mukaan on mahdollisimman pysyvät yleiset ennakkoäänestyspaikat eli niiden olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Näin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät, missä äänestyspaikka on.

Keskusvaalilautakunta pyysi 22.9.2021 asiasta lausuntoa Tampereen kaupungin nuorisovaltuustolta, isoimmilta oppilaskunnilta ja opiskelijayhdistyksiltä, Tampereen kaupungin nuorisopalveluilta ja Tampereen kaupungilta yhteiskunnalliseen toimintaan toiminta-avustusta hakeneilta ja yhteystietonsa antaneilta nuorisoyhdistyksiltä.

Lausuntopyyntöön saatiin neljä vastausta. Vastauksen antoivat Tampereen Vasemmistonuoret, Tampereen ylioppilaskunta, Tampereen nuorisovaltuusto sekä Ohjaamo ja Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelujen yhteisen nuorten kehittäjäryhmä.

Yhtenä näkökulmana lausunnoissa tuli esiin, että äänestyspaikan sijainnilla ei niinkään ole suurta merkitystä, koska osa nuorista eivät tiedä, ketä äänestää ja politiikka ei myöskään kiinnosta niin paljon, että nuori jaksaisi perehtyä ehdokkaisiin. Lausunnoissa tuli esiin myös, että äänestäminen on tuotava lähelle nuoria eli äänestyspaikkojen sijainti sinne missä nuoret ovat. ​Useammassa lausunnossa todettiin, että äänestyspaikkoina toimisivat hyvin esimerkiksi kauppakeskukset, suuremmat kaupat, täysi-ikäisille suunnatut nuorisotilat ja kirjastot. Mahdollisiksi äänestyspaikoiksi nostettiin myös lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Lausunnoissa todettiin myös, että korkeakouluihin (TAMK ja TUNI) on edelleen tärkeää saada äänestyspisteet (kuntavaaleissa 2021 Tampereen yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu ilmoittivat, että ennakkoäänestystä kuntavaaleissa ei voida järjestää Tampereen yliopiston eikä ammattikorkeakoulun tiloissa koronarajoituksista johtuen). 

Neljästä saadusta lausunnosta kolmessa nostettiin Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13 ehdotuksena ennakkoäänestyspaikaksi. Monitoimitalon sijainti perusteltiin keskeiseksi ja käteväksi. Lausunnossa todettiin myös, että lisäksi sen kohderyhmään kuuluu äänestysikäisiä sekä äänestysikää lähestyviä nuoria, mikä edesauttaa vaalien tekemistä tutuksi myös niille nuorille, jotka pääsevät äänestämään vasta seuraavissa vaaleissa.

Kuntavaaleissa 2021 Tampereella oli yhteensä 19 ennakkoäänestyspaikkaa. Uusina ennakkoäänestypaikkoina näistä olivat Tampereen Urheilu- ja Messukeskus, kauppakeskus Duo, kauppakeskus Ratina, kauppakeskus Tullintori sekä Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13. Paikkojen määräämisessä kiinnitettiin huomiota saaduissa lausunnoissa nousseisiin ehdotuksiin nuoria kiinnostavista ennakkoäänestyspaikoista.

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat vakiintuneet ja niissä äänestys on pääosin Tampereen kaupungin koulujen tiloissa.

Uudet ennakkoäänestyspaikat toimivat yleisesti ottaen hyvin. Uusien paikkojen haaste yleisesti on saada äänestäjät löytämään uusi äänestyspaikka. Äänestäjiä kävi uusissa kohteissa odotettu määrä. Monitoimitalosta saadun palautteen mukaan Monitoimitalo oli tunnelmaltaan ja tiloiltaan toimiva ennakkoäänestyspaikka. Useita nuoria äänestäjiä kävi Monitoimitalon henkilökunnan kannustamana etenkin iltaisin äänestämässä. Monitoimitalo toimi myös vaalipäivän äänestyspaikkana. Kauppakeskukset Duo, Ratina ja Tullintori koettiin toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi. Saadun palautteen perusteella äänestäjät kokivat paikat helpoiksi, koska äänestäminen hoitui samalla, kun hoiti muita asioita. Kauppakeskuksissa äänestäjien ikähaarukka vaihteli ja myös nuorisoa kävi äänestämässä. 

Liitteenä on yhteenveto kävijämääristä Tampereen kaupungin eri ennakkoäänestyspaikoissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Korhonen Katja, Lakimies, Katja.Korhonen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Noora Tapion ym. valtuustoaloite merkitään tiedoksi.

Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan 21.6.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Noora Tapion ym. valtuustoaloite sekä keskusvaalilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri Katja Korhonen, puh. 040 128 6993, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Noora Tapion ym. valtuustoaloite sekä keskusvaalilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)