Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 111 Asemakaava nro 8603, Hervanta, pohjoisakselin täydennysrakentaminen 

TRE:9055/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut 11.6.2018 päivätyn ja 3.12.2018 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8603. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8603
Diaarinumero: TRE:9055/10.02.01/2017

Tavoite

Asemakaava laaditaan raitiotiehen tukeutuvan täydennysrakentamisen toteuttamiseksi ja sillä vastataan Tampereen väestönkasvuun. Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman tavoite on, että alue täydentyy asumiseen sekä liike- ja toimitiloille vuonna 2017 järjestetyn ideakilpailun pohjalta. Kokonaisratkaisun pohjana on toiminut ideakilpailun voittanut BST-arkkitehdit Oy:n laatima ehdotus "Keinutaan", jota on jatkokehitetty kaavaprosessin aikana viitesuunnitelmaksi.

Tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa toiminnoiltaan sekoittunutta keskustamaista korttelirakennetta, mikä muodostaa kaupunkikuvallisesti, kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan kokonaisuuden. Tavoitellaan monipuolista asumista kaikkiin elämänvaiheisiin. Tuetaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kiinnitetään huomiota kortteleiden melusuojaukseen, hulevesien hallintaan ja kaupunkitilan viherympäristön laatuun.

Kaava-alue

Täydennysrakennettava alue sijaitsee Hervannan pohjoisosassa Hervannan valtaväylän molemmin puolin seitsemän kilometriä Tampereen keskustasta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa Kanjoninkatuun ja Hepolamminkatuun, lännessä Insinöörinkatuun, etelässä Orivedenkatuun ja Idässä Tieteenkatuun pois lukien ns. Matrix-tornien korttelialueet. Nykyisin alueella on polttoaineen jakeluasemia ja pysäköintialueita, joille sijoittuu lähiympäristön asuinkortteleiden autopaikkoja. Insinöörinkadulle on rakentumassa raitiotie ja kaava-alueen viereen sijoittuu yksi pysäkki.

Aloitus- ja valmisteluvaiheissa kaava-alue oli laajempi pitäen sisällään sekä Orivedenkadun pohjois- että eteläpuolisen alueen. Asemakaavaehdotusta laadittaessa päätettiin, että asemakaavaehdotus laaditaan kahdessa palassa. Orivedenkadun pohjoispuolen asemakaavaehdotus nro 8603 on valmisteltu syksyllä 2018. Orivedenkadun eteläpuolen asemakaavaehdotus nro 8745 on tarkoitus valmistella vuonna 2019.

Asemakaavan keskeinen sisältö

Kokonaisrakenne

Täydennysrakentamisen myötä alue muodostaa laajennuksen Hervannan keskustalle. Uudet korttelit rakentuvat varsin matalana 4–7 –kerroksisena, jolloin uudisrakentaminen ei kilpaile nykyisten Matrix-tornien kohdalla niiden korkeudessa. Nykyiset polttoaineen jakeluasemat poistuvat, mutta asemakaavassa on tilavaraus yhdelle uudelle keskustamaiseen kaupunkiympäristöön soveltuvalle pienelle jakeluasemalle. Lähiympäristön asuinkortteleiden maanpinnalle sijoittuvat pysäköintialueet poistuvat ja ne muuttuvat rakenteelliseksi pysäköinniksi.
 
Kaupunkitila ja liikkuminen

Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään. Insinöörinkadun varrelle sijoittuu pienet kaupunkiaukiot, jotka liittyvät valtaväylän yli toteutuviin kävelyn ja pyöräilyn siltayhteyksiin. Sisäinen kulkuverkosto kytkeytyy Hervannan kulkuverkostoon. Hervannan valtaväylän tilavarausta kavennetaan ja ajoratoja siirretään itään päin. Valtaväylän länsipuolisia kortteleita levennetään vastaavasti ja korttelin pysäköintilaitokseen otetaan valtaväylältä valo-ohjatut liittymät. Valtaväylän pohjoisen sisääntulon risteyksessä on tilavaraus kaksikaistaiselle kiertoliittymälle. Liikenneratkaisut on kuvattu liikenneselvityksessä.

Korttelit

Uudet korttelit ovat suojaisia puoliavoimia umpikortteleita. Käyttötarkoitus on asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue (AL). Liiketilat keskitetään katutasoon aukioiden yhteyteen. Insinöörinkadun varren kortteliin 7134 voi sijoittaa palveluasumista. Kortteliin 7048 voi sijoittua polttoaineen jakeluasema. Korttelit muodostavat kaupunkikuvaa rikastuttavan elävästi polveilevan veistoksellisen kokonaisuuden. Rakennuksissa on viistot pitkittäislappeet. Julkisivumateriaali on paikalla muurattu tiili tai rappaus. Asemakaavassa on määräyksiä mm. meluntorjunnasta, hulevesien hallinnasta, pilaantuneen maaperän tutkimisesta, sähkömuuntamoiden sijoittumisesta sekä korttelipihojen käsittelystä.

Korttelissa 7134 eri tonteille sijoittuvat pysäköintilaitokset muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Täydennysrakentamisen ja naapuruston rasitepysäköinnin autopaikat sijoittuvat rakennuksien ja pihakansien alle sekä pohjoisreunaan tontille 7 sijoittuvaan maanpäälliseen pysäköintilaitokseen. Uudisrakentamisen pysäköinnin mitoitus on esitetty yhdyskuntalautakunnan hyväksymän pysäköintipolitiikan mukaisesti. Kaava-alue sijoittuu aluekeskuksen kävelyvyöhykkeelle ja tehokkaan joukkoliikenteen alueelle.

Kokonaisrakennusoikeus on 60150 kem2. Asuin-, liike- ja toimistotilalle on 54350 kem2, mikä vastaa noin 1200 asukasta. Liike- ja toimistotilaa on toteutettava rakennusoikeudesta vähintään 2400 kem2. Maanpäälliselle pysäköintitalolle on 5800 kem2.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaava sisältyy kaavoitusohjelmaan. Vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksessa 14.12.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.12.2017 - 18.1.2018. Hervannassa järjestettiin 10.1.2018 yleisötilaisuus. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.6. - 9.8.2018. Palautteessa nousi esille liikenneasiat, kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus, polttoaineen jakelun tulevaisuus Hervannassa, naapuritalojen rasitepaikkojen järjestelyt ja hinnat tulevaisuudessa sekä naapuritalojen näkymät.

Valmistelun aikana järjestettiin 3 työpajaa ideakilpailun kahden parhaan ehdotuksen tekijätiimien kanssa. Kaupungin toimialoista ja muista avaintahoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 5 kertaa. Hanketta käsiteltiin kahdesti työpalavereissa, joissa oli läsnä kaupungin asemakaavoitus ja ympäristönsuojelu sekä ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto.

Selostuksen kohdassa 3 on yhteenveto suunnittelun vaiheista, vuorovaikutuksen myötä saadusta palautteesta ja tavoitteiden kehittymisestä suunnittelun aikana.

Asemakaavan toteuttaminen

Alueen toteutus voi alkaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Yleisten alueiden ja infran tarkempaa suunnittelua ja toteutusta ohjaamaan on tehty selvitykset ja suunnitelmat liikenteestä, viherympäristöstä ja kuntatekniikasta. Kortteleiden toteutusta ohjaa rakentamistapaohje. Kortteleiden toteutusta ohjaamaan tulee perustaa ns. laaturyhmä, jossa on edustajat rakennusvalvonnasta, asemakaavoituksesta ja kiinteistötoimesta.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksiköllä ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan liitolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8603 (päivätty 11.6.2018, tarkistettu 3.12.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 11.6.2018 päivätyn ja 3.12.2018 sekä 8.6.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8603. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8603
Diaarinumero: TRE:9055/10.02.01/2017
Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen.

Asemakaavan tavoite

Asemakaava laaditaan raitiotiehen tukeutuvan täydennysrakentamisen toteuttamiseksi ja sillä vastataan Tampereen väestönkasvuun. Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman tavoite on, että alue täydentyy asumiseen sekä liike- ja toimitiloille vuonna 2017 järjestetyn ideakilpailun pohjalta. Nykyisin alueella on polttoaineen jakeluasemia ja pysäköintialueita, joille sijoittuu lähiympäristön asuinkortteleiden autopaikkoja. Insinöörinkadulle sijoittuu raitiotie ja kaava-alueen viereen yksi pysäkki. Liikennöinti raitiotiellä alkaa vuonna 2021.

Muistutukset ja vastineet

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.12.2018 asemakaavaehdotuksen nro 8603 asetettavaksi nähtäville 13.12.2018 - 28.1.2019. Pirkanmaan ELY-keskuksella, Pirkanmaan liitolla ja Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Muistutuksia saatiin kaksi.

Tampereen polkupyöräilijät ry:n muistutus: Alue sijoittuu alle 500 metrin etäisyydelle raitiotien pysäkistä. Pysäköintinormiksi sopisi 1ap/130 kem2 esitetyn 1ap/110 kem2 sijaan. Liikennesuunnitelmassa esitettiin pääosin oikean suuntaisia ratkaisuja, mutta Hervannan valtaväylän ja Hepolamminkadun risteyksen estevaikutusta ei ole omin jaloin kulkeville vähennetty. Insinöörinkadun pyörätien erottelu jalankulusta on puutteellinen ja talvisin katoaa kokonaan. Se ei haittaa linjaosuuksilla, mutta liikenneympyröissä erottelu puuttuu kesälläkin.

Kaavoituksen vastine: Pysäköintipolitiikan päivitys hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.1.2019 ja pysäköintinormi päivittyy muistutuksen mukaiseksi. Valtaväylän estevaikutusta vähentävät kaksi kävelyn ja pyöräilyn siltaa. Asemakaavan yhteydessä laadittu liikennesuunnitelma ei toteudu sellaisenaan, vaan jatkossa laadittavissa katusuunnitelmissa tarkennetaan kävelyn ja pyöräilyn väylien yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin on vielä mahdollista vaikuttaa tuolloin.

ST1 Oy:n muistutus: ST1 Oy:llä on miehitetty Shell-huoltoasema osoitteessa Tieteenkatu 2. Kaavassa on tontin pohjoisreunassa tilavaraus polttoaineen jakeluasemalle, mikä ei ole paras ratkaisu kasvavalle Hervannalle. Miehitetty huoltamotoiminta olisi tärkeä myös tulevaisuudessa asuinalueen palvelutarjonnan kannalta. Paikassa on kehittämispotentiaalia esimerkiksi ravintolapalveluiden osalta. Mikäli tavoitteena on sijoittaa nimenomaan automaattiasema, on sijainti siihen sopiva. On tärkeää, että alueelle on näkyvyys pääliikennevirrasta.

Kaavoituksen vastine: Käyttötarkoitusmerkintä ja rakennusoikeus voidaan muodostaa sellaiseksi, että osoitteessa Tieteenkatu 2 voidaan toteuttaa kaupunkiympäristöön sopiva pieni miehitetty huoltoasema.

Asemakaavan ja oheisaineiston tarkistaminen

Vuoden 2019 aikana YLA:ssa käsiteltiin seuraavat asiat, jotka vaikuttivat asemakaavan viimeistelyyn:
- Pysäköintinormien päivitys hyväksyttiin YLA:ssa 29.1.2019
- Uusi melulinjaus hyväksyttiin YLA:ssa 27.8.2019
- Kaupungin ja Sitowise Oy:n laatima Hervannan liikenneverkkosuunnitelma hyväksyttiin YLA:ssa 26.11.2019

Edellä mainittujen YLA:n tekemien päätöksien, selvityksien täydennyksen ja jatkosuunnittelun pohjalta asemakaavan tarkistettiin 8.6.2020.

Kaavakarttaan tehdyt tarkistukset:
- Polttoaineen jakeluasemalle osoitettiin oma tontti 7048-7, käyttötarkoitusmerkintä huoltoaseman korttelialue LH-5 ja rakennusoikeus 400 kem2, mikä mahdollistaa pienen miehitetyn huoltoaseman toteuttamisen.
- Pysäköintitalon tontille 7134-7 osoitettiin käyttötarkoitusmerkintä autopaikkojen korttelialue LPA, aiemmin se oli osa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.
- Insinöörinkadun katualuetta laajennettiin, tilaa katupuille ja katuvarsipysäköinnille.
- Merkittiin likimääräiset korkeusasemat uusille silloille, aukioille ja korttelin 7134 lävistävälle kulkuväylälle, jolle lisättiin myös huoltoajo sallituksi.
- Lisäksi tehtiin pieniä tarkistuksia kortteleiden ja rakennusalojen rajoihin.

Yleismääräyksiin tehdyt tarkistukset:
- Pysäköintinormit päivitettiin yhdyskuntalautakunnan 29.1.2019 hyväksymän pysäköintipolitiikan mukaisiksi.
- Melusuojausta koskevat kaavamääräykset päivitettiin yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien melulinjausten mukaisiksi.
- Lisättiin tarkentavia yleismääräyksiä rakennuksien julkisivumateriaaleista, parvekkeista, porrashuoneista, jätehuoltopisteistä sekä pysäköintilaitoksen sisäisistä järjestelyistä ja katuliittymistä.

Lisäksi muuta aineistoa tarkistettiin seuraavasti:
- Asemakaavaselostukseen kirjattiin ehdotuksesta saatu palaute ja vastineet sekä kaavaan tehdyt tarkistukset.
- Oheisaineistoon lisättiin viitesuunnitelman lisäselvitys pysäköinnistä.
- Liikenneselvitykseen ja -suunnitelmaan päivitettiin mm. Hervannan valtaväylän, Kanjoninkadun ja Hepolamminkadun risteys valo-ohjaukseen perustuvaksi, valtaväylän liittymä korttelin 7134 keskiosaan suuntaisliittymäksi ja Insinöörinkadun varrelle lisättiin katuvarsipysäköintiä ja katupuut. Lisäksi esitettiin yksityiskohtia pysäköintilaitoksen sisäänajojen järjestelyistä.
- Rakentamistapaohjeeseen päivitettiin pysäköintilaitokseen liittyvät ohjeet ja kuvia viitesuunnitelmasta sekä liikennesuunnitelmasta.

Tarkistukset ovat teknisluonteisia asemakaavaa tarkentavia ja siten vähäisiä, eivätkä edellytä uutta nähtävillä oloa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8603 (päivätty 11.6.2018, tarkistettu 3.12.2018 ja 8.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavalla mahdollistetaan raitiotiehen tukeutuva täydennysrakentaminen Hervannan pohjoisosassa Insinöörinkadun pysäkin vieressä. Uudet asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelit muodostavat laajennuksen Hervannan keskustalle. Kokonaisrakennusoikeus on noin 60 000 kem2, mikä vastaa 1200 asukasta.

Suojaisat puoliavoimet umpikorttelit rakentuvat 4–7 –kerroksisina muodostaen kaupunkikuvaa rikastuttavan elävästi polveilevan veistoksellisen kokonaisuuden. Uudisrakentaminen ei kilpaile viereisille ns. Matrix-torneille korkeudessa. Insinöörinkadun varren pienet kaupunkiaukiot liittyvät valtaväylän yli toteutuviin uusiin kävelyn ja pyöräilyn siltayhteyksiin. Kokonaisratkaisu pohjautuu vuonna 2017 järjestetyn ideakilpailun voittaneeseen BST-arkkitehtien laatimaan ehdotukseen.

Nykyiset huoltoasemat poistuvat, mutta kaava mahdollistaa yhden keskustamaiseen kaupunkiympäristöön soveltuvan pienen huoltoaseman. Nykyiset pysäköintialueet poistuvat muuttuen rakenteelliseksi pysäköinniksi rakennuksien ja pihakansien alle sekä maanpäälliseen pysäköintilaitokseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8603 (päivätty 11.6.2018, tarkistettu 3.12.2018 ja 8.6.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen, 040 8062 485, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8603 (päivätty 11.6.2018, tarkistettu 3.12.2018 ja 8.6.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, muistuttajat (2 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat