Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 112 Asemakaava nro 8622, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 21, liiketontin muuttaminen asuinkäyttöön ja täydennysrakentaminen 

TRE:6247/10.02.01/2015

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 6.11.2017 päivätyn ja 21.10.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8622. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8622
Diaarinumero: TRE:6247/10.02.01/2015

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Anna Hyyppä, valmisteluvaiheessa Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Saara Melama.

Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavalla muodostetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jonka ensimmäisessä kerroksessa on kadulle aukeavaa liiketilaa. Korttelin keskellä ja katolla on melulta suojattua ulko-oleskelutilaa asukkaiden käyttöön. Rakennuksen suurin kerrosluku vaihtelee korttelin laidoilla kuudesta kahdeksaan. Rakennuksen arkkitehtuuri sovitetaan alueen kaupunkikuvaan sekä viereiseen Aaltosen tehtaan arvorakennukseen. Pysäköinti sijoittuu pääosin pihakannen alle ja kellariin. Tapionkadun yleiselle jalankululle varattu katualue muutetaan katualueeksi. Asemakaavan rakennusoikeus on 14.530 k-m² ja rakennusoikeus kasvaa 8050 k-m².

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Tammelan kaupunginosassa osoitteessa Tammelan puistokatu 21. Asemakaavamuutos koskee korttelin nro 262 tonttia nro 1 sekä Tammelan puistokatuun rajautuvaa Tapionkadun katualuetta. Tontilla sijaitsee kuusikerroksinen 1986 valmistunut liike- ja toimistorakennus, huoltoasema ja päivittäistavaramyymälä.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelin rakentaminen piha- ja ulko-oleskelutiloineen. Katutasoon on tarkoitus osoittaa liiketilaa sekä asumista tukevia palveluja. Suunnitelma perustuu tontilla olevan toimitilarakennuksen purkamiseen. Korttelia kehitetään osana koko Tammelan kaupunginosan kokonaisuutta niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin.

Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos laaditaan tontin omistajan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.4.–12.5.2016 ja siitä saatiin 2 viranomaisten kommenttia sekä 9 mielipidettä. Suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 3.5.2016 ja kaupunkikuvatoimikunnassa 14.6.2016.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 9.–30.11.2017 ja siitä saatiin 4 viranomaislausuntoa ja 2 mielipidettä. Suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 23.11.2017 ja kaupunkikuvatoimikunnassa 9.1.2018. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan asemakaava toteuttaa ylempien kaavojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia täydennysrakentamisen tavoitteita. Kaavassa on annettu tarpeellisia melu-, ilmanlaatu- ja hulevesimääräyksiä ja kaupunkikuva on riittävästi huomioitu. Kaavassa on ulko-oleskelualueisiin liittyviä täsmennystarpeita. Ympäristönsuojelu sekä Viheralueet ja hulevedet -yksikkö esittivät tarkennuksia hulevesimääräykseen, leikkialueisiin ja kansipihaan. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. Yksityishenkilöiden mielipiteissä esitettyä rakennusta pidettiin liian suurena. Kaupunkikuvatoimikunta puolsi kaavan eteenpäinviemistä esitetyllä viitesuunnitelmalla.

Saadun palautteen perusteella mm. tarkennettiin hulevesiä ja kansipihaa koskevaa yleismääräystä. Valmisteluvaiheen jälkeen asemakaavan pysäköintinormit päivitettiin 29.1.2019 hyväksytyn pysäköintipolitiikan mukaisiksi. Melusuojausta koskevia kaavamääräyksiä tarkistettiin yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien melulinjausten perusteella.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 6.11.2017 päivätyn sekä 21.10.2019 ja 17.2.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8622. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8622
Diaarinumero: TRE:6247/10.02.01/2015

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1.11.‒3.12.2019. Aineistosta saatiin kolme viranomaislausuntoa eikä yhtään muistutusta.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että kaavan tavoite tiivistää Tammelan aluetta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Kaupunkikuvalliset kysymykset ja liittyminen Aaltosen kenkätehtaaseen on riittävästi huomioitu. Polttoaineenjakelutoimintaan liittyvän maaperän pilaantuneisuuden selvitystarve on todettu. ELY-keskus otti kantaa meluun, valoisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Suunnittelualueen merkittävin ympäristöhäiriö muodostuu liikennemelusta. Kaavasuunnittelussa tulee kaavamääräyksin ja riittävin selvityksin sekä melunsuojaustoimenpitein varmistaa, että valtioneuvoston meluohjearvot täyttyvät ja että suunnittelu takaa terveellisen ja viihtyisän ympäristön uusille asukkaille.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa ja Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa asemakaavaehdotuksesta.

Palaute ei aiheuttanut muutoksia asemakaavaan. Asemakaava edellyttää meluntorjuntasuunnitelman laatimista ja melun ohjearvojen alittamista. Kadunpuoleiset parvekkeet ja terassit tulee lasittaa ja julkisivurakenteilla tulee olla riittävä ääneneristävyys. Näin mahdollistetaan terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinratkaisun syntyminen melun osalta. Asemakaavan yleismääräyksen sananmuotoa täsmennettiin melulinjauksen mukaiseksi ja selostusta täydennettiin palautteen osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019 ja 17.2.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Elina Karppinen oli paikalla kokouksessa asiantuntijana.

Katja Nisumaa-Saarela ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun seuraavin perustein: "Meluun liittyviä ympäristöterveyden tavoitteita tulee edistää ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja yleiset suositukset huomioiden. Kaava ei täytä valtioneuvoston päätöstä melun ohjearvoista ja annettujen lausuntojen mukaan on todennäköistä, että meluun liittyvistä asioista tullaan valittamaan. Valitusprosessit hidastavat kaavan etenemistä ja aiheuttavat kaavoitukselle myös lisätyötä. Tämä ei ole kaupungin edun mukaista. Sen sijaan kaupungin edun mukaista olisi kaavoittaa rakentamista alusta lähtien siten, että määräykset täyttyvät jo kaavoitusvaiheessa ja ympäristöterveyden tavoitteet voidaan saavuttaa. Kaava tulisi valmistella uudelleen lähtökohtaisesti siten että meluun liittyvät valtioneuvoston määräykset täyttyvät ja yhdyskuntalautakunnan tulee tarvittaessa ottaa kaupungin melulinjaukset uuteen harkintaan, jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa."

Riina-Eveliina Eskelinen ja Erik Lydén kannattivat Nisumaa-Saarelan palautusehdotusta. Koska ehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan kättennostolla tapahtuvan äänestysesityksen:

JAA = Esittelijän päätösehdotus
EI = Nisumaa-Saarelan palautusehdotus

Äänestyksen tulos:
Esittelijän päätösehdotus 7 ääntä (Jäntti, Sirniö, Aho, Höyssä, Järvinen, Kampman, Kallio-Kokko)
Nisumaa-Saarelan palautusehdotus 6 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-Saarela, Vatanen, Sirén, Eskelinen)

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 7 - 6.

Kirsi-Maarit Asplund poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaava mahdollistaa liiketontin muuttamisen asuinkäyttöön. Nykyiset liike- ja toimistorakennukset puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusi asuinkortteli, jonka katutasoon sijoittuu liiketiloja. Korttelin rakennusoikeus on yhteensä 14.530 k-m² ja rakennusoikeus kasvaa 8.050 k-m². Tapionkadun katkaiseva yleiselle jalankululle varattu alue muutetaan katualueeksi.

Asemakaavamuutokseen nro 8622 liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 17.6.2020, § 84. Tontin alkuperäinen käyttötarkoitus ei ole ollut asumista, joten maankäyttösopimuksessa ei sovelleta täydennysrakentamisen kannustimia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019 ja 17.2.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019 ja 17.2.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Anna Hyyppä, Juha-Matti Ala-Laurila, kuulutus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat