Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 114 Asemakaava nro 8749, VIII (Särkänniemi), Tikkutehtaanrinne 3, kaavamääräysten tarkistaminen 

TRE:4874/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.2.2020 päivätyn ja 20.4.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8749. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8749
Diaarinumero: TRE:4874/10.02.01/2018

Kaava-alue sijaitsee n. 2 km länteen kaupungin keskustasta VIII kaupunginosassa (Särkänniemi), rautatien ja Rantatien välisellä alueella. Kaava-alueeseen sisältyy kaavatontti 808-7, Ruutivarastonrinne-niminen virkistysalue sekä osa tontin lounaispuolella sijaitsevaa suojaviheraluetta. Kaava-alue rajautuu koillisessa, kaakossa ja luoteessa kerrostalotontteihin ja lounaassa rautatiehen. Kaava-alueen pinta-ala on 3.818 m2. Tontilla 808-7 sijaitsevat vuonna 1926 valmistuneet kolmekerroksinen tulitikkutehdas, kaksikerroksinen ruutivarasto, tehtaan piippu sekä tehtaan ja ruutivaraston väliin sijoittuva kulkusilta.

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen, tarkistetaan asemakaavan suojelumääräyksiä, lasketaan rakennusoikeuden määrää sekä nostetaan tontin luoteispäähän tulevan rakennuksen kerroslukua yhdellä kerroksella. Lisäksi tontilta poistetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Korvaava kevyenliikenteen yhteys toteutetaan tontin koillis- ja kaakkoisosaan. Kaupunkikuvallisesti tärkeät Tiporaittia rajaavat julkisivut esitetään säilytettäviksi. Piippu ja yhdyssilta esitetään korvattaviksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 7.- 28.11.2019 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin seitsemän viranomaiskommenttia. Yhtään mielipidettä ei jätetty. Neljässä kommentissa ei ollut huomautettavaa. Saatu palaute koski mm. pohjavesialueen rajausta, päiväkodin sijoittamista alueelle ja uudisrakennuksen korkeutta. Aloitusvaiheen palaute vastineineen on kaavan oheismateriaalina.

Vireilletulovaiheen jälkeen kaava-aluetta jouduttiin laajentamaan alueen lounaispuolella olevalle suojaviheralueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa oli ruutivaraston lounaispuolelle osoitettu rakennusala rakenteelle, jota ei enää ole. Rakennusala ulottui myös viereiselle suojaviheralueelle (EV), ja jotta tarpeeton rakennusala saatiin poistettua, tuli osa EV-alueesta ottaa mukaan kaavaan.

Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, selostus, selvitysaineistoa ja viitesuunnitelma -  asetettiin nähtäville 27.2.-19.3.2020 ja siitä pyydettiin kommentit. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia. Yhtään mielipidettä ei tullut. Kahdessa kommentissa ei ollut huomautettavaa. Kolmessa kommentissa otettiin kantaa mm. kaavamääräysten esitystapaan ja sanamuotoon sekä meluselvityksen ja kaavaselostuksen päivitystarpeeseen.

Meluselvitystä ja kaavaselostusta päivitettiin, kaavakarttaan lisättiin pima-1- ja hule-42 (1)-määräykset sekä joidenkin yleismääräysten sanamuotoja tarkistettiin. Valmisteluvaiheen palaute vastineineen on kaavan oheismateriaalina.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvä uusi vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.2.2020 päivätyn sekä 20.4.2020 ja 8.6.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8749. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8749

Dno: TRE: 4874/10.02.01/2018

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.4.-2.6.2020. Siitä saatiin yksi viranomaislausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lausunnossa ei ollut huomautettavaa.

Asemakaavaehdotukseen lisätiin yleismääräys, jonka mukaan Tikkutehtaan koillis-, kaakkois- ja lounaispuolella julkisivujen välissä oleva kylmä katettu tila voidaan rakentaa tontille osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Muutos ei ole niin merkittävä, että kaavaehdotus tulisi kuuluttaa uudelleen nähtäville.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020 ja 8.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen ja päiväkodin sijoittaminen asuinkerrostalon yhteyteen. Asemakaavassa aiemmin suojeltujen rakennusten ja rakennelmien suojelumääräykset tarkistetaan vastaamaan rakennusten kuntoa sekä piipulle ja yhdyssillalle myönnettyjä purkamisen mahdollistavia poikkeamislupia. Tontin luoteisosassa olevan uudisrakennuksen kerroslukua nostetaan yhdellä kerroksella. Alueen läpi kulkevan kevyenliikenteenväylän linjausta muutetaan siten, että se tulee kulkemaan nykyisen tehdasrakennuksen koillis- ja kaakkoispuolelta, jolloin piha-alue voidaan varata kokonaisuudessaan leikkipihaksi. Tontin rakennusoikeus vähenee 200  k-m2.  

Hakija on sitoutunut allekirjoittamaan uuden vuokrasopimuksen tontin muodostamisen ja rekisteröinnin jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020 ja 8.6.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020 ja 8.6.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Aila Taura, Juha-Matti Ala-Laurila, kuulutus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat