Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 119 Valtuustoaloite Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen ja Hervantajärven ulkoilureitin opastuksen parantamiseksi ja pääreitin kunnostamiseksi - Anne Liimola 

TRE:2650/10.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Anne Liimola esittää 20.4.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen ja Hervantajärveltä lähtevän reitin opaskartta päivitetään huomioiden uuden asuinalueen rakentumisen vaikutukset, että pääpolku merkitään selkeästi, että polun kosteisiin kohtiin lisätään pitkospuita, että viitoitusta parannetaan ja lisätään, että mahdolliset nuotiopaikat merkitään karttaan ja opasteisiin ja että reitin lähtöpaikoille, esim. Hervantajärven uimarannan parkkipaikalle rakennetaan alueen infotaulu karttoineen.

Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen reittien ja opastuksen kehittäminen aloitettiin osana Hervannan ja Vuoreksen laajempaa luontovirkistyspalveluiden kehittämistyötä syksyllä 2019. Alueen reittien ja palveluiden nykytilaa ja kehittämistarpeita selvitettiin tuolloin maastossa. Vuoden 2020 aikana alueelle valmistellaan virkistyskäytön kokonaissuunnitelma. Suunnitelma sisältää reittitarpeiden yhteensovittamisen eri harrastajaryhmien kuten maastopyöräilijöiden, polkujuoksijoiden ja hiihtäjien kesken sekä asukkaiden osallistamisen suunnitteluun, pääreittien ja taukopaikkojen määrittelyn sekä opastuksen tavan. Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma sovitetaan yhteen kokonaissuunnitelman kanssa. Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen ja Hervantajärven alueen reittien ja opastuksen parantaminen on tarkoitus toteuttaa ensi vuonna talousarvion puitteissa. Lisäksi kaupunki tulee hakemaan rahoitusta valtiolta tämän kokonaisuuden ja muiden keskeisten lähivirkistysalueiden parantamiseen ja retkeilyinfran kunnostamiseen hallituksen neljännen lisätalousarvioesityksen mukaisesta rahoitushausta.

Makkarajärvi-Viitastenperä luonnonsuojelualue sijoittuu Tampereen, Kangasalan ja Lempäälän rajalle. Tampereen kaupunkiseudun virkistysreittien suunnitelmassa reittitarpeita on tarkasteltu yli kuntarajojen. Seudullinen suunnitelma yhdistää Tampereen alueelle suunnitellun retkeilyinfran ohjatusti Kangasalan Kaarinan polkuun ja Lempäälän Birgitan polkuun. Raja-alueiden suunnittelua on edistetty kevään 2020 aikana kuntien yhteistyössä. Yhteistyötä jatketaan edelleen kokonaissuunnitelman valmistelun edetessä.

Tässä vaiheessa väliaikaisena toimenpiteenä verkkosivuilta on poistettu vanhentunut Hervantajärven ja Suolijärven luontopolkuopas reitistön ja opasteiden uusimisen ajaksi ja luontopolun sijainti on korjattu paikkatietokantaan.

Hervannan ja Vuoreksen aluekokonaisuuden kehittäminen on osa koko kaupunkia tarkastelevaa retkeilyn kehitysohjelmaa, jota on valmisteltu kevään 2020 aikana. Valmistelun taustalla on retkeilypalveluiden ja muiden luontovirkistyspalveluiden siirtyminen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle vuoden 2021 alussa. Luontovirkistystä on tarkoitus kuitenkin kehittää verkostomaisesti eri palveluryhmien tiiviissä yhteistyössä jatkossakin, koska yleiskaavan luonnonmukaisilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla vastuut jakautuvat usealle taholle. Tähän työhön otetaan mukaan myös asukkaat ja toimijat. Verkostomaisen hallinnan kautta kehittämistyöhön saadaan mukaan laajasti osaamista ja innovatiivisuutta.

Kehitysohjelmassa tarkastellaan yleiskaavan luonnonmukaisia virkistysalueita, ja siinä esitetään kehittämisen kärkikohteet, joita ovat Hervantajärven ohella mm. Kauppi-Niihaman alue ja Kintulammin kehittäminen edelleen. Kehitysohjelmassa tarkastellaan myös seudullisia yhteyksiä, eri harrasteryhmien tarpeita sekä esteettömyyttä, saavutettavuutta ja alueiden kulutuskestävyyttä. Mutta kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, viestinnän ja opastuksen parantaminen on keskeisin kehittämiskohde, jotta Tampereen ulkoilumetsien valtava potentiaali saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, ja edistettyä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Samalla edistetään myös luontomatkailua ja luodaan alusta yrittäjyydelle.

Eri palveluryhmät valmistelevatkin parhaillaan osana Kauppi-Niihaman kokonaissuunnitelman laatimista viestinnän ja opastuksen mallia kaupungin virkistys- ja ulkoilupalveluille. Tavoitteena on toteuttaa mm. viitoitus ja infotaulut yhteneväisesti eri harrasteryhmiä palveleviksi. Kaupungin verkkosivuilla tullaan myös esittämään kattavasti retkeily- ja muut luontovirkistyspalvelut, kun ne on saatettu tarkoituksen mukaiseen kuntoon. Tavoitteena on myös kehittää Tampere.Finland -sovellukseen osio, josta löytyisi kaikki luontovirkistyspalvelut kuten retkikohteet palveluineen ja luontopolut.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anne Liimolan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueelle selvitetään mahdollisuutta laavupaikalle näin tukien yhtenäistä retkeily- ja virkistysreittiä Birgitan polun ja Kaarinan polun kanssa.

Kokouskäsittely

Sonja Harmaala teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueelle selvitetään mahdollisuutta laavupaikalle näin tukien yhtenäistä retkeily- ja virkistysreittiä Birgitan polun ja Kaarinan polun kanssa. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Harmaalan toivomusponnen. 

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Anne Liimolan valtuustoaloite sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Anne Liimolan valtuustoaloite sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne Liimola, Anne J Tuominen, Virpi Ekholm, Harri Willberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat