Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 117 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin osallistumiseksi Ollaan ihmisiksi -kampanjaan - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 

TRE:6529/01.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pietikäinen Niina, Henkilöstöjohtaja, Niina.Pietikainen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on esittänyt, että Tampereen kaupunki osallistuu Vantaan kaupungin tavoin #ollaanihmisiksi –kampanjaan tai tekee muulla tavoin näkyväksi, ettei kaupunki työnantajana hyväksy työntekijöihinsä kohdistuvaa häiritsevää tai uhkaavaa käytöstä, väkivaltaa tai sillä pelottelua.

Vantaan #ollaanihmisiksi-kampanja on ollut jatkoa Kaupan liiton, työ- ja elinkeinoministeriön, Työelämä 2020 -hankkeen, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Päivittäistavarakauppa ry:n samannimiselle kampanjalle joka käynnistyi vuoden vaihteessa 2018. Vantaalla kampanjaan osallistuminen on saanut henkilöstöltä hyvää palautetta vaikkakaan kampanjan vaikutuksia on vielä aikaista arvioida.

Kriittinenkin asiakaspalaute on normaali osa kuntapalveluiden tuottamista ja se tulee kyetä ottamaan asiallisesti vastaan. Kaupungin henkilöstöön kohdistuva uhkailu, häirintä tai muu selvästi epäasiallinen kohtelu ei kuitenkaan ole hyväksyttävää ja kaupungin työpaikoilla on 0-toleranssi tällaiselle käytökselle. Myös kynnys ottaa yhteyttä poliisiin tulee pitää matalana. 

Häirintä ja väkivalta voivat koskettaa mitä tahansa työpaikkaa ja ketä tahansa työntekijää. Tietyt työtehtävät ovat kuitenkin muita riskialttiimpia. Työnantajan vastuulla on järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työpaikan vaara- ja haittatekijät työturvallisuuslain 10 §:n mukaisesti. Havaitut haittatekijät tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan sekä arvioida jäljelle jäävien vaarojen merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Työpaikoilla tulee myös olla ajantasainen ohjeistus mahdollisten väkivaltatilanteiden hallitsemiseksi. Toimenpiteet uhka-ja väkivaltatilanteiden hallintaan liittyvät tavallisesti tilanteiden ennaltaehkäisyyn, käytäntöjen kehittämiseen, hälytysjärjestelmien käyttöön, harjoitteluun ja koulutuksiin. 

Valtuustoaloitetta on käsitelty kaupungin hr-verkostossa, yhteistoimintaryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa. Keskusteluissa kampanjointia pidettiin hyvänä ja toteutuskelpoisena ideana, jolla voitaisiin herätellä kuntalaisia miettimään omaa rooliaan kunnan eri palveluissa toimivan henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä ja näin vähentämään henkilöstöön kohdistuvia uhka- ja väkivaltatilanteita. 

Kaupungin työsuojelutoimikunta on muodostanut työryhmän, joka on ryhtynyt suunnittelemaan kampanjaa. Kampanjaan liittyvää tiedotusmateriaalia laaditaan yhteistyössä Tredun kanssa oppilastyönä. Tiedottamista ja viestintää suunnitellaan keskitettäväksi niihin palveluihin, jossa uhka- ja väkivaltatilanteita tiedetään esiintyvän sekä muilla kaupungin käytössä olevilla tiedotuskanavilla. Vantaan kaupungin kokemuksien perusteella tulee linjajohdon ja työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön kampanjan aikana varautua työpaikoilta esiin nousevaan tuen ja opastuksen tarpeeseen. 

Tampereen kaupunki on mukana myös elokuussa käynnistyvässä Työterveyslaitoksen kolmevuotisessa hankkeessa, jossa tuotetaan tietoa tekijöistä jotka ennakoivat työpaikkakiusaamisen ja asiakasväkivaltatilanteiden lisääntymistä yksilötasolla ja yksiköissä. Lisäksi hankkeessa tullaan kehittämään keinoja väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pietikäinen Niina, Henkilöstöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147 ja työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo, puh. 040 806 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Niina Pietikäinen, Sami Uusitalo, Katja Nieminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat