Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 116 Valtuustoaloite esteettömän lähiluontoreitin rakentamiseksi Tampereelle - Anne-Mari Jussila 

TRE:3172/10.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Anne-Mari Jussila esittää 23.4.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki selvittää uuden esteettömän lähiluontoreitin rakentamismahdollisuudet Tampereella (erityisesti Kauppi-Niihaman alue), sekä ryhtyy toimiin ko. lähiluontoreitin rakentamiseksi, ja että rinnakkaisena toimenpiteenä tarkastetaan olemassa olevien uimapaikkojen esteettömyyden tilanne ja ryhdytään parannustoimiin, ja että kaupunki parantaa viestintää esteettömän liikkumisen mahdollisuuksista.

Yleiskaavoitus toteutti Kauppi-Niihaman alueella vuosina 2018-2019 vertaissuunnitteluhankkeen, jossa etsittiin asukkaiden yhteistä kokonaiskuvaa alueen kehittämisestä. Esteettömyys-teema nousi esille ryhmien töissä. Tarpeena todettiin alueen virkistäytymisen ja liikkumisen tarkastelu kokonaisvaltaisesti esteettömyyden näkökulmasta. Kehittämistarpeina tunnistettiin mm. esteettömien reittien rakentaminen sekä alueen saavutettavuuden ja opastuksen kehittäminen. Ryhmät esittivät esteettömien reittien tutkimista mm. UKK-instituutin ja Niihaman majan ympäristöön sekä Soukonrantaan. Opastuksen kehittämisen keinoina esteettömyyden edistämiseksi ideoitiin mm. sähköisessä muodossa olevia yksityiskohtaisia reittikuvauksia sekä paikkatietoon perustuvia audio-opastuksia reiteille. Ryhmien työt on koottu suunnitelmakoonti-sivustolle (https://kartat.tampere.fi/suunnitelmakoonti/).

Alueen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat kaupungin yksiköt pohtivat parhaillaan ryhmien töiden pohjalta, miten erilaisia alueelle kohdistuvia tavoitteita sovitetaan yhteen. Kiireellisimpiä asioita ovat erityisesti alueen reittien ja opastuksen kehittäminen. Kokonaissuunnittelua työstetään kolmen teemakokonaisuuden kautta: tavoitetila ja kehittämisperiaatteet, kaupungin toimintamallin kehittäminen sekä viestintä ja vuorovaikutus. Kauppi-Niihaman alueen kokonaissuunnittelu kytkeytyy Urheilupuiston asemakaavan valmisteluun. Asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana syksyllä on tavoitteena esitellä myös kokonaissuunnittelun tilannetta ja aineistoa.

Ympäristönsuojeluyksikkö on tutkinut vaihtoehtoja esteettömille kohteille Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueilla ja luonnonsuojeluohjelman kohteilla, ja rakennutti vuonna 2019 katselulaiturin Vähäjärven rantaan, jonne pääsevät myös heikommin liikkuvat. Suurin osa luonnonsuojelualueista on kuitenkin luonnonolosuhteiltaan, kuten pinnanmuodoiltaan niin haastavia, että niihin on hankala toteuttaa täysin esteettömiä reittejä. Pyynikin luonnonsuojelualueen tasaisemmalla alueella on reittejä, joissa liikkuminen onnistuu ainakin avustettuna. Alueelle valmisteilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään kartalla kesäaikainen esteetön kävelyreitti. Näiden lisäksi kaupungin luonnonsuojelualueista Kintulammilla on esteetön 300 metrin mittainen reitti.

Ekokumppanit Oy on suunnitellut Tampereen ja Tampereen kaupunkiseudun retkeilyreittejä. Suunnittelussa otetaan huomioon ”kaikille sopivat reitit”. Noin 25 % ihmisistä on eri tavoin liikunnallisesti esteellisiä. Esteitä muodostavat esimerkiksi lapsien kuljettaminen vaunuilla tai rattailla, lapsien oma liikkuminen maastoissa, vanhuuden rajoitteet liikkumisessa ja perinteiset esteettömyyden perusteet, kuten vamma tai muu syntyperäinen tai muodostunut pysyvä liikuntarajoite.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä on tilannut retkeilyn kehitysohjelman valmistelun Ekokumppanit Oy:ltä. Tässä työssä yhtenä teemana on kaikille sopivien, esteettömien reittien suunnittelu, opastus ja toteutus. Esteetön reitti voi sisältää myös lisäarvoja, kuten luonnontarkkailuun tarkoitettuja katselulaitureita, kalastuslaitureita ja esimerkiksi näkörajoitteisten opasteita pistekirjoituksella tai äänikuvauksella.

Kaikille sopivien reittien toteuttaminen on moninkertaisesti kalliimpaa kuin perinteisten retkeilyreittien toteuttaminen. Tästä syystä reittien sijainti tulee kohdistua riittävän yleisiin paikkoihin, joihin kaikkien on helppoa päästä myös julkisen liikenteen turvin. Yksi maastonmuodoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollinen paikka olisi Tohlopin kahden uimarannan välinen matalapiirteinen kannas ja lähimetsä. Tohlopissa on mahdollisuuksia myös esteettömän kalastuslaiturin toteutukselle, sillä perinteisen kalakannan lisäksi kaupunki istuttaa järveen pyyntikokoisia kirjolohia.

Kintulammin esteettömien reittien määrää on mahdollista lisätä huomattavasti. Esimerkiksi Kintulammin majan ja Kortejärven tilan välinen 1,6 kilometrin matalapiirteinen vanha metsätie olisi sopiva alusta reitille. Mahdollisen reitin toteutusta tulee arvioida luonnonsuojelun näkökulmasta. Kirkkokiven laavulle johtavaa, olemassa olevaa 300 metrin esteetöntä reittiä olisi mahdollista jatkaa noin 700 metrin matkan, lähes esteettömänä reittinä aina Kaukaloisten kallion laavulle asti. 

Liikunta- ja nuoripalvelut vastaa kaupungin uimarannoista. Uimarantojen esteettömyyttä parannetaan muiden parannustöiden yhteydessä yhdenvertaisuuskoordinaattorin suositusten mukaisesti. Pyynikin uimarannalle rakennetaan kesän 2020 aikana ensimmäinen esteetön uimaranta ja lähivuosina valmistuu myös Pyynikin uimarannan esteetön huoltorakennus.

Tampereen kaupungin verkkosivuja päivitetään parhaillaan esteettömien kohteiden esille tuomiseksi ympäristönsuojeluyksikön toimesta, ja viestintää parannetaan edelleen, kun kohteita saadaan suunniteltua ja toteutettua. Kauppi-Niihaman kokonaissuunnitelman valmistelussa ja retkeilyn kehitysohjelmassa viestinnän ja opastuksen kehittäminen on yksi keskeisimmistä teemoista. Valmistelua tehdään eri yksiköiden yhteistyönä ja hyödyntäen laajasti eri tahojen kuten yhdenvertaisuuskoordinaattorin ja järjestöjen osaamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi ja kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäki, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että lähiluontoreittien- ja muiden virkistyspalveluiden (esim. puistot ja uimarannat) suunnittelussa huomioidaan nykyistä systemaattisemmin ja laajemmin esteettömyysnäkökulma (esim. ikäihmiset ja lapsiperheet). Lisäksi esteettömyysnäkökulmiin tulee kiinnittää huomiota erityisesti asumista lähellä olevilla virkistysalueilla.

Kokouskäsittely

Anne-Mari Jussila teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Valtuusto edellyttää, että lähiluontoreittien- ja muiden virkistyspalveluiden (esim.puistot ja uimarannat) suunnittelussa huomioidaan nykyistä systemaattisemmin ja laajemmin esteettömyysnäkökulma (esim. ikäihmiset ja lapsiperheet). Lisäksi esteettömyysnäkökulmiin tulee kiinnittää huomiota erityisesti asumista lähellä olevilla virkistysalueilla.

Kannatus: Ilkka Porttikivi, Matti Höyssä, Atanas Aleksovski, Ari Wigelius, Sari Tanus

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ollut tehty muutosehdotusta se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Juseliuksen tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Anne-Mari Jussila, Anne J Tuominen, Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat