Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 118 Valtuustoaloite koskien sääntöjä, sähköpotkulautojen pysäköintiä, nopeuksia ja pysäköinninvalvontaa Tampereen kaupungissa - Aila Dündar-Järvinen 

TRE:829/08.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Aila Dündar-Järvinen on valtuustoaloitteessaan 27.1.2020 ehdottanut, että Tampereen kaupunki aloittaa keskustelut sähköpotkulautayritysten kanssa sähköpotkulautojen pysäköinnin säännöistä, pysäköinnin valvonnasta ja siitä, miten käyttäjät saadaan pysäköimään sähköpotkulaudat turvallisesti. Lisäksi hän ehdottaa selvittämään, voitaisiinko kaupungin järjestyssäännön puitteissa vaikuttaa sähköpotkulautojen pysäköintiin ja nopeuksiin, ja että Tampereen kaupunki aloittaisi vuoropuhelun Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sähköpotkulautojen kaltaisten uusien liikkumismuotojen huomioimisesta tieliikennelaissa turvallisen liikkumisen ja pysäköinnin varmistamiseksi.

Sähköpotkulautojen vuokraustoiminnalla on Suomessa takana vasta noin yksi täysi toimintavuosi. Kyseessä on uusi kulkumuoto niin käyttäjille, kaupungille, muille liikkujille kuin itse vuokrausta järjestäville yrityksillekin, ja toiminnan alkuun on liittynyt kaikilla osallisilla paljon totuteltavaa ja kokeiltavaa. Tampereen kaupunki on laatinut sähköpotkulautojen vuokraustoimintaa harjoittaville yrityksille toimintasäännöt jo ennen kuin toiminta Tampereella käynnistyi, ja toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan kaupungin sääntöjä. Toimintasääntöihin kuuluvat myös kaupungin määrittelemät pysäköintikieltoalueet, joita toimijat ovat myös itsenäisesti lisänneet mm. kaupunkilaisilta saadun palautteen perusteella. Lisäksi toimintasäännöissä on ainoana kaupunkina Suomessa määritelty nopeusrajoitusalueita sekä edellytetty toimijoita kehittämään teknologiaa, jolla ajonopeutta voitaisiin paikallisesti alentaa automaattisesti. Kaupungin toimintasääntöjen päivittäminen on tarvittaessa nopea tehdä. Toimintasäännöillä ei kuitenkaan ole virallista asemaa, vaan säännöt ja niiden noudattaminen perustuvat kaupungin ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja molemminpuoliseen luottamukseen.

Tampereen kaupunki on pitänyt säännöllisesti yhteyttä Tampereella toimiviin sähköpotkulautojen vuokrausyrityksiin alusta lähtien. Toimijoiden kanssa on mm. pidetty yhteistyöpalaverit syksyllä 2019 sekä keväällä 2020. Tapaamisten tarkoituksena on ollut käydä läpi avoimesti toimintaa ja pohtia mahdollisia kehittämiskohteita. Kaupunki on antanut toimijoille palautetta, ja palautteen toivotaan ohjaavan toiminnan kehittymistä turvallisempaan suuntaan. Toimijoiden kanssa on keskusteltu sähköpotkulautoihin liittyvistä turvallisuusriskeistä ja pohdittu mm. yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämistä käyttäjille. Kun kokemusta sähköpotkulaudoista on vielä ollut rajoitetusti, toimijat ovat kehittäneet toimintaansa koko ajan aktiivisesti. Toisaalta koska toiminnan alkuvaiheeseen liittyy paljon kokeilemisen aiheuttamaa ylimääräistä ajoa ja tietoista väärinkäyttäytymistä, ei kaupunki ole pohdittuja keinoja toistaiseksi vielä ryhtynyt toimeenpanemaan. Tampereen kaupunki seuraa toiminnan kehittymistä aktiivisesti yhdessä toimijoiden kanssa. Tampereelta ei ole raportoitu yhtään vakavaa sähköpotkulautoihin liittyvää onnettomuutta.

Tampereen kaupunki ei valvo sähköpotkulautojen pysäköintiä, kuten se ei valvo polkupyörienkään pysäköintiä. Valvovana viranomaisena on poliisi, joka sekään ei voi resurssiensa puitteissa valvoa näin laajaa toimintaa tehokkaasti. Tampereen kaupunki on sähköpotkulautojen toimintasääntöjen yhteydessä todennut, että potkulautojen pysäköinti ei saa aiheuttaa vaaraa tai vaikeuttaa muuta liikkumista, ja toimijat ovat vastuussa virheellisestä toiminnasta. Viime kädessä sähköpotkulautojen käyttäjä tekee ratkaisun siitä, miten hän kulkuvälineen milloinkin pysäköi, eikä tahalliseen huonoon käytökseen ole käytännön keinoja puuttua. Suurin osa pysäköinneistä tapahtuu hyvin, mutta suureen määrään vuokraustapahtumia mahtuu myös paljon huonoja pysäköintejä. Oman osansa pysäköintiongelmasta ovat aiheuttaneet myös välineet itsessään, sillä ne ovat kaatuilleet hyvin helposti. Yritykset ovat kuitenkin kehittäneet välineitä, ja uudet sähköpotkulaudat ovat myös tältä osin parempia. Tällä hetkellä Tampereen kaupunki kehittää yhteistyössä toimijoiden kanssa sähköpotkulautojen pysäköintiin konseptia, jolla etenkin kriittisimmiksi arvioiduissa kohteissa voitaisiin keskittää potkulautojen pysäköintiä toivottuun paikkaan. Kyseeseen saattaa tulla myös potkulaudoille tarkoitetut pysäköintitelineet. Konseptin jalkauttaminen kaupunkiin tapahtunee tulevan kesäkauden aikana. Lisäksi kaupunki selvittää yhteistyössä toisen toimijan kanssa potkulautojen latausta kaupungin kiinteistöjen yhteydessä.

Järjestyslaki on korvannut 1.10.2003 kunnalliset järjestyssäännöt. Järjestyslaki ei sisällä liikennettä koskevia sääntöjä, vaan se koskee erityisesti häiritsemistä tai turvallisuuden vaarantamista yleisillä alueilla metelöimällä tai muulla vastaavalla tavalla.

Sähköpotkulaudat ja muut sähköiset kevyet liikkumisvälineet tulivat sallituksi ajoneuvolain uudistuksessa 1.1.2016. Tampereen kaupunki toimii jo nyt aktiivisesti muiden suurten kuntien ja Kuntaliiton kanssa, jotta sähköpotkulautailun käytännön kokemukset ja havainnot tuodaan lakeja säätävien viranomaisten tietoon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite, siihen annettu vastaus ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan vastaus ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan vastaus ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aila Dündar-Järvinen, Ari Vandell, Pekka Stenman, Timo Seimelä, Katja Seimelä, Heljä Aarnikko, Jukka T. Uusitalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat