Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 13.6.2022

§ 7 Valtuustokysely koskien Tampereen kaupungin jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon kehittämistä - Liban Sheikh 

TRE:2721/10.00.01/2022

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liban Sheikhin valtuustokysely siirtyi valtuuston kyselytunnilta 11.4.2022.

Liban Sheikhin valtuustokysely

Kysymyksen tausta

Tampereen kaupungin jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapito on kerännyt useana vuonna runsaasti kritiikkiä. Jalkakäytävien ja pyöräteiden riittämätön laatu huolestuttaa myös arjen esteettömyyden osalta, sillä kunnossapidon puutteet haittaavat erityisesti apuvälineillä liikkuvia, liikuntarajoitteisia ja iäkkäitä kuntalaisia.

Palautetta jalkakäytävien ja pyöräteiden heikosta kunnosta on tullut päättäjille myös kuluneena talvena. Havainnollistaen voisi todeta, että keskeisillä autoliikenteen reiteillä ajoradat ovat tunnollisesti suolattuja, höylättyjä ja aurattuja, kuten kuuluu olla. Samalla vieressä sijaitsevat jalkakäytävät ja pyörätiet ovat kuitenkin lähes järjestelmällisesti peilijäässä sekä sulaneiden ja uudelleen jäätyneiden jäisten urien halkomia.

Tilanne on ristiriidassa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa. Kaupunkistrategiaan on kirjattu kestävien kulkutapojen kulkutapaosuuden nostaminen valtuustokaudella.

Laadunvalvonta

Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön kaupunkiseudun yhteiset kunnossapidon tehtäväkortit joissa on määritelty kohtuulliset toimenpiderajat ja -ajat jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapidolle. Tehtäväkorteissa on toisin sanoen määritelty kuinka monen senttimetrin lumisateen jälkeen auraamaan on lähdettävä ja miten lyhyessä ajassa tuo auraus on suoritettava. Myös sohjon poistamiselle on senttimetri- ja tuntirajat ja myös kunnossapitolaki vaatii huomioimaan jalankulun, polkupyöräilyn ja esteettömyyden tarpeet.

Kuitenkaan näitä Tampereen kaupungin itse määräämiä toimenpiderajoja ja -aikoja ei kunniakkaasti noudateta. Suorittamatta jää erityisesti sohjon poistaminen plussakelin aikana. Kun tämä sohjo sitten jäätyy täynnä pyörän renkaiden uria ja jalanjälkiä on lopputuloksena erittäin vaarallinen, kulkijoille esteellinen ja epätas-arvoinen sekä kaupungille liukastumistapaturmineen kallis, liikkumisympäristö.

Tampereen kaupungin jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapidon haaste ei vaikuttaisi siis olevan ensisijaisesti talvihuollon kriteereissä, vaan merkittävää on noudatetaanko näitä määriteltyjä kriteereitä. Kaupungin pääreittien pyöräteiden ja jalkakäytävien talvikunnossapidon muuttamisesta Oulun mallin mukaiseksi on tehty myös valtuustoaloite. Valtuustoaloite, joka tähtää laadunvalvonnan kehittämiseen, on edelleen käsittelyssä.

Vaikutukset

Talvikunnossapidon puutteista ja ilmiön vaikutuksista on kuluvana talvena kirjoitettu myös lehdissä. Esimerkiksi Aamulehti uutisoi joulukuussa 2021 kävelyteiden runsaan liukkauden aiheuttamasta ruuhkasta TAY:siin sekä lukuisista kaatumisvammoista (1). Tammikuussa 2022 taas kirjoitettiin Acutan hälyttäneen lisää työntekijöitä töihin koska liukastumiset työllistivät voimakkaasti (2). Kunnossapidosta säästäminen ilmeneekin moninkertaisesti Tampereen seudun sairaanhoidon kustannusten nousuna.

Samalla vaikeakulkuiset sekä liukkaat jalkakäytävät ja pyöräreitit haittaavat esimerkiksi kuntalaisten työmatkoja ja vievät motivaatiota vähäpäästöisiltä liikkumismuodoilta. Riittävän laadukas kulkuverkosto on myös kysymys esteettömyydestä ja reittien laadukas talvihuolto edistää parhaimmillaan kuntalaisten arjen aktiivisuutta ja osallistumismahdollisuuksia.

Tämän pohjalta kysyn seuraavaa:

  • Mihin toimenpiteisiin Tampereen kaupunki ryhtyy jalkakäytävien ja pyöräteiden riittävän laadukkaan talvikunnossapidon varmistamiseksi ensi talvena (2022-2023)?
  • Kuinka urakoitsijoiden työn laatua valvotaan? Miten laatupoikkeamiin puututaan ja miten varmistetaan urakoitsijoiden halu tuottaa mahdollisimman hyvää työnjälkeä?
  • Entä kuinka kaupunki turvaa jalkakäytävien ja suojateiden esteettömyyden?

 

(1) Liukkaus ruuhkautti Taysin päivystyksen Tampereella sunnuntaina: lähes 100 kaatumisvammoja saanutta Acutaan, useat tarvitsivat leikkaushoitoa. (Aamulehti 20.12.2021). https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000008488418.html

(2) Acuta ruuhkautui liukastuneista – Perjantaille hälytettiin lisävoimia. (Aamulehti 14.1.2022). https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000008539361.html

Apulaispormestari Aleksi Jäntin vastaus Liban Sheikhin valtuustokyselyyn:

Tampereen kaupunki hankkii katu- ja muiden yleisten alueiden talvikunnossapidon Tampereen Infra Oy:ltä niin sanottuna kokonaispalveluna, joka sisältää muun ohella kunnossapitotöiden valvonnan. Talvikaudella 2021–2022 väylien talvikunnossapidossa on ollut laajalti haasteita: kunnossapitoa ei monin paikoin ole saatu suoritettua asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti ja laatupoikkeamat ovat olleet merkittäviä. Haasteita on ollut käytännössä väylien talvikunnossapidon jokaisella osa-alueella (mm. auraus, liukkaudentorjunta, sohjon ja polanteen poisto, suojateiden esteettömyys ja turvallisuus, töiden omavalvonta). Toisaalta voidaan todeta, että useilla alueilla kunnossapito on suoritettu varsin laadukkaasti. Alueiden väliset laatuerot ovatkin olleet merkittäviä. Yleisesti voidaan todeta, että yleisten alueiden kunnossapidossa ei olla talvikaudella 2021–2022 onnistuttu. On toki myös tunnistettava, että talvikauden olosuhteet ovat ajoittain olleet erittäin haastavat (erityisesti mittavat ja peräkkäiset lumisateet). 

Tampereen kaupunki on reklamoinut Tampereen Infra Oy:lle talvikunnossapidon laadusta. Tampereen Infra Oy on osapuolten välisissä neuvotteluissa tuonut esille, että sen näkemyksen mukaan kunnossapidon rahoitus ei mahdollista riittäviä resursseja, jotta talvikunnossapito saataisiin järjestettyä asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Todettakoon, että Tampereen kaupunki valmistelee kunnossapidon lisärahoitusesitystä. Esitettävällä lisärahoituksella on tarkoitus osaltaan varmistaa kunnossapidon riittävä resursointi ja asetettujen laatuvaatimusten mukainen laatutaso.

On kuitenkin selvää, että rahoitus ei yksistään takaa riittävää laatua. Tampereen Infra Oy:n toiminnassa on tapahduttava merkittäviä muutoksia niin yrityksen johdon ja vastuuhenkilöiden asenteissa kuin myös operatiivisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja (oma)valvonnassa. Lisäksi muun muassa sidosryhmätoiminta ja palautteen hallinta ovat selviä tunnistettuja kehityskohteita.

Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen Infra toimii määritellyn kokonaispalvelumallin mukaisesti ja järjestää töiden raportoinnin, (oma)valvonnan ja sidosryhmäseurannan asianmukaisesti. Esimerkiksi polkupyöräilijöiden edustajien kanssa on järjestäydytty ja heidän kanssaan pohditaan yhdessä keinoja jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapidon laadun kehittämiseksi. Tampereen kaupunki ja Tampereen Infra Oy ovat sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen muun muassa asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen parantamiseksi. On myös selvää, että Tampereen kaupunki tulee tarvittaessa valvomaan kunnossapitoa muun muassa erillisin tiestötarkastuksin ja puuttuu havaitsemiinsa ja/tai muuta kautta (esim. palautekanavat) tietoonsa tulleisiin poikkeamiin käytettävissä olevin keinoin. Valvonta- ja seurantatyössä suojatieyhteyksien esteettömyyden ja turvallisuuden varmistaminen ovat keskeisessä roolissa. Tarvittaessa nykyistä toimintamallia (ns. kokonaispalvelumalli) on arvioitava kriittisesti ja pohdittava vaihtoehtoisia kunnossapidon järjestämistapoja.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)