Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 22.11.2021

§ 20 Valtuustokysely Tampereen kotihoidon tilasta - Ilkka Sasi ja Kari-Matti Hiltunen 

TRE:7767/05.00.01/2021

Valmistelija

  • Patronen Mari, Palvelujohtaja
  • Palomäki Virva, Hankintapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, hankintapäällikkö Virva Palomäki puh. 040 800 4405, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ilkka Sasin ja Kari-Matti Hiltusen valtuustokysely

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tehneet sopimuksen Kotitori-palveluintegraattorin hankinnasta Sociala Oy:n ryhmittymän kanssa. Socialan kantaosakkaisiin kuuluu muun muassa SOSTE ry.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijoiden valitseman uuden toimijan tuottamien palvelujen, kuten vanhuspalvelujen laadun kanssa on nyt syksyllä ollut suuria ongelmia - Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta on saanut aluehallintovirastolta huomautuksen kokonaisuudesta. Hankinnan kokonaisarvo on ollut noin 80 miljoonaa euroa.

Aluehallintoviraston lausuma on tylyä luettavaa. Uusi toimija on väestövastuualueella toteuttanut kotisairaanhoitoa, vaikka palveluntuottajalla ei ole ollut terveydenhuollon lupaa. AVI toteaa, että ilman terveydenhuollon lupaa toimiminen on rikoslain mukaan kriminalisoitua.

Jos palvelun ohjaamiseen ja valvontaan olisi ollut osaamista, perusasioiden olisi pitänyt olla kunnossa ja lain mukaiset ennen palvelun aloittamista. Aluehallintovirasto on tarkastuskäynnin pohjalta todennut, että uuden toimijan osalta esimerkiksi lääkeluvat eivät ole olleet kunnossa eikä myöskään ole ollut tarkkaa aikataulua, missä ajassa asia saatetaan kuntoon.

Kotitorin historia on ollut pidetty. Aiempi yksityinen toimija hoiti toimintaa menestyksellisesti 12 vuotta. Onkin selvitettävä perusteellisesti, miten tilanteen kriisiytyminen kotihoidossa on tapahtunut, jotta samanlaiset virheet eivät toistu. Ei kannata korjata sellaista mikä ei ole rikki.

Vuoden alussa uuden toimijan toimesta Kotitorin kautta aletaan tuottaa muun muassa vammaispalvelujen kotihoitoa. Tampereen kaupungin on syytä saada varmuus, että ottaen huomioon aiemmat referenssit, palvelut tulevat toimimaan laadukkaasti. Hyvä hallinto havaitsee ongelmat ennakkoon ja reagoi, ennen kuin on liian myöhäistä.

Kysymme:

1) Mikä on Tampereen kotihoidon tila tällä hetkellä?
2) Miksi kotihoidon uusi toimija valittiin kovalla kiireellä?
3) Onko sopimussanktioita sovellettu uuteen toimijaan aluehallintoviraston mainitsemien rikkeiden seurauksena?
4) Miten on varmistettu, että vuoden alussa uudelle toimijalle siirtyvät palvelut, kuten vammaispalvelujen kotihoito alkaa laadukkaasti?

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus Ilkka Sasin ja Kari-Matti Hiltusen valtuustokyselyyn:

1) Mikä on Tampereen kotihoidon tila tällä hetkellä?

Väestövastuualueen eli Tammelan ja Tampellan kotihoidon palvelu otettiin 18.10.2021 Aluehallintoviraston määräykseen perustuen osaksi Tampereen kaupungin omaa toimintaa. Kaupunki vastaa palvelusta, mutta palvelun toteuttamisessa hyödynnetään vuokratyövoimaa Kotitori-sopimukseen sisältyvän hoitajavuokrauspalvelun kautta hankittuna. Vuokatyövoiman käyttö on tukenut jatkuvuutta sekä asiakkaiden palvelujen että työntekijöiden näkökulmasta.  Sairaanhoitajien määrää alueella on lisätty, lisäksi kaupunki on vahvistanut sairaanhoidollista osaamista suunnitelmallisilla koulutuksilla ja perehdytyksellä sekä lääkehoitolupien voimaan saattamista organisoimalla. Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin 1.11. käyttöön, mikä tukee asiakaskäyntien suunnittelua ja niiden toteutumisen seurantaa. Asiakkailta tai omaisilta tulleiden palautteiden määrä on kääntynyt laskuun. Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon palvelun tilanne on menossa parempaan suuntaan, mutta edellyttää edelleen kaupungin toimenpiteitä.

 

2) Miksi kotihoidon uusi toimija valittiin kovalla kiireellä?

Kotitori-palveluintegraattoritoimintamallin hankinnan aktiivinen valmistelu aloitettiin jo keväällä 2020. Ensimmäinen laajempi tuottajille suunnattu markkinavuoropuhelutilaisuus pidettiin elokuussa 2020, jonka jälkeen hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilma-järjestelmässä pyytäen osallistumisilmoitukset tuottajilta neuvottelumenettelyllä käynnistettyyn hankintaan osallistumisesta. Lokakuun 2020 aikana tavattiin kaikki neuvottelumenettelyyn mukaan lähteneet tuottajat kaksi kertaa virallisten neuvottelujen muodossa. Neuvotteluissa käytiin läpi kaupungin tahtotilaa, tuottajien ajatuksia ja huomioita hankinnan kokonaisuudesta ja mahdollisesti tarkennusta vaativista asioista. Vuoden 2020 loppupuolella tuottajilla oli tasapuolisesti mahdollisuus kommentoida tietyn osin myös hankinnan valmistelumateriaalia, jotta pystyttiin varmistamaan asiakirjojen riittävä selkeys ja yksiselitteisyys.

Vuoden 2021 tammikuussa havaittiin, että hankintailmoitus oli tehty Tuomi Logistiikassa teknisesti virheellisesti, mikä olisi johtanut selvään valitusperusteeseen. Hankinta päädyttiin keskeyttämään ja käynnistämään uudelleen nopealla aikataululla avoimella menettelyllä. Neuvottelumenettelyn keskeyttäminen ja hankinnan uudelleen käynnistäminen aikatauluun paremmin soveltuvalla avoimella menettelyllä aiheuttivat hankinnan valmisteluun arviolta muutamien viikkojen viivästymisen, mutta sitä ei voida pitää merkityksellisenä sopimuskauden alkuvaiheessa esiin nousseiden haasteiden näkökulmasta. Hankintaprosessi saatettiin päätökseen normaaliin tapaan eikä tarjousten vertailu ole tapahtunut kiireellä.

Kotitori-palveluintegraattorimallin luonteesta johtuen palveluintegraattori on käynyt neuvotteluja tuottajaverkostonsa kanssa tiiviisti jo koko hankintaprosessin ajan. Palveluintegraattoritoimijan jättämä tarjous perustuu palveluntuottajien kanssa käytyihin sopimusneuvotteluihin eli keskeiset tuottajaverkoston tuottajat ovat olleet selvillä jo siinä vaiheessa kun palveluintegraattori on jättänyt tarjouksensa. Alihankkijoiden listaus toimitettiin kaupungille ennen sopimuksen allekirjoitusta. Siten kotihoidon uuden toimijan valinnan ei voida katsoa tapahtuneen kiireellä.

 

3) Onko sopimussanktioita sovellettu uuteen toimijaan aluehallintoviraston mainitsemien rikkeiden seurauksena?

Toistaiseksi sopimussanktioita ei ole sovellettu kotihoidossa palvelussa todettujen poikkeamien johdosta.  Tilanteen ja siihen liittyvien haasteiden taustalla todettujen syiden moninaisuudesta johtuen ei ole ollut ajankohtaista arvioida sopimussanktioiden käyttöä tässä vaiheessa.

 

4) Miten on varmistettu, että vuoden alussa uudelle toimijalle siirtyvät palvelut, kuten vammaispalvelujen kotihoito alkaa laadukkaasti?

Vuoden 2022 alusta alkavien palvelujen osalta palvelujen siirtymisen valmistelu aloitettiin hyvissä ajoin syksyllä. Kaupunki pyrkii tiiviillä vuoropuhelulla palveluntuottajien kanssa sekä palvelujen aloittamista tukemaan nimetyn työryhmän työskentelyn kautta varmistamaan asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden.

Tammikuussa 2022 alkavat palvelut kilpailutettiin Kotitori -palveluintegraattoriryhmittymän toimesta keväällä 2021 tarjousvalmisteluun liittyen. Neuvottelumenettelyn kautta päädyttiin sopimukseen Honkalampisäätiön omistaman HLS-Avustajapalvelut Oy:n kanssa. Se vastaa palvelukokonaisuudesta tehden tiivistä yhteistyötä nykyisten vammaisten henkilöiden kotihoitoa tarjoavien palveluntuottajien kanssa.

Honkalampisäätiöllä on vahva 30 vuoden osaaminen vammaispalveluista ja niiden kehittämisestä ja esteettömyyden edistämisestä. Asiakaslähtöisellä työotteella, sekä myös yhteistyöllä nykyisten palveluntuottajien, KoskiHoiva Oy:n, ONNI hoivan ja Sinun hoiva Oy:n, kanssa, voidaan varmistaa palveluiden jatkuvuus, henkilöstön osaaminen ja asiakasturvallisuus myös uudella sopimuskaudella.

Päätös

Merkittiin.