Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 22.3.2021

§ 4 Valtuustokysely koskien jatko-opintoihin myönnettyjen apurahojen vaikututa asiakasmaksuihin - Sinikka Torkkola 

TRE:2043/02.00.01/2021

Valmistelija

  • Mantere Katri, Asiakaspalvelupäällikkö
  • Kallinen Mari, Palveluesimies

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 0408492107, varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus, puh. 0505237386, palveluesimies Mari Kallinen, puh. 0417302282 ja talouspäällikkö Paula Hakanen, puh. 0408016943, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sinikka Torkkolan valtuustokysely:

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt marraskuussa 2020 päätöksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun suuruutta määriteltäessä maksukykyyn vaikuttavina tuloina ei oteta huomioon tohtorin tutkinnon suorittamiseen myönnettyjä apurahoja. Päätöslyhennelmässä (KHO 6.11.2020/4195) todetaan:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 29 §:n mukaan asetusta sovellettaessa maksukykyyn vaikuttavina tuloina ei oteta huomioon muun ohella opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asetuksen sanamuotoa oli tulkittava siten, että tällaisena apurahana oli pidettävä myös jatko-opintoja, kuten tohtorin tutkinnon suorittamiseen liittyvää väitöskirjatyöskentelyä, varten saatua apurahaa.

Myös varhaiskasvatuslaissa määrätään, ettei varhaiskasvatuksen maksun perusteena oleviin tuloina oteta huomioon opintojen johdosta suoritettavia apurahoja.

Kysyn:

  1. Miten Tampereen kaupunki on määrätessään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ottanut huomioon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan opintoihin myönnettyjä apurahoja ei oteta huomioon asiakkaan maksukyvyn määrittelyssä?
  2. Oikaiseeko kaupunki väärin perustein määrätyt asiakasmaksut takautuvasti ja palauttaa liikaa perityt maksuosuudet asiakkaille?
  3. Miten kaupunki aikoo tiedottaa muutoksesta asiakkaille?


Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus Sinikka Torkkolan valtuustokyselyyn:

Asiakasmaksujen määrittäminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määrittää Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Lain §11 säätää maksun määräämisen perustana olevat tulot. Pykälässä mainitaan, että tuloina ei oteta huomioon opiskelun johdosta saatuja apurahoja.

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös ei muuta varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen käytäntöä, jota varhaiskasvatuksen osalta on tullut noudattaa 1.3.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain §11 perusteella.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista §12 mukaan, viranomaisen on oikaistava väärin määritelty asiakasmaksu. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen saapumisesta. Virheellinen päätös voidaan korjata myös itseoikaisuna.

Asiakasmaksujen määrittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta Asiakasmaksutiimi noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 29 §:ssä säädetään niistä tuloista, joita ei oteta huomioon määritettäessä maksukykyä kotona annettavassa palvelussa. Säännöksen 1 momentin perusteella tuloihin, joita ei oteta huomioon, luetaan mukaan opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset. Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös ei tuo muutosta nykyiseen käytäntöön. Tarvetta tiedottamiselle tai takautuvalle asiakasmaksujen palauttamiselle ei ole tunnistettu.

Mahdollinen virheellinen asiakasmaksupäätös voidaan korjata hallintolain 8 luvun säännösten nojalla, asianomainen voi vaatia oikaisua oikaisuvaatimusaikana tai tehdä perintälain 9 §:n mukaisen perustevalituksen.

Päätös

Merkittiin.