Keskusvaalilautakunta, kokous 14.1.2022

§ 6 Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen 

TRE:6130/00.00.02/2021

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kirjeäänestystä koskevat vaalilain säännökset (vaalilain 5a luku) olivat voimassa ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saivat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen tapahtuu noudattaen mitä vaalilain 63 §:ssä säädetään. Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Lisäksi kirjeäänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on säännös vaalilain 66 g §:n 2 momentissa.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta (63 §), jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt.

Kirjeäänestys on edellä tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta (66g §), jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

 

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet kirjeäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista.

Niistä äänestyksistä, jotka on jätettävä huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja kuorineen.

Vaalilain 66 g §:n 3 momentin mukaan kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen vaalikuoret, leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput ennakkoäänestyksen ruskeisiin vaalikuoriin. Keskusvaalilautakunta voi myös päättää, että tehtävä suoritetaan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla olevan henkilön toimesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Keskusvaalilautakunta päättää vaalilain 63 §:n ja 66g §:n nojalla jättää huomioon ottamatta seuraavat kirjeäänestyksen ennakkoäänestykset: _______________________.

Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuuttaa sihteerit Juha Perämaan ja Katja Korhosen sekä vaaliasiantuntija Päivi Mertan sekä toimistosihteeri Maija Multamäen yhdessä läsnä ollen avaamaan kirjeäänestysten vaalikuoret, leimaamaan äänestysliput ja sulkemaan äänestysliput ennakkoäänestyksen vaalikuoreen.