Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

§ 21 Ehdokasasettelua koskevien asiakirjojen tarkastaminen ja huomautukset vaaliasiamiehille 

TRE:7262/00.00.02/2020

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 35.1 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on tutkittava, onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä.

Vaalilain 36.3 §:n mukaan puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:

1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;

2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pitää lainmukaisina; taikka

3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.

Keskusvaalilautakunnan henkilöstö on käynyt läpi kuntavaaleihin saapuneet ehdokasasetteluasiakirjat.

Oikeusministeriössä on vireillä vaalilain muutos siten, että kuntavaalien 2021 vaalipäivä siirtyy sunnuntaille 13.6.2021. Muutoksen astuttua voimaan muun ohella myös ehdokashakemusten jättämiselle varattu määräpäivä siirtyy tiistaille 4.5.2021 kello 16. Lainmuutoksen jälkeen uusia ehdokashakemuksia voidaan jättää edellä mainittuun ajankohtaan saakka. Sen sijaan ehdokashakemukset jo jättäneiden puolueiden ja muiden ehdokkaita asettaneiden ryhmien ei tarvitse jättää nyt jätettyjä ehdokashakemuksia uudelleen.

Keskusvaalilautakunnalle tulee lainmuutoksen myötä tehtäväksi kaikki ehdokasasetteluun liittyvät toimenpiteet uudelleen riippumatta siitä, onko uusia ehdokashakemuksia jätetty sille. Myös ehdokasasetteluun liittyvien asiakirjojen tarkastaminen tehdään uudelleen ja annetaan mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille.

Koska vaalilain muutos ei kuitenkaan ole vielä tullut voimaan, on keskusvaalilautakunnan tehtävä voimassaolevan vaalilain mukaiset toimenpiteet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa ehdokasasettelua koskevat asiakirjat ja antaa puolueiden asiamiehille seuraavat huomautukset:

Ehdokkaan arvo, ammatti tai toimi ei ole vaalilain 153 §:n mukainen

Avoin Puolue r.p. / Simola, Terhi ”hallintotieteen maisteri, eläkkeellä”: Keskusvaalilautakunta huomauttaa, että ”eläkkeellä” -nimike ei ole sanan perusmuodossa, vaan taivutettuna sijamuotoon. Ehdokaslistojen yhdistelmällä sen tulisi olla muodossa ”eläkeläinen”. Huomautetaan korjaamaan havaittu puute.

Feministinen puolue r.p. / Virtanen, Timo ”ratkaisuongelmoittaja”: Ehdokashakemukseen merkitty nimike ”ratkaisuongelmoittaja” ei ole vaalilain 153 §:n tarkoittama arvo, ammatti tai toimi. Keskusvaalilautakunta huomauttaa, että ”ratkaisuongelmoittaja”-nimikkeestä ei selviä, mitä nimike ylipäänsä tarkoittaa ja mikä on ehdokkaan arvo, ammatti tai toimi. Ehdokaslistojen yhdistelmään voidaan ottaa ehdokkaan arvo, ammatti tai toimi todellisen tilanteen mukaan. Huomautetaan korjaamaan havaittu puute.

Perussuomalaiset r.p. / Asplund, Kirsi-Maarit ”asuntomyyjä LKV”: Keskusvaalilautakunta huomauttaa, että ”asuntomyyjä LKV” -nimike ei ole yhdistettynä itsenäinen ammatti-, arvo tai toiminimike, vaan asuntomyyjä on ammatti ja LKV on tutkinto. Ehdokashakemukseen niitä ei ole eritelty. Huomautetaan korjaamaan havaittu puute.

Vihreä Liitto r.p. / 1. Ojala, Ellen ”ilmastoaktivisti, opiskelija”: Ehdokashakemukseen merkitty nimike ”ilmastoaktivisti” ei ole vaalilain 153 §:n tarkoittama arvo, ammatti tai toimi. ”Ilmastoaktivisti”-nimike viittaa enemmänkin ehdokkaan vapaa-ajan toimintaan kuin hänen asemaansa työmarkkinoilla. Yleistäviä laatusanoja tai harrastustoimintaa ei voida hyväksyä ehdokaslistojen yhdistelmälle. Huomautetaan korjaamaan havaittu puute. 2. Välinoro, Anne ”kulttuuritoimittaja, kulttuuritoimija": Ehdokashakemukseen merkitty nimike ”kulttuuritoimija” ei ole vaalilain 153 §:n tarkoittama arvo, ammatti tai toimi. ”Kulttuuritoimija”-nimike viittaa enemmänkin ehdokkaan vapaa-ajan toimintaan kuin hänen asemaansa työmarkkinoilla. Yleistäviä laatusanoja tai harrastustoimintaa ei voida hyväksyä ehdokaslistojen yhdistelmälle. Huomautetaan korjaamaan havaittu puute.

Kansallinen Kokoomus r.p. / Ngo, Tiny ”kotipalvelutyöntekijä”: Keskusvaalilautakunta huomauttaa, että vaalilain 153 §:n mukaan ehdokashakemukseen on merkittävä ehdokkaan nimi. Sukunimi on merkittävä sellaisena kuin se on väestötietojärjestelmässä. Ehdokkaan sukunimi on väestötietojärjestelmän mukaan Ngô. Huomautetaan korjaamaan havaittu puute.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. / Vuoristo, Maria ”vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaaja, kotiäiti” tai toissijaisesti ”vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaaja, sosionomi-diakoni (AMK)”: Keskusvaalilautakunta huomauttaa, että vanhempainvapaalle jääminen ei tarkoita kotiäitiyttä. Kotiäiti-nimike voi esittää ehdokkaan asemaa työmarkkinoilla, mutta tällöin ehdokas ei voi olla samaan aikaan työelämässä. Lisäksi keskusvaalilautakunta huomauttaa, että ”sosionomi-diakoni (AMK)” -nimike ei ole virallinen tutkintonimike, vaan se on sosionomi (AMK). Huomautetaan antamaan täydennystä ja korjaamaan havaittu puute.

Valkoinen Tampere Vapaussota 1918 yhteislista / Seppo Lehto: ”historioitsija, aluepalauttaja”: Ehdokashakemukseen merkitty nimike ”aluepalauttaja” ei ole vaalilain 153 §:n tarkoittama arvo, ammatti tai toimi. Ilmaisu ”aluepalauttaja” saattaa kertoa Lehdon toiminnasta yhteiskunnallisena toimijana, mutta se on luonteeltaan yleistävä laatusana eikä sitä voida hyväksyä ehdokaslistojen yhdistelmälle vaalilain mukaisena Lehdon tämän hetkisenä arvona, ammattina tai toimena. Huomautetaan korjaamaan havaittu puute. 

 

Ehdokashakemusta ei ole tehty vaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti

Valkoinen Tampere Vapaussota 1918 yhteislista / Sanna Piipponen: ”kansaneläkeläinen": Ehdokashakemuksessa Sanna Piipposen valitsijayhdistyksellä oli merkittynä kymmenen perustajajäsentä, mutta yhtä perustajajäsentä ei löydy ilmoitetuilla nimi,- syntymäaika- ja osoitetiedoilla väestötietojärjestelmästä tamperelaisena, joten häntä ei voida yksilöidä. Näin ollen Piipposen valitsijayhdistyksellä on vain yhdeksän perustajajäsentä. Vaalilain 150 §:n mukaan valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan asettamiseksi kuntavaaleja varten tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta. Mikäli puutetta ei määräaikaan mennessä korjata, ehdokashakemus on hylättävä. Huomautetaan korjaamaan havaittu puute.

 

Ehdokashakemusta eikä ilmoitusta yhteislistasta ole tehty vaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti eikä ehdokashakemukseen ei ole liitetty vaalilain 153 §:ssä edellytettyjä asiakirjoja

Raimo Leipävuori: Keskusvaalilautakunta katsoi, että Seppo Lehdon 9.3.3021 jättämä kirjelmä yhdistettynä sähköpostiviestiin 9.3.2021 voidaan kokonaisuutena tulkita ilmaisuksi Raimo Leipävuoren halusta asettua kuntavaaliehdokkaaksi. Keskusvaalilautakunnan sihteeri on soittanut Leipävuorelle ja varmistanut, että Leipävuori haluaa asettua ehdokkaaksi kuntavaaleissa ja että hänellä on ollut esteitä toimia ehdokasasettelun määräajassa. Keskusvaalilautakunta päätti tutkia Seppo Lehdon Raimo Leipävuoren puolesta jättämän ehdokashakemuksen ja antaa seuraavat huomautukset. Raimo Leipävuorelta puuttuu yksilöity ehdokashakemus ja sen lisäksi on yksilöimättä vaalilain 155 §:n edellyttämät asiakirjat: ”Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen on liitettävä: 1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta on 153 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot; 2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan edustajantoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen eikä puolueen ehdokkaaksi; ja 3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan.” Huomautetaan korjaamaan havaitut puutteet ja kehotetaan tarvittaessa käyttämään oikeusministeriön laatimia ehdokasasettelun malliasiakirjapohjia. Lisäksi Raimo Leipävuoren ehdokashakemuksesta puuttuu kokonaan ilmoitus Valkoinen Tampere Vapaussota 1918 yhteislista -nimisen yhteislistan muodostamisesta. Huomautetaan korjaamaan havaitut puutteet ja kehotetaan tarvittaessa käyttämään oikeusministeriön laatimia ehdokasasettelun malliasiakirjapohjia.

 

Puolueiden vaaliasiamiehiä, joille on tehty huomautus, kehotetaan viimeistään keskiviikkoon 17.3.2021 kello 16.00 mennessä tekemään oikaisut huomautusten johdosta sekä täydentämään ehdokashakemuksia ja niihin liitettyjä asiakirjoja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.