Keskusvaalilautakunta, kokous 1.6.2021

§ 62 Koronapandemian johdosta tehtävät suojavarustehankinnat 

TRE:7262/00.00.02/2020

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 4.9.2017 § 61 oikeuttanut keskusvaalilautakunnan sihteerit tekemään keskusvaalilautakunnan puolesta sen toimintaan liittyviä hankintoja ja sopimuksia ja hyväksymään niihin liittyviä laskuja talousarvion määrärahojen puitteissa. Keskusvaalilautakunnan vuoden 2021 talousarviossa on aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin varattu yhteensä 100 000 euroa kuntavaalien järjestelyjä varten.

Vallitsevan koronapandemian vuoksi oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet yksityiskohtaisia toimintaohjeita siitä, kuinka vaalitoimituksen pitää tapahtua ja kuinka sekä äänestäjän että vaalivirkailijan tulee suojautua vaalitoimituksessa. Erityisiä suojavarusteita tarvitaan yleisillä ennakkoäänestyspaikoilla, laitosäänestyksessä, kotiäänestyksessä, ennakkoäänten tarkastamisessa, vaalipäivän äänestyksessä sekä ääntenlaskennassa. Suojavarusteiden hankinta on välttämätöntä, jotta äänestäminen ja vaalijärjestelyt muutoinkin saadaan mahdollisimman turvallisiksi. Tarvittavia suojavarusteita ovat muun muassa läpinäkyvät pisarasuojat virkailijan ja äänestäjän väliin, suojamaskit virkailijoille ja äänestäjille, suojavisiirit, suojakäsineeet, käsidesiä virkailijoille ja äänestäjille, kertakäyttöiset pitkähihaiset suojatakit ja suojatossut kotiäänestykseen sekä erilaiset siivous- ja desinfiointivälineet äänestyspaikoille. Edellä mainittuja suojavarusteita tulee hankkia riittävästi kaikkien vaalivirkailijoiden ja äänestäjien käyttöön. Osittain hankintoja on jo tehty ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Hankinnat tehdään pääasiassa keskitetysti Tuomi Logistiikka Oy:n kautta, jonka kanssa on muun muassa sovittu suojatarvikkeiden toimittamisesta suoraan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoille. Tuomi Logistiikan kanssa on myös sovittu mahdollisuudesta palauttaa mahdollisesti käyttämättä jääneet suojavarusteet takaisin.

Lisäksi kuntavaaleissa on Tampereella neljä ulkoäänestyspaikkaa, joiden toteuttamiseen on tarvittu siirreltäviä mökkejä, telttoja, aitauksia sekä muuta kalustoa.

Edellä mainitut suojatarvikkeet sekä muu äänestyksessä tarvittava materiaali on normaalista vaalitoimituksesta poikkeavaa ja ylittää keskusvaalilautakunnan tavaroiden ja tarvikkeiden hankintaan varatun määrärahan. Suojavaruste- ja muiden tässä tarkoitettujen hankintojen arvioitu kokonaiskustannusarvio on 75 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Keskusvaalilautakunta oikeuttaa sihteerit hankkimaan vuoden 2021 kuntavaaleihin tarvittavat suojavarusteet ja muun äänestyksessä tarvittavan poikeuksellisen materiaalin, kuitenkin kokonaismäärältään enintään 75 000 eurolla. Hankinnat tehdään kaupungin voimassaolevia hankintasäännöksiä noudattaen ja pääosin kaupungin keskitetyn hankinnan kautta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.