Keskusvaalilautakunta, kokous 21.6.2021

§ 84 Kaupunginhallituksen päätös 7.6.2021 § 263 vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien täydentämisestä sekä sijaisjärjestelyistä 

TRE:573/00.00.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on useissa aikaisemmissa kokouksissaan valinnut jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin vuoden 2021 kuntavaaleihin. Valintojen jälkeen on ilmennyt, että lautakuntiin on valittu henkilöitä, jotka eivät pätevän syyn vuoksi voi osallistua niiden työskentelyyn kuntavaaleissa. Tämän vuoksi näille henkilöille tulee myöntää ero luottamustehtävästä ja valita heidän tilalleen uudet henkilöt. Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021, mitä ennen kaupunginhallitus ei enää kokoonnu.

Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä valmistelleet ohjeet eri vaaliviranomaisille, joissa käsitellään kuntavaalien järjestämistä koronapandemian aikana. Ohjeet täydentävät oikeusministeriön varsinaisia vaaliohjeita. Vaalilautakuntia koskevien kyseisten ohjeiden mukaan vaalilautakuntien jäsenille ja varajäsenille on asetettava sijaisjärjestelyt ja avustavaa henkilöstöä on oltava riittävästi jopa siinä tapauksessa, että kaikki sairastuisivat tai jouduttaisiin asettamaan karanteeniin.

Siltä varalta, että vielä ennen varsinaista vaalipäivää vaalilautakunnan osalta todettaisiin, että vaalilautakunta ei olisi päätösvaltainen eli vähintään kolmejäseninen esim. useamman jäsenen ja varajäsenen äkillisen karanteeniin tai eristykseen asettamisen tai muun vastaavan syyn takia, on tarkoituksenmukaista varmistaa vaalilautakuntien päätösvaltaisuus sijaisjärjestelyin siten, että mahdollistetaan vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten joustava siirtyminen vaalilautakuntien välillä. Kaupunginhallituksen tulee tehdä asiasta ns. periaatepäätös, johon perustuen yksittäiset jäsenten siirtopäätökset voidaan tarpeen tullen tehdä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kaupunginhallitus päättää, että mikäli sen kuntavaaleja 2021 varten asettamista vaalilautakunnista joltakin todettaisiin puuttuvan päätösvalta sen useamman jäsenen tai varajäsenen äkillisen estymisen vuoksi, voidaan vaalilautakunnasta toiseen siirtää estyneiden sijaan jäseniä ja varajäseniä sen turvaamiseksi, että kaikki asetetut vaalilautakunnat säilyvät päätösvaltaisina.

Kaupunginhallitus valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan päättämään yksittäisen jäsenen tai varajäsenen siirrosta vaalilautakuntien välillä kyseisissä mahdollisissa akuuteissa tilanteissa. Siirroista päätettäessä tulee lisäksi mahdollisuuksien mukaan huomioida, että edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa kuin myös tasa-arvolain vaatimukset.

Päätös

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntia ja -toimikuntia täydennetään oheisen liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää, että mikäli sen kuntavaaleja 2021 varten asettamista vaalilautakunnista joltakin todettaisiin puuttuvan päätösvalta sen useamman jäsenen tai varajäsenen äkillisen estymisen vuoksi, voidaan vaalilautakunnasta toiseen siirtää estyneiden sijaan jäseniä ja varajäseniä sen turvaamiseksi, että kaikki asetetut vaalilautakunnat säilyvät päätösvaltaisina.

Kaupunginhallitus valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan päättämään yksittäisen jäsenen tai varajäsenen siirrosta vaalilautakuntien välillä kyseisissä mahdollisissa akuuteissa tilanteissa. Siirroista päätettäessä tulee lisäksi mahdollisuuksien mukaan huomioida, että edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa kuin myös tasa-arvolain vaatimukset.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala täydensi esitystään. Otsikko muuttui muotoon "Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien täydentäminen sekä sijaisjärjestelyt", ensimmäiseksi ponneksi lisättiin: "Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntia ja -toimikuntia täydennetään oheisen liitteen mukaisesti." sekä pöytäkirjalle otettiin liite "Muutokset vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin".

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esittelijän ehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 7.6.2021 § 263 täydentänyt vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntia, koska alkuperäisten valintojen jälkeen on ilmennyt, että kyseisiin toimielimiin on valittu henkilöitä, jotka eivät pätevän syyn vuoksi voi osallistua niiden työskentelyyn kuntavaaleissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että mikäli sen kuntavaaleja 2021 varten asettamista vaalilautakunnista joltakin todettaisiin puuttuvan päätösvalta sen useamman jäsenen tai varajäsenen äkillisen estymisen vuoksi, voidaan vaalilautakunnasta toiseen siirtää estyneiden sijaan jäseniä ja varajäseniä sen turvaamiseksi, että kaikki asetetut vaalilautakunnat säilyvät päätösvaltaisina. Kaupunginhallitus valtuutti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan päättämään yksittäisen jäsenen tai varajäsenen siirrosta vaalilautakuntien välillä kyseisissä mahdollisissa akuuteissa tilanteissa. Siirroista päätettäessä tulee lisäksi mahdollisuuksien mukaan huomioida, että edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa kuin myös tasa-arvolain vaatimukset.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Merkitään otsikossa mainittu kaupunginhallituksen päätös tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)