Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 92 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2024 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4184/02.02.01/2023

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Monika Sola, puh. 040 801 6011, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteumista sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntakohtaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuuksista 19 arvioidaan huhtikuun tilanteessa toteutuvan kokonaan ja 3 toimenpidekokonaisuuden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen ja Asiakaskokemuksen parantamisen osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet kaikki suunnitellusti. Sen sijaan Tekevien yhteisöjen, Tulevaisuuden edelläkävijyyttä ja Työntekijäkokemuksen painopisteiden toimenpidekokonaisuuksista osan arvioidaan toteutuvan vain osittain. Lautakunnalle on raportoinnin liitteessä arvioitu jokaisen vuosisuunnitelman yksittäisen toimenpiteen loppuvuoden toteuma liikennevalovärein ja varsinaiseen seurantaraporttiin on nostettu niistä tarkemmin keskeiset onnistumiset ja poikkeamat.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 0,9 miljoonaa euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,4 miljoonan euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutuu henkilöstökulujen säästöistä ja avustusten maksatusaikataulusta.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä kustannuksista.

Investointiennuste on 17,6 miljoonaa euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2024 on tämän asian liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2024 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Juhana Suoniemi poistui kokouksesta ja varajäsen Petri Siuro saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Sampo Terho, Jukka Etu-Seppälä, Jukka Männikkö, Heini Ruski, Erja Viitala, Monika Sola, Mika Vuori, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.