Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 10.9.2020

§ 25 Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2021 

TRE:3472/02.02.01/2020

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvio on laadittu kesäkuussa käydyn kehysneuvottelun pohjalta, kuitenkin siten, että siihen on tehty syksyn valmistelussa konsernihallinnon edellyttämiä muutoksia. Pirkanmaan kuntien taloustilanne on erittäin haasteellinen ja se näkyy myös pelastuslaitoksen talousarvion suunnittelussa. Vuoden 2021 talouteen tuovat haastetta ennustamattomuus ja samaan aikaan kuitenkin jonkin verran kohoava kustannustaso, jossa keskeinen tekijä on tehty palkkaratkaisu. Haastetta talousarvioon tuovat myös kohoavat ict-kustannukset sekä uusien paloasemien kiinteistömenot.

Talousarvio on laadittu kuitenkin tasapainoon siten, että kuntien maksuosuuksien nousuprosentti on erittäin maltillinen, joidenkin kuntien osalta asukaslukukehityksestä johtuen jopa negatiivinen. Nyt käsittelyssä olevalla talousarviolla pystytään kattamaan välttämättömät menot ja palkkakustannusten kehitys, mutta liikkumavaraa siinä ei juuri ole. Tämä tulee talousarviovuoden aikana aiheuttamaan haasteita muun muassa ylityökustannusten osalta, joita aiheutuu isoista ja pitkäkestoisista pelastustehtävistä, joita ovat esimerkiksi laajat maastopalot.

Nyt käsillä olevan koronavirustilanteen vaikutusten arviointi talousarviovuotta 2021 koskien on erityisen vaikeaa. Arvioita joudutaan tekemään tämän vuoden tilanteen perusteella ja vielä on epäselvää muun muassa koronan talousvaikutuksiin mahdollisesti saatava valtion resurssointi.

Koronan talousvaikutuksia on kevään ja kesän aikana seurattu pelastuslaitoksella ja niistä on raportoitu Tampereen kaupungille ja sisäministeriölle. Koronaepidemia vaikutti keväällä onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kohteissa tehtävän valvonnan suoritemääriin sekä ensihoito- ja ensivastetehtävien vähenemiseen. Tästä syystä tulojen vähentyminen vuosisuunnitelmaan verrattuna oli heinäkuussa n. 300t€. Lisäksi vaikutuksia on ollut aineiden ja tarvikkeiden ostoihin sekä palveluiden ostoihin sekä henkilöstökuluihin epidemian alussa tehtyjen varautumistoimenpiteiden vuoksi. Näiden kustannusvaikutus heinäkuun loppuun mennessä oli n. 200t€. Loppuvuoden osalta raportointia jatketaan Tampereen kaupungille kerran kuukaudessa ja sisäministeriölle kahden kuukauden välein.

Vuoden 2021 aikana hankalasta taloustilanteesta huolimatta Pirkanmaan pelastuslaitos kehittää voimakkaasti omaa toimintaansa pirkanmaalaisen turvallisuustilanteen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Ensi vuoden aikana käynnistyy Urjalassa uusimuotoinen pelastustoiminnan ja ensihoidon yhdistävä toimintamalli, ns. hybridiyksikkö, jolla haetaan kokemuksia erityisesti harva-alueen toimintaa varten. Tampeereen kaupungin aluetta koskien on käynnistetty pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiutta parantavat paloasemahankkeet länsi-Tampereelle ja eteläiselle alueelle. Myös Tampereen itäinen alue sekä Hiedanrannan uusi alue ovat pelastustoiminnan toimintavalmiuden kehittämisen kohteina. Henkilöstön työ- ja toimintakykyyn kiinnitetään edelleen huomiota ja pelastuslaitoksen sisäisen koulutuksen uutta järjestelmää otetaan käyttöön.

Vuoden 2020 syksyn ja vuoden 2021 aikana etenee maakuntauudistus, jossa myös pelastuslaitos on kiinteästi mukana. Varsinkin vuoden 2021 aikana tulee hahmottumaan pelastuslaitoksen asema maakuntaorganisaatiossa ja samoin tullaan suunnittelemaan alkavan maakunnallisen pelastuslaitoksen muuta toimintaa ja erityisesti taloutta. Pirkanmaan maakuntaliitto tulee toimimaan muutosvalmistelun teknisenä alustana ja muutosorganisaation työ saadaan käyntiin loppuvuoden 2020 aikana.

Talousarviovuosi 2021, kuten myös sitä seuraavat vuodet, tulevat olemaan koronasta toipumisen ja uuden organisaation rakentamisen vuosia Pirkanmaan pelastuslaitoksella. Työ tulee olemaan haasteellista, mutta tästä huolimatta suunta on positiivinen ja tämä talousarvio mahdollistaa eri asioiden eteenpäin viemisen.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta esittää oheisen talousarvioesityksen Tampereen kaupunginhallitukselle ja oikeuttaa pelastusjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia esitykseen.