Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 10.9.2020

§ 27 Sote- ja maakuntauudistuksen tilanne pelastustoimen kannalta 

TRE:1857/09.05.00/2020

Perustelut

Sote- ja maakuntauudistuksen osalta eletään keskeisten lakien lausuntoaikaa. Sotejärjestämislaki ja pelastustoimen järjestämislaki sekä monet muut asiaan liittyvät lait ovat lausuntokierroksella syyskuun loppupuolelle asti. Pirkanmaan pelastuslaitos on mukana isäntäkunta Tampereen lausunnon valmistelussa sekä lähettää myös oman lausuntonsa keskeisistä pelastustoimen asioista.

Pirkanmaan pelastuslaitos on kiinnittänyt lausunnoissa huomiota muun muassa siihen, että lait mahdollistavat pelastustoimen siirron uudelle isännälle ja samoin antavat alustan kansalliselle yhdenmukaisuudelle ja toimintojen kehittämiselle valtakunnallisesti tarkastellen. Nyt kierroksella oleva lainsäädäntö jää kuitenkin joiltakin osin puolitiehen ja vaatii toteuttaakseen tarkoitustaan jatkossa muuta lainsäädäntöä. Pirkanmaan pelastuslaitos on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että tällä lainsäädännöllä ei saada aikaan valtakunnallisesti hallitusohjelmassakin mainittua pelastuslaitosten pelastustoiminnan ja ensihoidon synergiahyötyä. Nyt käsillä oleva lainsäädäntö ei ohjaa tätä asiantilaa kansallisesti vaan päätöksenteko ensihoidon toimintatavasta kuuluu jokaiselle sotemaakunnalle erikseen.

Lakiesitysten taloutta koskevat asiat keskittyvät pääosin nykytilan rahoitustasoon, joka sinänsä Pirkanmaata koskien on tyydyttävällä tasolla. Sen sijaan tulevien vuosien jo valtiohallinnonkin suunnasta ohjattujen muutos- ja kehittämisasioiden lisärahoitusta ei ole kuvattu. Pelastustoimessa on tulevina vuosina merkittäviä paineita talouden osalta muun muassa työaikajärjestelmästä johtuen sekä valmiuden ylläpidon että kasvavien ict-kustannusten kohdalla.

Pelastuslaitoksen lausunnossa on myös todettu, että pelastustoimen järjestämislaissa kuvattu ohjaus-, valvonta- ja raportointijärjestelmä ei ole tarkoituksenmukainen. Lainsäädäntöä tulisi korjata siten, että maakunnan pelastustoimen talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi perustuu yksinomaan vuosittain käytäviin maakunnan pelastustoimen sekä sisäministeriön ja valtiovarainministeriön välisiin neuvotteluihin. Raportoinnin kierrättäminen aluehallintoviraston kautta ei ole tarpeellista.

Pirkanmaan maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatio on rakentumassa kuluvan syksyn ja alkuvuoden aikana siten, että valmistelun teknisenä alustana toimii Pirkanmaan maakuntaliitto. Valmistelussa tullaan hyödyntämään mahdollisimman paljon edellisen hallituskauden työn tuloksia. Haasteen pelastuslaitoksen maakuntavalmisteluun asettaa valtiohallinnon resurssoinnin puute alueelliseen toimintaan. Tällä hetkellä ei ole selkeää ohjeistusta siitä, miten sisäministeriö aikoo tukea maakuntien alueellista valmistelua.

Yksityiskohtaisempi esittely valmistelun nykytilasta sekä lausunnon sisällöstä käydään läpi kokouksessa.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.