Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.9.2021

§ 28 Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2022 

TRE:3655/02.02.01/2021

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotus noudattelee pääosin aiempaa linjaa. Talousarvioprosessi on käynnistynyt jo keväällä kaupungin raamineuvotteluilla ja niiden sekä myöhempien ohjeistusten mukaan on nyt käsillä oleva talousarvioesitys laadittu ottaen huomioon pelastuslaitoksen toiminnallisten tarpeiden kehitys. Talousarvion menopuoleen vaikuttavat erityisesti ICT-kustannusten kasvu, johon taas liittyy pelastustoimen valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittäminen ja uusiminen. Näin etenkin pelastustoiminnan johtamisjärjestelmien osalta, jossa otetaan käyttöön talousarviovuoden aikana muun muassa uutta kenttäjohtamisjärjestelmää. Edelleen talousarvioesityksessä on otettu huomioon henkilöstön palkkamenoihin liittyen virkaehtosopimuskauden taitekohta keväällä ja tähän liittyvät palkkojen nousun vaikutukset. Palveluiden ostojen osalta menokehykseen vaikuttaa työterveyshuollon kustannukset sekä sopimuspalokuntien sopimuskorvaukset.

Pelastustoiminnan palvelutasoon liittyen joudutaan kiinnittämään huomiota Tampereen kaupunkiseudun ja eritoten Tampereen toimintavalmiuden parantamiseen lähivuosien aikana. Tähän syynä on kaupunkiseudun voimakas kaupunkikehitys sekä asukasmäärän että, erityisesti Tampereen osalta, infrastruktuurin kehitys. Osin jo nyt, mutta eritoten lähitulevaisuudessa on entistä haasteellisempaa täyttää toiminta-aikavaatimukset Tampereen kaupungin alueella ja tästä syystä käynnissä ovat uudet paloasemahankkeet länsi-Tampereelle (Tesoman alue) sekä kaupungin eteläiselle alueelle (Nekalan alue). Hankekehitystä kohti on myös menossa paloasematukikohdan rakentaminen kaupungin itäpuolelle, jonka selvitystä varten on jo tehty toimintavalmiusaikapilotointia. Nyt käsitellä olevat kehityshankkeet heijastuvat 2022 talouteen lähinnä kaupungin suunnittelukustannuksina ja tulevat näkymään tulevina vuosina pelastuslaitoksen sekä henkilöstömenojen että toimitilavuokrien kasvuna.

Talousarviokehykseen sisältyy arviointia myös tuottavuuden parantamisesta, jossa pelastuslaitoksella keskeisimpänä on digitalisaation hyödyntäminen taloushallinnon alueella sekä uusien toimitilojen tarkka suunnittelu toimistotilojen osalta ottaen huomioon muun muassa yleistyvä etätyö.

Tulevaa talousarviovuotta värittää erittäin voimakkaasti pelastuslaitoksen siirtyminen Tampereen kaupungilta ja kuntakentästä Pirkanmaan hyvinvointialueorganisaatioon. Muutoksen organisointi vaatii henkilöstöresursointia ja erittäin tarkkaa huolta on pidettävä siitä, että muutos tapahtuu palveluiden saatavuuden osalta kitkatta ja, että kaikki ne tiedot, jotka ovat muutoksen kannalta keskeisiä, siirtyvät uuteen organisaatiokokonaisuuteen oikeina. Tässä mielessä kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstötietojen sekä talouden tietojen siirtoprosessiin.

Asian tarkempi esittely annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta esittää oheisen talousarvioesityksen Tampereen kaupunginhallitukselle ja oikeuttaa pelastusjohtajan tekemään esitykseen teknisluonteisia korjauksia.